STANOVY AVS

Stanovy

 

Asociácie včelárov Slovenska

Článok I.

Základné ustanovenie

 1. Asociácia včelárov Slovenska je združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti včelárstva a napomáhajú jeho rozvoju na Slovensku.
 2. Názov združenia je Asociácia  včelárov Slovenska (ďalej len AVS).
 3. Sídlo AVS je: Humenská 10, 040 11 Košice
 4. AVS je dobrovoľným združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 5. Politická činnosť v AVS je neprípustná.
 6. V mene AVS koná Rada ZO Asociácie včelárov Slovenska (ďalej len Rada), prípadne ňou poverená osoba. Predseda Rady je totožný s predsedom AVS.
 7. Skratky orgánov a dokumentov AVS:

AVS – Asociácia včelárov Slovenska

Snem – Snem AVS

ČS – členská schôdza ZO AVS

ZO – Základná organizácia AVS

Rada – Rada ZO AVS

Predsedníctvo – Predsedníctvo Rady ZO AVS

Výbor ZO – Výbor ZO AVS

UKRK – Ústredná kontrolná a revízna komisia AVS

KRK ZO – Kontrolná a revízna komisia ZO AVS

OP – Organizačný poriadok

RVP – Rokovací a volebný poriadok AVS

PH – Pravidlá hospodárenia

VČS – Výročná členská schôdza

 

 

Článok II

Úlohy a poslanie AVS

 1. Zastupovanie členov v styku s inými organizáciami a presadzovanie záujmov včelárov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy.
 2. Spracovanie ročného plánu činnosti a rozpočtu hospodárenia AVS.
 3. Organizačné zabezpečovanie činnosti AVS a spolupráca so subjektmi doma i v zahraničí, ktoré majú podobné ciele.
 4. Podpora chovu včiel a podpora starostlivosti o zdravotný stav včelstiev, ochrana zdravého životného prostredia.
 5. Rozvoj vzdelania a osvety vo včelárstve, ochrane prírody a starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva vo vzťahu ku včelárstvu.
 6. Podpora záujemcov o včelárenie a začínajúcich včelárov sprostredkovaním kontaktu so skúsenými včelármi v ich okolí a podpora neformálneho vzdelávania mládeže v oblasti včelárstva.
 7. Podpora svojich členov pri organizovaní dobrovoľníckej činnosti spojenej s ochranou a tvorbou životného prostredia a chovom včiel.

 

 

Článok III

Členstvo v AVS

 

 1. Členom AVS môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná dodržiavať ich a podieľať sa na plnení cieľov AVS.
 2. Členom AVS môže byť aj fyzická osoba mladšia ako 18 rokov (od dovŕšenia 15 roku), ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná dodržiavať ich a podieľať sa na plnení cieľov  Nemá však právo byť volená do orgánov  AVS.
 3. O prijatí právnickej osoby za člena AVS rozhodne Rada. O prijatí fyzickej a právnickej osoby za člena ZO rozhodne výbor ZO.
 4. Členstvo v AVS je dobrovoľné a všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti vrátane členov právnickej osoby, ktorá nie je organizačnou súčasťou AVS.
 5. Členstvo vzniká na základe žiadosti podanej písomne (elektronicky), jej schválením Radou alebo výborom ZO a zaplatením členského príspevku.
 6. Žiadosť o prijatie za člena AVS musí Rada, alebo výbor ZO prerokovať a rozhodnúť o nej na svojom najbližšom zasadnutí. Prípadné zamietnutie žiadosti  musí  zdôvodňovať. Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí za člena AVS odošle písomne, alebo elektronicky  žiadateľovi  o členstvo v AVS  do 15 dní od prijatia rozhodnutia. Doručenie elektronického rozhodnutia si orgán AVS nechá potvrdiť.
 7. Žiadosť právnickej osoby o členstvo v AVS schvaľuje Snem.
 8. Právnická osoba, ktorá je členom AVS má rovnaké práva a povinnosti ako ZO
 9. Mimo AVS sa členovia môžu organizovať v iných občianskych združeniach podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ukončenie členstva v inom občianskom združení, ktoré je členom  AVS nie je dôvodom na ukončenie členstva v Asociácii.
 10. Dokladom o členstve v ZO je uznesenie zo schôdze výboru ZO na ktorej bol nový člen prijatý. Každá ZO si vedie svoju vlastnú evidenciu členov, ktorá je v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

