NEPRIAMY SNEM AVS

Zápis z nepriameho zasadnutia Snemu AVS konaného 2. decembra 2021 on-line formou

 1. Schôdzu otvoril zastupujúci predseda AVS a zároveň tajomník AVS Ing. Jaroslav GASPER, PhD. a prečítal navrhnutý program. S navrhnutým programom všetci zúčastnení súhlasili.
 2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Patrik Koštialik, Ján Hudák, Ing. Jaroslav Gasper
  Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení: Anton Strapko, Ján Slaninka, Martin Vlach
  Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Ing. Jaroslav Gasper a za overovateľov Anton Strapko a Ing. Patrik Koštialik.
  Schôdzu bude viesť tajomník AVS Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
 3. Správu tajomníka AVS predniesol tajomník Ing. J. Gasper
 4. Informáciu zo zasadnutia OZ Slovenskí včelári predniesol predseda SV p. Ján Šoltýs

Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia Rady AVS 10.júna 2021

Zasadnutie RADY AVS 10.6.2021 –on-line forma

Zápisnica

Rokovanie otvoril a viedol tajomník AVS Jaroslav Gasper

Po privítaní členov Rady AVS prečítal návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová), predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia.
 3. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2021/2022 a čerpanie prostriedkov z NPSRSV
 4. Členstvo v SPPK a odvádzanie členského do tejto inštitúcie
 5. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS v rámci koordinácie za obdobie 2020-2021
 6. Návrh novej členskej prihlášky
 7. Zasadnutie SV
 8. Príprava Snemu
 9. Rôzne – kniha veterinárnych úkonov
  – členské preukazy

Pokračovať v čítaní

Zápisnica z nepriameho snemu AVS konaného 21.3.2020

Z Á P I S N I C A 

z nepriameho snemu

21.3.2020

 

1. Navrhovaný program zasadnutia – jednomyseľne schválený

2. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa

Návrh – jedna komisia: schválený jednomyseľne

Mazúch Ján – predseda

Šoltýs Ján – člen

Hudák Ján – člen

Zapisovateľ – Koštialik Patrik

Overovateľ zápisnice: Strapko Anton

Gasper Jaroslav Pokračovať v čítaní