OBEŽNÍK č. 3/2020

Vážení členovia.

 1. Vzhľadom na situáciu aká je na Slovensku ohľadom vírusu Covid 19 a nemožnosť stretávania sa väčšieho počtu ľudí, bude sa vyberať členské na rok 2021 dvoma možnými spôsobmi.
  Prvá možnosť je v predajni u p. Pavúka na Poštovej 2 v Košiciach od 9.00 do 12.00 hod. v pracovných dňoch. Termín do 20. 11. 2020.
  Druhá možnosť je poslať členské na účet číslo SK1365000000000010728708 ale nesmiete pri tom zabudnúť napísať do správy pre prijímateľa meno a číslo z registra včelstiev. Výšku členského si každý vypočíta podľa tabuľky priloženej k obežníku. Tlačivo je potrebné vyplniť a po zaplatení členského odovzdať. Členské 4 € + 0,75 €/včelstvo musí zaplatiť každý člen. Ostatné položky sú nepovinné. Ak má niekto 10 včelstiev a neobjednáva si nič navyše, tak zaplatí 11,5 €.
  Vyplnené tlačivo členského na rok 2021 buď odovzdáte spolu s platbou p. Pavúkovi alebo po prevode peňazí na vyššie uvedený účet, mi pošlete tlačivo e-mailom naspäť a dobre je tam dopísať kedy ste urobili prevod, vklad na účet a pod. Tlačivo mi môžete aj hodiť do schránky alebo poslať poštou na adresu Jaroslav Gasper, Humenská 10/A, 040 11 Košice.
  Prosím o uhradenie členského do 20. 11. 2020. Potom sa už budú robiť objednávky na časopisy a kalendáre. Ostatní už bez možnosti objednania časopisov, môžu zaplatiť členské až keď bude vyplácaná dotácia za opeľovanie /december 2020/.
 2. Včelári, ktorým došli finančné prostriedky za techn. veci, prehliadky včelstiev, sezónny presun včelstiev, kúpa úľovej zostavy môžu prísť zaplatiť členské tajomníkovi na Humenskú 10/A a zároveň prevziať finančné prostriedky. Medzi 9.00 a 11.30 hod. do 17. 11. 2020. Okrem 14. 11. 2020, kedy budem vypnutý– robím on line prednášky
 3. Finančné prostriedky za lieky bude vyplácať zdravotný referent Imrich Harman 0918 965 085, imrichharman6@gmail.com, u p. Pavúka v čase prijímania členského, napísaného vyššie v tomto obežníku.
 4. Aerosolovanie v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737
 5. Včelári, ktorí robia aerosolovanie s VAT 1 a chcú, aby sa im to preplácalo sa môžu preškoliť: vcelari.sosbanbb.skNa tomto linku sa môžu prihlásiť aj úplne noví, ktorí ešte nemajú žiadny certifikát na aerosolovanie.
 6. Pri nákupe naplánovaných technických vecí sa držte termínov na odovzdanie. Zakúpené veci v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť doručené na sekretariát najneskôr  do 31. 01. 2021.

Členské 2020

AVS_dotacie+2019_2020+KE

 

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

 

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Čo hovorí zákon?

 § 40a veterinárneho zákona

(1) Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Musí sa preukázať dokladom preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,

Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.

PRIESTUPKY, PORIADKOVÁ POKUTA A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§48

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur, ak

nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra hospodárskych zvierat,

 1. e) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,

(3) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak

 1. a) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
 2. b) neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 3. c) nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
 4. d) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
 5. e) chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu.

 

Tlačivá potrebné k registrácii:

https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

 • Oznámenie o chove včelstiev
 • Registrácia chovu – do riadku Názov chovu v 04 napísať „Meno a Priezvisko“!
 • Žiadosť o registráciu chovu

Ku týmto vyplneným tlačivám treba doložiť doklad o oprávnenosti používať pozemok na ktorom budú umiestnené včely.