 

 

Článok IV

Práva členov AVS

 

Člen má právo:

 

 1. Podieľať sa na činnosti
 2. Navrhovať kandidátov do všetkých výkonných a kontrolných   orgánov AVS iba z členov AVS, a po ich osobnom súhlase s prijatím navrhovanej kandidatúry.
 3. Obracať sa na orgány AVS s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. Orgány AVS poskytnú odpoveď do 30 dní od jej doručenia.
 4. Požiadať Ústrednú kontrolnú a revíznu komisiu AVS o kontrolu činnosti Rady  a pomocných komisií Rady  v súlade s ods. 5.
 5. Byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov AVS, o detailoch a súhrnoch hospodárenia a pripravovaných dokumentoch.
 6. Zverejňovať informácie o vlastnej činnosti na internetovom sídle AVS.
 7. Člen výkonného a kontrolného orgánu AVS má nárok na náhradu nevyhnutných a preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.

                                                   

Článok V

Povinnosti členov AVS

 

Člen je povinný:

 

 1. Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy AVS
 2. Pomáhať podľa svojho svedomia v rozsahu svojich možností a schopností orgánom AVS pri plnení jej cieľov.
 3. Platiť členské príspevky v termíne do konca februára kalendárneho roka.
 4. Ochraňovať a zveľaďovať majetok
 5. Člen AVS oznámi zmeny evidovaných údajov ZO , ktorej je členom do 7 dní odo dňa, kedy nastali

 

 

 

Článok VI

Zánik členstva

 

Členstvo zanikne:

 1. Neuhradením členského v ZO AVS na daný rok .
 2. Vystúpením člena z AVS – dňom prerokovania
  žiadosti orgánu, ktorý ho prijal.
 3. Úmrtím člena – fyzickej osoby, resp. zánikom člena – právnickej osoby.
 4. Vylúčením Radou AVS, výborom ZO AVS, ak člen opakovane a napriek upozorneniu preukázateľne porušuje stanovy AVS alebo všeobecne platné právne predpisy pre oblasť včelárstva.
 5. Zánikom
 6. Zánikom členstva sa končí aj činnosť v orgánoch AVS a ZO .

 

 

Článok VII

Orgány AVS

 

Orgánmi AVS sú:

 1. Snem AVS.
 2. Rada základných organizácii
 3. Predsedníctvo Rady tvorí predseda, tajomník, hospodár.
 4. Ústredná kontrolná a revízna komisia AVS .
 5. Členská schôdza ZO .
 6. Výbor ZO .
 7. Kontrolná a revízna komisia ZO .

 

 

Článok VIII

Snem  AVS

 

