OBEŽNÍK č. 3/2019

určené: členom AVS Košice                                                                                                               V Košiciach 12. 11. 2019

 

 

OBEŽNÍK č. 3/2019

 

1.Vážení členovia a budúci členovia našej ZO AVS KE, bude sa vyberať členské na rok 2020. Členské sa bude vyberať v botanickej záhrade UPJŠ na Mánesovej ulici 23. novembra 2019 /sobota/ od 15-tej do 16-tej hod. a v nedeľu 24. 11. 2019 tiež od 15-tej do 16. hod.  Členské na r. 2020: 4 €/člen + 0,75 €/včelstvo. Kto má 10 rodín zaplatí 11,5 €. Nepovinné položky sú poistné 0,10 €/včelstvo, zápisník 0,50 €, včelársky kalendár 2,5 €, čas. Slovenský včelár 10 €, Moderní včelař 24 €, Odborné včelařské preklady 18 €. Prosím vás, vypočítajte si presne koľko budete platiť a doneste si presnú sumu. Každoročne vás o to žiadam a vždy sa nájdu takí čo prídu platiť 100 € bankovkou. Ja nemám pokladňu s drobnými na vydávanie.

Dotácia za opeľovaciu činnosť príde na náš účet až koncom decembra, ale kvôli objednaniu časopisov a kalendárov je nutné, vyberať členské už skôr. Po 23. novembri sa bude ešte dať doplatiť členské, ale už sa nebudú dať doobjednať časopisy.

 

 1. Budú sa vydávať finančné prostriedky vyplatené podľa NV 135/2017. Konkrétne techn. pomoc, aplikácia aerosolu, prehliadky včelstiev, sezónny presun včelstiev, analýza medov a nákup včelích matiek za obdobie 2018/2019.

Či sa budú vydávať finančné prostriedky aj za lieky záleží od pracovnej vyťaženosti Ing. Dušana Dudjaka, dusan.dudjak@gmail.com, 0905 980 177.

 

 1. Výstava, ktorá sa každoročne konala v botanickej záhrade v novembri, tohto roku nebude kvôli rekonštrukcii hlavnej budovy. Bude tam len obmedzený predaj medu a voskových sviečok.

 

 1. Od 1. 11. 2019 nadobudlo účinnosť nové NV 337/2019. Preto žiadam každého, kto mal naplánovanú nejakú vec a má ju zakúpenú do 1. novembra, nech mi doručí do 23. 11. 2019 potrebné dokumenty a tlačivá na preplatenie. Čakáme na novú príručku ku NV 337/2019, kde môžu byť už iné tlačivá.

 

 1. Aerosolovanie v okolí KE vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737

 

 

 

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

AVS Košice OBEŽNÍK č. 2/2019

určené: členom AVS Košice                            V Košiciach 16. 07. 2019

 

OBEŽNÍK č. 2/2019

 

 1. Vážení členovia, pozývame vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 28. júla 2019 na našom starom „fleku“ v Trebejove. Začiatok je cca o 9.00 hod. Vlaky idú z KE každú chvíľu do Trebejova: 7.18, 7.36, 7.45, 8.07,8.36, 9.27 hod. Aj naspäť sa bezpečne dostanete vlakom do KE: 12.28, 13.10, 13.25, 14.08, 14.29,15:10…..keby ste autá nechali doma alebo sa na jednom aute zviezli viacerí, bolo by to lepšie aj pre prírodu.

 

 1. Na vč. nedeli sa budú vydávať liečivá pre včely, podľa objednávok členov. Prosíme členov, aby mali pri sebe viacej drobných peňazí, pri platení za lieky, lebo ten čo bude vydávať lieky oproti peniazom, nemusí mať dostatok drobných na výdaj, pokiaľ sa bude platiť len papierovými bankovkami. Kto si z vážnych dôvodov nemôže prebrať lieky, nech pošle niekoho za seba na prevzatie liekov. Kontakt na člena, ktorý bude vydávať lieky /p. Harman je na PN/- Ing. Dušan Dudjak, dusan.dudjak@gmail.com, 0905 980 177. Každý kto si objednal lieky je povinný ich aj prevziať. Ak predsa len niekto neprevezme lieky na vč. nedeli – lieky sa ponúknu ďalším záujemcom a ak sa ich nepodarí odpredať, je včelár povinný zaplatiť za lieky, ktoré si objednal a neprevzal.

 

 1. Bude možnosť zakúpenia včelárskych pomôcok – p. Majerník a p. Pavúk.

 

 1. Bude sa podávať guláš a pivo v cene 1 €. A bude prichystaný aj bufet s nealkom a možno aj s alkom. Takže autá nechajte doma radšej.

 

 1. Bude k dispozícii skutočný-živý kôň, na ktorom sa môžu povoziť záujemcovia, nielen deti. Možno niekto vymyslí aj inú atrakciu a možno príde aj kúzelník.

 

 1. Včelárom, ktorí majú stanovištia včelstiev v okrese KE—mesto, sa v mesiaci august urobia prehliadky na MVP na základe podpísanej zmluvy s RVPS KE- mesto ešte z roku 2018. Môžete sa nakontaktovať na svojich AÚVL. Kvôli MVP sú uzatvorené obce Beniakovce, Vajkovce, Rozhanovce, Hrašovík a MČ Sídlisko Ťahanovce po ulice Pekinská, Hanojská a Čínska.