Postup pri registrácii chovu:

 1. Navštíviť podľa stanovišťa včelstiev príslušnú RVPS, kde oznámite, že chcete začať s chovom včelstiev a chcete zaregistrovať farmu. Buď už donesiete vyplnené tlačivá, alebo Vám oni pomôžu s vyplnením.
 2. Tlačivá „Oznámenie o chove včelstiev“ a „Registrácia chovu“ Vám RVPS opatrí pečiatkou a podpisom.
 3. Pošlete tlačivá na adresu CEHZ do Žiliny, Rosinská cesta 12, 010 08, ak tak neurobí RVPS.
 4. Ak do dvoch týždňov od odoslania tlačív, nepríde žiadna odozva z CEHZ (mali by Vám poslať kód farmy), treba sa dopytovať na kontaktoch: 041-5073 744, cehz@pssr.sk, že kde to viazne a teda kedy Vás zaregistrujú.

Členstvo v AVS

 1. Nakontaktovať sa na predstaviteľov ZO AVS, do ktorej rozmýšľate vstúpiť.
  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/zakladne-organizacie-avs/
 2. Vyplniť členskú prihlášku

  PRIHLÁŠKA DO AVS


  ZO AVS KE má svoju vlastnú prihlášku:
  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2017/12/07/clenska-prihlaska/

 3. Zaplatiť členské
  výška členského – treba kliknúť na link na hlavnej lište AVS
  http://asociacia.vcelarov.sk/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Clen-poplatok-ZO-AVS-26.5.2020-1.pdf
 4. Tí záujemcovia o členstvo v AVS, ktorí sú už registrovaní v CEHZ buď ako N- neorganizovaný, alebo prechádzajú z inej organizácie, si musia zmeniť organizovanosť na tlačive „Hlásenie zmien“. Je to príloha č. 3 Vyhlášky 285/2017. Tiež si ho môžete stiahnuť na tomto linku: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

Postup pri čerpaní z NPSRSV

 1. Musí byť dopredu naplánované čo plánujete kúpiť v danom podpornom období. Plánuje sa na VČS. Každý dostane s obežníkom – Pozvánkou na VČS – aj tlačivo na objednanie liečiv a tlačivo na plánovaný nákup techn. prostriedkov z NPSRSV. Plánuje sa na obdobie 1. august až 1. júl bežného roku. Takže áno, naplánujete si v marci na VČS a môžete kupovať až 1. augusta. Tohto roku t.j. 1. august 2021 – 1. júl 2022 môžu nakupovať len tí členovia, ktorí si objednali a sú zapísaní v tejto „Žiadosti“: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/ziadost-na-podporny-rok-2021-2022/
 2. Pri nákupe dohliadnite, aby ste dostali do ruky faktúru a pokladničný blok. Ak platíte prevodom z účtu, tak je potrebný výpis účtu, z toho dňa, kedy prebehla platba. Upozorňujem vás, že kuriér vám doklad o zaplatení nedá, on vám dá maximálne „potvrdenie o platbe“ a toto „potvrdenie o platbe“ PPA neuznáva. To znamená, že vám nebude preplatený nákup.
 3. Tí, ktorí nakúpite techn. vec drahšiu ako 1000 €, musíte priložiť ku preplateniu aj „Potvrdenie od RVPS o registrácii prevádzkárne“.
 4. Na tomto linku:   http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/prirucka-pre-ziadatela-na-podporny-rok-2021-2022/      si stiahnite tlačivo podľa toho, že čo kupujete. Dá sa to krásne zistiť podľa názvu tlačiva. Najčastejšie sa používajú tlačivá: Príloha č. 17, 18, 22, 23. Tieto vyplňte a odovzdajte tajomníkovi okamžite po nákupe. Sú termíny dokedy sa tieto žiadosti majú uplatniť na PPA , ak sa to nestihne, nebude vám preplatené. Všetky nákupy v tomto roku 2020 robte do 10. 12. 2021. Aj tlačivá aby boli u tajomníka do tohto termínu. Potom môžete nakupovať v novom roku, od 1. 1. 2022.
 5. Pri každom nákupe musí byť vyplnené a podpísané tlačivo „Príloha č. 47“ , teda „Čestné vyhlásenie…“.
 6. Vyplatenie danej čiastky za nákup dôjde na účet našej ZO najskôr v novembri a najneskôr 31.decembra bežného roka. Takže dovtedy nechoďte z a mnou a nepýtajte si odo mňa peniaze, ani mi nedávajte otázky, že kedy sa bude vyplácať, lebo tie peniaze ja nemám. Vyplácame ich pri vyberaní členského na ďalší rok (ak tieto financie nabehnú na účet) v priebehu mesiaca november alebo v mesiaci december pri vyplácaní dotácie za opeľovaciu činnosť.
 7. Kto si chce naštudovať podrobnejšie možnosti čerpania, tu máte link na platné NV 337/2019 Z.z. : http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/legislativa/zakony/
 8. Tajomníkovi ZO je potrebné hneď po nákupe odovzdať:
  – faktúru a doklad o zaplatení –originál alebo kópie
  – prílohy podľa NV 337/2019 – musia byť originály a podpísané
  – ak nakupujte vec drahšiu ako 1000 € je potrebné priložiť tlačivo podľa bodu 3