 1. Snem je najvyšší orgán AVS a tvoria ho predseda a tajomník ZO alebo  poverení zástupcovia  ZO podľa ods. 2.
 2. Počet delegovaných zástupcov Snemu je daný počtom zástupcov z jednotlivých ZO  zvolených na Výročných členských  schôdzach podľa princípu:  za každých začatých 50 členov môže ZO delegovať 1 zástupcu. Každý zástupca má počet hlasov, ktorý je podielom počtu členov ZO a počtu delegátov na Sneme. Všetci zástupcovia na Sneme  AVS vystupujú samostatne
 3. Snem je možné vykonať priamym stretnutím zástupcov  /ďalej „Snem“/, alebo sprostredkovanou formou písomným, alebo elektronickým obežníkom /ďalej „nepriamy snem“/. Pravidlá pre rokovanie snemu a nepriameho snemu určí Rokovací a volebný poriadok.
 4. Snem zvoláva Rada alebo UKRK  podľa potreby, alebo na žiadosť jednej pätiny členov AVS.  Najmenej však raz za dva roky.
 5. Snem je uznášania schopný, ak súčet hlasov všetkých zástupcov tvorí nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
 6. Ak má Snem rozhodnúť o zmenách a doplnkoch stanov, o zániku, o zlúčení s iným občianskym združením o uzatváraní zmlúv o súčinnosti, o odvolaní členov  Rady  alebo členov,  je uznášania schopný, pokiaľ súčet hlasov všetkých zástupcov a členov AVS, ktorí na sneme vystupujú samostatne, tvorí aspoň dve tretiny členov AVS.
 7. Ak nie je Snem AVS uznášania schopný, zvolá Rada AVS do jedného mesiaca náhradný Snem AVS. Náhradný Snem je vždy uznášania schopný.
 8. Snem AVS schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
 9. Snem volí a odvoláva Predsedníctvo Rady , samostatne  predsedu, tajomníka a hospodára a jedného náhradníka na každú funkciu z navrhnutých členov AVS. Po jednom členovi Rady  a Ústrednej kontrolnej a revíznej komisie AVS a po jednom náhradníkovi do týchto orgánov volia ZO AVS na VČS pred konaním Snemu. Pravidlá na obsadenie volenej funkcie náhradníkom určí Organizačný poriadok AVS /ďalej OP/.
 10. Snem AVS schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
 11. Snem AVS schvaľuje rozpočet, plán činnosti, správu o hospodárení, Rokovací a volebný poriadok, Organizačný poriadok, Pravidlá hospodárenia a dalšie dokumenty na návrh Rady.
 12. Snem schvaľuje výšku členských príspevkov podľa návrhu Rady ZO AVS a podľa návrhov zástupcov na Sneme.
 13. Snem môže rozhodnúť o priznaní a výške odmien za činnosť v orgánoch AVS podľa návrhu Rady a podľa návrhov zástupcov na Sneme.
 14. Snem AVS rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných zástupcov a členov, v súlade so Stanovami AVS. Pri rovnosti hlasov sa hlasovanie opakuje.
 15. Nepriamy snem AVS môže rozhodnúť aj elektronickou, alebo písomnou formou hlasovania /ďalej „hlasovanie per rollam“/.
 16. Snem nemôže hlasovať spôsobom hlasovania per rollam o zlúčení s iným občianskym združením a o dobrovoľnom rozpustení a zániku AVS.

 

 

 

 

Článok IX

Predsedníctvo Rady AVS

 

 1. Výkonným orgánom Rady je Predsedníctvo Rady  /ďalej Predsedníctvo/
 2. Tvoria ho predseda, tajomník a hospodár, ktorí sú volení priamo Snemom a každý člen Predsedníctva má zvoleného náhradníka na svoju funkciu.
 3. Predseda je priamo nadriadený tajomníkovi a hospodárovi a v prípade jeho neprítomnosti ho zastupuje tajomník.
 4. Predsedníctvo vykonáva svoju činnosť na základe uznesenia Rady a pri svojej činnosti sa riadi OP

 

Článok X

Rada Základných organizácii  AVS

 