 

 1. Opätovne sa musí podľa Vyhlášky 285/2017 § 3, ods. 3, nahlásiť počet včelstiev do CEHZ na predpísanom tlačive. Toto tlačivo je povinný vyplniť každý včelár a odoslať na CEHZ do Žiliny do 5. septembra bežného roku. V prílohe máte vzor tohto tlačiva. Vyplnené tlačivo odovzdajte cestou dôverníkov alebo AÚVL alebo členov výboru tajomníkovi J. Gasperovi. Každé stanovište musí byť vyplnené na jednom tlačive. Nemôžete dať na jedno tlačivo dve stanovištia.

 

 predseda ZO AVS Košice                                                              tajomník ZO AVS Košice

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

AVS Košice Obežník 2-2019

Výstava s názvom „VČELÁRSTVO“ v hlavnom meste východu – v Košiciach.

Vážení včelári.

Opäť vás pozývame na východ Slovenskej republiky do Košíc. Košice okrem zaujímavej Hlavnej ulice v strede Košíc, sú známe aj dvoma rozlohou najväčšími záhradami na SR a aj v strednej Európe. Jednou je ZOO, ktoré je na rozlohe 288 ha a druhou Botanická záhrada s rozlohou 30 ha. V tej druhej sa v dňoch 19. – 25 11. 2018 uskutoční výstava s názvom „Včelárstvo“. Pozývame vás na návštevu aj s rodinami a známymi hlavne na dva dni a to 17. a 18 november. V tieto dni bude najviac vystavovateľov aj pravdaže aj návštevníkov, kde sa môžete stretnúť so svojimi známymi. 17. novembra bude prednáška na tému „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka“ – prednáša Ing. Juraj Majtán PhD a 18. 11. 2018 (nedeľa): „Začínajúci včelári“ – Miroslav Kozma. Prednášky začínajú o 14.00 hod.

Počas tejto soboty a nedele sme pripravili v spolupráci so ZO AVS nasledujúce aktivity:

· Ukážky výroby medovníkov, ich zdobenie a predaj – hosť : Dana Madejová (17.11. 2018)

· Prehliadka diel zaradených v súťaži „Medové pokušenie“ – o najkrajší medovník

· Degustácia medov našich včelárov – do 20 vzoriek (17. a 18. 11. 2018)

· Ochutnávka a hodnotenie medov prihlásených na priznanie označenia Slovenský med (53 vzoriek) – 17. 11. 2018

· Ochutnávka lokálnych jednodruhových medov z ostrova Thasos – Grécko ( 6 vzoriek ) – 17. 11. 2018

· Prehliadka výtvarných prác detí motivovaných včelárskou tematikou

· Prednáška Ing. Juraj Majtán PhD. : „Včelie produkty vo výžive a prevencii chorôb človeka“ (sobota 17. 11. 2018 o 14 00 hod)

· Prednáška Miroslav Kozma : „Začínajúci včelári“ (nedeľa 18. 11. 2018 o 14 00 hod)

· Práca s včelím voskom a ponuka výrobkov

· Burza včelárskych potrieb, výrobkov a produktov – predaj včelárskeho a príbuzného tovaru

· Záujem o priestor na prezentáciu firiem a jednotlivcov zaoberajúcich sa včelárskou problematikou je potrebné ohlásiť záväzne do 31. 10. 2018 na doleuvedené kontakty (mail a t.č.). Prednostne budú akceptované požiadavky na priestor tých partnerov, ktorých výrobky budú zapožičané na dobu trvania výstavy a budú súčasťou expozície. Ponuku exponátov je veľmi účelné vopred dohodnúť a predmety doručiť do botanickej záhrady najneskôr do 7. 11. 2018 Máme záujem prezentovať aktuálne aj historické predmety súvisiace akokoľvek s včelárskou problematikou.

· Účasť odsúhlasených vystavovateľov a zaujatie priestoru na ich prezentáciu sú bezplatné.

· Počas celého trvania výstavy bude zabezpečená komunikácia s verejnosťou (jednotlivcami), ponuka medov a produktov a budú k dispozícii lektori určení na sprevádzanie skupinových návštev.

· Podrobnejšie informácie poskytnú spoluorganizátori výstavy Robert Gregorek a Andrea Fridmanová:

· mail: robert.gregorek@upjs.sk t.č.: 0911 707749, 0905 427318,

· andrea.fridmanova@upjs.sk 0917 137463

plagát včelárstvo 2018

Uznesenie z VČS ZO AVS Košice 2018

ASOCIÁCIA VČELÁROV SLOVENSKA ZO KOŠICE

Uznesenie

z výročnej členskej schôdze ZO AVS Košice konanej dňa 3.03.2018

Členská schôdza na základe priebehu a výsledkov rokovania prijíma nasledovné uznesenie:

1. SCHVAĽUJE:

– navrhnutý rozpočet na rok 2018

– spoluprácu s botanickou záhradou a navrhuje aj naďalej v nej pokračovať

– nákup nebytového priestoru vo výške schválenej v rozpočte na daný rok

– paušálny mesačný príspevok na vecné náklady tajomníkovi v čiastke 150 €

– nákup notebooku pre potreby ZO Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK Č.1/2018

určené: členom AVS Košice V Košiciach 21. 02. 2018

Obežník č. 1/2018

 1. Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 3. marca 2018/sobota/ v budove: „Lesy Slovenskej republiky, št. podnik, Moyzesova 18, Košice“. Prezentácia členov od 8.00 hod. Začiatok VČS 8.30 hod. Zo zastávky „Staničné námestie“ chodí autobus č. 17 a vystúpiť na zastávke „Slovenský rozhlas“. Bus ide 6.53 hod.,7.23, 7.53. Program:

Pokračovať v čítaní