Urobte si kópie odovzdaných materiálov.

Vysvetlenie skratiek:

NPSRSV – Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
VČS – Výročná členská schôdza
RVPS – regionálna veterinárna a potravinová správa
PPA – poľnohospodárska platobná agentúra
ZO – základná organizácia

OBEŽNÍK č. 2/2020

OBEŽNÍK č. 2/2020

 

 1.        Vážení členovia, pozývame vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 26. júla 2020 na našom starom „fleku“ v Trebejove. Začiatok je cca o 9.00 hod. Vlaky idú z KE každú chvíľu do Trebejova: 7.18, 7.36, 7.45, 8.07,8.36, 9.27 hod. Aj naspäť sa bezpečne dostanete vlakom do KE: 12.28, 13.10, 13.25, 14.08, 14.29,15:10…..keby ste autá nechali doma alebo sa na jednom aute zviezli viacerí, bolo by to lepšie aj pre prírodu.
 2.        Na vč. nedeli sa budú vydávať liečivá pre včely, podľa objednávok členov. Prosíme členov, aby mali pri sebe viacej drobných peňazí, pri platení za lieky, lebo ten čo bude vydávať lieky oproti peniazom, nemusí mať dostatok drobných na výdaj, pokiaľ sa bude platiť len papierovými bankovkami. Kto si z vážnych dôvodov nemôže prebrať lieky, nech pošle niekoho za seba na prevzatie liekov. Kontakt na zdravotného referenta imrichharman6@gmail.com, 0918 965085. Každý kto si objednal lieky je povinný ich aj prevziať. Ak predsa len niekto neprevezme lieky na vč. nedeli – lieky sa ponúknu ďalším záujemcom a ak sa ich nepodarí odpredať, je včelár povinný zaplatiť za lieky, ktoré si objednal a neprevzal.
 3.       Bude možnosť zakúpenia včelárskych pomôcok – p. Majerník a p. Pavúk.
 4.       Bude sa podávať guláš a pivo v cene 1 €. A bude prichystaný aj bufet s nealkom a možno aj s alkom. Takže autá nechajte doma radšej.
 5.       Výstava „Apislavia“ /sept. 2020/ v Minsku sa neuskutoční.
 6.       Včelárom, ktorí majú stanovištia včelstiev v okrese KE—mesto, sa v mesiaci august urobia prehliadky na MVP na základe podpísanej zmluvy s RVPS KE- mesto. Môžete sa nakontaktovať na svojich AÚVL. Kvôli MVP sú uzatvorené obce Rozhanovce, Trsťany, Chrastné, Čižatice, Šebastovce, Haniska, Geča, Kokšov-Bakša, Valaliky, Obišovce, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Malá a Veľká Lodina.
 7.       Opätovne sa musí podľa Vyhlášky 285/2017 § 3, ods. 3, nahlásiť počet včelstiev do CEHZ na predpísanom tlačive. Toto tlačivo je povinný vyplniť každý včelár a odoslať na CEHZ do Žiliny do 5. septembra bežného roku. V prílohe máte vzor tohto tlačiva. Vyplnené tlačivo odovzdajte cestou dôverníkov alebo AÚVL alebo členov výboru tajomníkovi J. Gasperovi. Každé stanovište musí byť vyplnené na jednom tlačive. Nemôžete dať na jedno tlačivo dve stanovištia. Toto tlačivo má podpísať AÚVL a urobte si kópie z toho dôvodu, že minulý rok na CEHZ sa vôbec neunúvali upraviť podľa týchto tlačív počty včelstiev a tak potrebujeme nejaký doklad, že im to bolo odoslané. Ten budem mať ja, ale u vás bude doma kópia podpísaná AÚVL. AK by nám RVPS vydala verifikačné  tlačivá budem o tom informovať AÚVL. AÚVL zároveň vyplnia prílohu č. 31, je prílohou tohto obežníka.
 8.      Včelárska výstava sa uskutoční v BZ UPJŠ Košice v dňoch 6. 11. 2020 – 22. 11. 2020.
 9.      S nakupovaním naplánovaných technických vecí /sú na webe AVS/ môžete začať od 1. 8. 2020, kedy začína nové podporné obdobie 2020 – 2021. Propozície súťaže o najlepší slovenský med a uhradenie nákladov s tým spojených je opísané v čas. „Slovenský včelár“ na str. 10.