 1. Výkonným orgánom AVS je Rada.
 2. Rada je za svoju činnosť zodpovedná Snemu.
 3. Rada sa skladá z predsedníctva a jedného zástupcu z každej ZO , ktorého deleguje ZO. Po schválení vstupu, alebo vzniku novej ZO zvolí novoprijatá ZO svojho zástupcu do Rady. ZO môžu svojho zástupcu v Rade zmeniť aj v priebehu volebného obdobia
 4. Funkčné obdobie Rady je dvojročné.
 5. Rada riadi činnosť AVS v období medzi zasadnutiami Snemu a je povinná zabezpečiť dostupnosť informácií o činnosti a hospodárení  AVS pre všetkých svojich členov.
 6. Rada obsahovo pripravuje rokovanie Snemu. Pripravuje základné materiály na rokovanie Snemu, návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu, návrh výročnej správy o činnosti a hospodárení.
 7. Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania Snemu zverejní Rada dva mesiace pred termínom rokovania Snemu na webovom sídle AVS, alebo prostredníctvom e-mailu tak, aby boli prístupné pre všetkých členov Pri zvolaní mimoriadneho Snemu sa lehota na zverejnenie prerokovávaných materiálov skráti na jeden týždeň.
 8. Rada pripravuje a schvaľuje vnútorné predpisy, ktoré sú potrebné na plnenie úloh AVS s výnimkou dokumentov výhradne zverených do právomoci Snemu.
 9. Rada rozhoduje o vylúčení člena ak sú na to splnené predpoklady podľa týchto stanov.
 10. Rada vedie zoznam členov AVS a nevyhnutné interné evidencie potrebné pre činnosť AVS. Rozsah dokumentácie určí a upraví OP v súlade s platnou legislatívou.
 11. Rada získava dotácie, granty, sponzorské príspevky a iné príjmy za účelom financovania činnosti AVS a spravuje majetok AVS.
 12. Rada vykonáva ďalšie činnosti určené Rade týmito stanovami, Snemom , alebo vnútornými predpismi.
 13. Rada rozhoduje o čerpaní schváleného rozpočtu o priznaní nároku na náhradu výdavkov, ktoré členom vznikli pri výkone činností v prospech
 14. Rada zasadá podľa potreby a nutnosti riešenia úloh a problémov, spravidla raz za tri mesiace.
 15. Každý člen Rady môže zvolať zasadnutie. Členovia Rady odhlasujú návrh a potvrdia účasť elektronickým súhlasom.
 16. Rada rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov má predseda dva hlasy. Hlasovanie je vždy verejné. Rada AVS je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná členov Rady AVS.
 17. Rozhodnutia Rady sú písomné, overené podpismi prítomných členov Rady a zverejnené na webovom sídle AVS do 10 dní od ich podpisu.
 18. Rada umožní vykonávať svoju činnosť ZO a poskytne im požadovanú spoluprácu a súčinnosť. Rada umožní UKRK prítomnosť na zasadnutiach Rady.
 19. Pre plnenie svojich úloh môže Rada AVS vytvoriť pomocné komisie a vymenovať regionálnych zástupcov na zabezpečenie administratívnych funkcií Pravidlá pre ich činnosť Rada určí v OP.

 

 

 

Článok XI

Ústredná kontrolná a revízna komisia AVS 

 

 1. Kontrolným orgánom AVS je UKRK , ktorú tvoria traja revízori.
 2. UKRK vedie predseda volený členmi UKRK na jej prvom zasadaní.
 3. Štatút činnosti UKRK schvaľuje Snem a UKRK sa za spoju činnosť zodpovedá Snemu
 4. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou v Rade.
 5. UKRK kontroluje hospodárenie, dodržiavanie stanov a dodržiavanie vnútorných predpisov AVS.
 6. UKRK upozorňuje orgány AVS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. V prípade pretrvávania nedostatkov navrhne zvolanie Snemu podľa Stanov.
 7. UKRK aspoň raz ročne vykoná kontrolu účtovníctva a Snemu predloží správu o kontrole hospodárenia AVS za uplynulý kalendárny rok. Zo svojich  kontrol a zasadnutí zverejní zápis do 7 dní od ich vykonania.
 8. UKRK je orgánom na prijímanie sťažností členov, zverejňuje ich znenie, získava podklady a podáva návrh na ich riešenie.
 9. UKRK má právo s ohľadom na konflikt záujmov posúdiť situácie, kedy je z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb narušený alebo ohrozený záujem AVS. Na vznik konfliktu záujmov upozorní písomne Radu a má právo z dôvodu vzniku konfliktu záujmov zvolať Snem.