 

 

Eduard Grega v.r.                                                                       Ing. Jaroslav Gasper PhD.

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

 

Obežník na stiahnutie: Obežník č.2 2020

Štatút svojpomocného fondu ZO AVS Košice

ŠTATÚT SVOJPOMOCNÉHO FONDU ZO AVS KOŠICE

 ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Hlavným účelom fondu je zmiernenie škôd vzniknutých členom ZO na ich majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacimi činnosťami.
 2. Členstvo vo fonde je dobrovoľné. Členom sa môže sa stať chovateľ včiel organizovaný ZO po zaplatení stanoveného poplatku.
 3. Z fondu sú hradené náklady na zisťovanie škody členmi komisie, ktorú tvorí predseda ZO, tajomník ZO a príslušný dôverník (t.j. cestovné, diéty, mzdy, odborný posudok a pod.).

 

ŠKODOVÉ UDALOSTI

Za škodovú udalosť sa považuje:

 1. Poškodenie alebo zničenie včelstiev, včelárskeho zariadenia a pomôcok živelnou udalosťou t.j. požiarom, bleskom, povodňou, víchricou, pádom stromov a pod.
 2. Poškodenie včelstiev, včelárskeho zariadenia a pomôcok vandalizmom.
 3. Odcudzenie včelstiev

 

Za škodovú udalosť sa nepovažuje:

 1. Pri škodách spôsobených zverou, škodcami, domácimi zvieratami.
 2. Pri použití výbušnín v blízkosti stanovišťa.
 3. Ak člen nemá včelstvo registrované v CEHZ.
 4. Ak nemá uhradený príspevok do svojpomocného fondu ZO.
 5. Škodová udalosť vzniknutá vlastnou nedbalosťou.
 6. V prípadoch telesného poškodenie alebo smrti fyzickej osoby.
 7. Pri škodách na kočovných vozoch, včelínoch, zásobách a zariadení, ktoré člen si môže poistiť individuálnou poistkou.
 8. V prípadoch ak úhrada spadá pod poistenie domácnosti
 9. Ak škoda je zapríčinená majiteľom pri chemickom postreku na pozemku s kultúrou zaujímavou pre včely.
 10. Pri škode na inventári a úľoch na opustenom stanovišti a na stanovišti bez včiel.

 

VÝŠKA POISTNÝCH PRÍSPEVKOV

 1. Príspevky na zmiernenie vzniknutých škôd na včelách a včelárskom majetku sa poskytujú na základe: a) Žiadosti o úhradu škody     b) Zápisnice vypracovanej komisiou ZO AVS        c) Na základe preukázateľných výdavkov členov komisie
 2. Výšku schvaľuje „Výročná členská schôdza“ raz ročne pre postihnutých včelárov.
 3. Úle a včelárske potreby zakúpené za posledných päť rokov doložené dokladom o zakúpení sa uhrádzajú po odpočítaní percenta amortizácie v preukázanej výške (8 % ročne). Úle staršie ako päť rokov, ako aj bez predloženia dokladov a vyrobené svojpomocne sa tieto hodnotia jednotnou sumou 10 € za kus.
 4. Ak člen uhradí do fondu poplatok za menší počet včelstiev ako ich mal k 31. decembru bežného roka, úhrada sa mu zníži v pomere k počtu, ktoré prihlásil a ktoré skutočne v dobe vzniku vlastnil.

 

DOBA PLNENIA

 1. Právo na plnenie vzniká po zaplatení poplatku za škody vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra príslušného roka.
 2. Právo na plnenie zaniká uplynutím ročnej lehoty a nezaplatením poplatkov na ďalšie obdobie, zmenou majiteľa včelstiev.

ZDROJE SVOJPOMOCNÉHO FONDU ZO AVS

 1. Zdrojom fondu je zaplatenie poplatku stanoveným VČS a ktorý uhradí člen podľa počtu zazimovaných včelstiev k 31. decembru bežného roka prostrednictvom ZO AVS a platí pre nasledujúci rok.
 2. V prípade rozšírenia včelstiev, zmenu nahlási člen ZO AVS a uhradí rozdiel medzi stavom k 31. 12. a skutočným stavom ku dňu rozšírenia.

 

PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE NÁHRADY ŠKODY

 1. Náhrada škody sa poskytuje na základe vzniku škodovej udalosti, žiadosti člena, ktorá musí byť zdôvodnená a doložená požadovanými údajmi alebo prílohami, zápisnicou ZO AVS, prípadne stanoviskom polície, či požiarneho zboru.
 2. Žiadosť o úhradu škody sa podáva písomne ZO AVS na formulári, ktorý vydáva ZO AVS.
 3. Člen, ktorý požaduje úhradu je povinný:
 4. a) Dodržiavať všetky právne predpisy a dbať, aby škodová udalosť nevznikla. Ak škodová udalosť nastala, vykonať všetky opatrenia, ktoré rozsah škody znižujú.
 5. b) Bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní po zistení škodovej udalosti túto nahlásiť tajomníkovi ZO AVS.
 6. c) V prípade škody na stanovišti včelstiev v pôsobnosti inej ZO, nahlásiť aj. príslušnej ZO.
 7. d) Ak je podozrenie z trestnej činnosti, prípadne priestupku, nahlásiť toto ihneď orgánom polície SR. Výsledok šetrenia priložiť k žiadosti o náhradu škody.
 8. e) Pri požiari vyžiadať si potvrdenie od požiarneho zboru a potvrdenie o predpokladanej príčine požiaru a toto priložiť k žiadosti o náhradu škody.
 9. f) Nedodržanie povinností môže mať za následok zníženie čiastky škody.
 10. V žiadosti je treba uviesť pravdivé údaje o vzniku škody, rozsahu a následkoch:
 11. a) Príčinu vzniknutej škody (požiar, krádež, vandalizmus), dátum udalosti a jej rozsah
 12. b) Druh a počet zničených, alebo poškodených vecí, úľov, dobu ich zakúpenia, prípadne dobu vlastnej výroby, typ úľa
 13. c) Pri krádežiach alebo čiastočnom poškodení včelstiev, ich silu a stav pred a po škodovej udalosti, percento zoslabenia, stratu včelích matiek a pod.
 14. d) Dátum, kedy boli včelstvá evidované v CEHZ.
 15. e) V prípade škody v zimnom období, musí byť v žiadosti o úhradu priložené potvrdenie veterinárnej správy o vyšetrení včiel z dôvodu vylúčenia, že škoda nebola zapríčinená chorobou alebo nákazou včiel.
 16. f) Súhrnný písomný materiál predloží člen tajomníkovi ZO.

 

ÚLOHY ZO AVS

 1. Vydá členovi tlačivo„Žiadosť o úhradu škody“.
 2. Poverená škodová komisia vypracuje zápisnicu o škode a skontroluje úplnosť a platnosť údajov na žiadosti.
 3. Predloží výročnej členskej schôdzi na schválenie úhrady za škodové udalosti.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Svojpomocný fond zanikne, ak sa na tom uznesie výročná členská schôdza. Platnosť štatútu vzniká dňom 2. februára 2019 po schválení VČS. Svojpomocný fond je vedený na osobitnom účte a prostriedky sa nemôžu použiť na iné účely. Zmenu v štatúte možno urobiť len schválením na VČS alebo na členskej schôdzi. O stave finančných prostriedkov členskú schôdzu informuje tajomník ZO na VČS po uplynutí bežného roka.

 

VYKONÁVACIE SMERNICE SVOJPOMOCNÉHO FONDU ZO SZV.

Zámerom štatútu je zmiernenie škody vzniknutej na včelstvách a príslušenstva a nie na plnú náhradu vzniknutých škôd, ako aj z finančných možnosti v príslušnom roku. Príspevok za odcudzené, zničené alebo poškodené úle sa stanovuje:

 1. Nadstavkový klasický úľ bez rozdielu a spôsobe nadobudnutia…10€, plemenáč…5€, ostatné…. 3€.
 2. Pri zakúpení úľov za posledných 5. rokov z pri predložení potvrdenky o zakúpení, bude uhradená škoda po odpočítaní 8 % amortizácie ročne v preukázanej výške.
 3. Po uplynuti 5. ročnej doby sú úle oceňované jednotnou cenou 10 €.
 4. Mriežky, uteplivky, krmitká, sú súčasťou úľa.
 5. V prípade poškodenia alebo zničenia časti úľa sa príspevok úmerne kráti.

Výpočet škody na zásobách:

Výpočet škody na zásobách sa hodnotí podľa ročného obdobia. Zazimované včelstvá môžu byť na 5 – 9 plástoch, preto sa hodnotí v priemeroch, t.j 7 plástov.

 

Obdobie Včely – zásoby + plásty Len včely
Zimné      1.10. – 20.03. 30 € 10 €
Jarné      21.03. – 15.05. 35 € 13 €
Letné     16.05. – 31. 07. 40 € 15 €
Jesenné   1.08. – 30.09.   32 € 12 €

 

Cena za jednotku Celková suma v období
Zimné Jarné Letné Jesenné
Plasty 2 €/ks 5,- 8,- 9,- 5,-
Cukor 0,80 €/kg 12 kg – 6,- 5 kg – 2,5  

12 kg – 6,-
Med 4 €/kg 2 kg – 5,- 3 kg – 7,5 7 kg – 12,- 2 kg – 5,-
Včely 3 €/kg 1,5 kg – 4,5 2 kg – 6,- 4 kg – 12,- 3 kg – 9,-
Matka 6 €/ks 6,- 6,- 6,- 6,-
Plod 3 €/plást 3,- 4,- 5,- 3,-

Súbor na stiahnutie: Štatút + Príloha – Žiadosť SSFZOAVSKE

 

Obežník č.1 / 2020

určené: členom AVS Košice                                                            V Košiciach 27. 1. 2020

                                                  Obežník č. 1

1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 8. februára 2020 v KE v aule UVLF, Komenského 79, od 9.00 hod. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 4 a chodí tam aj električka č. 9. a R3, je to konečná zastávka „Havlíčkova“. Stojí tam aj autobus linka č. 14.

Navrhovaný program: Otvorenie, voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2019, správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020, správa revíznej komisie, objednávka liečiv na rok 2020, diskusia, schválenie uznesenia a záver.

2.  Pozývame vás na prednášky, ktoré sa uskutočnia v BZ UPJŠ, Mánesova ul. č. 4 v dňoch 5. február 2020 s témou : „Botanika vo včelárstve“ a 6. februára s témou „Prevencia chorôb včiel“. Prednášky začínajú o 16.00 hod.

3.  05.02. 2020 /streda/ budeme vyplácať dotáciu v botanickej záhrade v KE od 15. 30 hod. do 16.00 hod. Dotácia za opeľovaciu činnosť činí 4 €/včelstvo. Dotácia sa vypláca oproti podpisu. Dotáciu za lieky bude vydávať p. Dudjak 0905 980 177. Ak viete o niekom, kto by chcel byť členom, môžete v tento čas prísť sa zaregistrovať do našej ZO.

4.  5. februára sa budú vydávať aj objednané zápisníky a kalendáre. Príďte si ich vyzdvihnúť.

5.  V dňoch 18. – 22. 9. 2020 sa uskutoční APislavia v Minsku /Bielorusko/. Čím skôr si objednáme zájazd a vybavíme víza, tým to bude jednoduchšie a lacnejšie. Záujemcovia sa môžu prihlasovať u p. Šimka na adrese: michalsimko1@gmail.com

6. Objednávku liečiv treba doručiť zdravotnému referentovi Ing. Imrovi Harmanovi, najneskôr v deň VČS + žiadosť o čerpanie prostriedkov podľa NV 337/2019. E-mail: imrichharman6@gmail.com

 

Eduard Grega v.r.                                                                Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                        055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                  jgasper@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedenie s najstaršími členmi 01/2020

Posedenie s najstaršími členmi

Základná organizácia Asociácie včelárov Slovenska Košice /ZO AVS Košice/ uskutočnila dňa 4. januára 2020 jedno krásne podujatie a to novoročné posedenie s najstaršími členmi. Na podujatie, ktorému predchádzalo zasadnutie výboru základnej organizácie, boli pozvaní členovia, ktorí dovŕšia v roku 2020 minimálny vek 83 rokov. Pozvaných bolo 19 ľudí. Zúčastnilo sa ich 6, ktorým to zdravotný stav a aj možnosť dopravy umožnil. Zo zúčastnených bol najstarší Ján Krátky zo Slanca, ktorý v decembri 2020 dovŕši krásny vek 89 rokov. Druhým najstarším zúčastneným bol PhDr. Imrich Ilenin z Košíc, ktorý zavŕši v máji 87 rokov. Ďalší účastníci od najstaršieho – Ladislav Maléter /84/, Ján Humeník /83/,Prof. Dušan Kniewald /83/, Július Kovalčin /83/ z Košíc. Veľmi nás mrzí, že sa príjemného stretnutia nemohli zúčastniť aj ďalší ako napr. najstarší člen Eugen Ambróz zo Slanca, ktorý dovŕši v r. 2020 v decembri 92 rokov. Mal v tento deň rodinnú návštevu. Druhý najstarší člen Jozef Čelinák z Košickej Polianky, ktorý dovŕši v decembri 2020 91 rokov zrušil svoju účasť na podujatí len deň pred jej konaním z dôvodu, že sa nemal kto postarať o jeho chorú manželku a musel ostať pri nej. Ako aj ďalší pozvaní: Ladislav Lacko /90/ Valaliky, Andrej Lukáč /90/ Košice, Andrej Kristan /88/ Herľany, Juraj Hužvár /88/ Bukovec a ď.
Po príhovore predsedu Eduarda Gregu a tajomníka Ing. Jaroslava Gaspera nasledoval prípitok, odovzdanie darčekového balenia pera a svetelnej lampičky s logom AVS a priestor dostali naši hostia. Každý dostal možnosť prezentovať svoje začiatky včelárenia, zaujímavosti, postrehy ale aj ďalšie vízie v svojom živote. Nasledovala slávnostná večera, káva, zákusok a voľná debata.
Starší ľudia ocenia, že sa o nich niekto zaujíma, že ich vypočuje a dá im úctu. Sú to členovia, ktorí budovali našu ZO už dávno pred nami a zaslúžia si, aby im bola daná vďaka. Aj členovia výboru ocenili ich poučné rozprávanie a hlavne odpovede, ako to niekedy v ich začiatkoch včelárenia fungovalo. Či už starostlivosť o včelstvá, aké mali znášky a produkciu medu, ako fungoval výkup medu, organizovanie akcií, združovanie sa včelárov, kto boli významní včelári v ich období začiatkov včelárenia atď.

 

Jaroslav Gasper – tajomník ZO AVS Košice