 

 

Článok XII

Základná organizácia AVS

 

 1. ZO združuje členov a záujemcov o chov včiel. Vo svojej činnosti je samostatným právnym subjektom s prideleným identifikačným číslom organizácie AVS /IČO/, odvodeným od identifikačného čísla AVS  ako materskej organizácie.
 2. Plní úlohy v zmysle Stanov a uznesení orgánov AVS .
 3. Hospodárenie a činnosť ZO je internou aktivitou ZO , za ktorú je zodpovedná ako samostatný právny subjekt.
 4. Založenie a zrušenie ZO schvaľuje Rada na žiadosť prípravného výboru lokálnej komunity včelárov.
 5. Zrušenie ZO schvaľuje Rada AVS na základe žiadosti zaslanej výboru ZO a prijatého uznesenia členskej schôdze ZO o zániku ZO v súlade so Stanovami AVS.
 6. Základná organizácia zaniká, ak sa na tom uznesie členská schôdza ZO trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých členov ZO.
 7. Majetok ZO sa rozdelí tak, ako o tom rozhodnú členovia ZO na členskej schôdzi, ktorá o zániku rozhodla prijatým uznesením. Majetok ZO je majetok ktorý ZO vlastnila pred vstupom do AVS a tiež majetok, ktorý nadobudla ako samostatný právny subjekt.
 8. Majetok AVS, ktorý ZO nadobudla protokolárne zo spoločných prostriedkov AVS, vráti protokolárne poverený zástupca ZO do 30 dní od jej zániku Rade.
 9. Základné organizácie AVS môžu byť členom iných občianskych združení.
 10. Orgány základných organizácii sú:
 11. Členská schôdza ZO.
 12. Výbor základnej organizácie AVS.
 13. Kontrolná a revízna komisia ZO.

 

 

Článok XIII

Členská schôdza Základnej organizácie  AVS

 

 1. Členská schôdza ZO je najvyšší orgán
 2. ČS sa konajú v priebehu roka  v súlade s Plánom   činnosti ZO za daný rok.
 3. VČS sa koná podľa potrieb ZO, alebo podľa odporúčania  Rady  minimálne raz ročne.
 4. VČS a ČS je uznášania schopná pri účasti minimálne 1/3 všetkých členov.
 5. V prípade úmrtia alebo neplnenia si povinnosti ich odvoláva a volí nového člena.
 6. VČS schvaľuje:
 7. Správu o činnosti ZO za daný rok.
 8. Plán činnosti ZO a úlohy na budúce obdobie.
 9. Plán hospodárenia s vlastnými finančnými prostriedkami v bežnom roku, ako aj plán rozpočtu – príjmy a výdaje ZO na rok.
 10. Výšku odmien funkcionárom ZO .
 11. Správu KRK ZO za daný rok.
 12. Volí zástupcov na snem AVS s počtom hlasov, ktorý súhlasí s počtom členov ZO.
 13. Volí predsedu ZO, tajomníka ZO, predsedu a ďalších členov KRK  ZO a ďalších členov výboru ZO  podľa potrieb pre prácu v ZO na funkčné obdobie 4 rokov.

 

 

 

 

Článok XIV

Výbor Základnej organizácie  AVS

 1. Výbor ZO riadi činnosť základnej organizácie a za svoju prácu zodpovedá ČS.
 2. Hospodári s majetkom ZO podľa schváleného rozpočtu a  uznesenia VČS.
 3. Vypracúva ročnú správu o činnosti a hospodárení, predkladá návrh na rozpočet a plán činnosti na nasledujúce ročné obdobie.
 4. Počet členov Výboru ZO a ich kompetencie urči VČS.
 5. Členovia Výboru ZO sa vo svojej práci  riadia schválenými   kompetenciami VČS pre zastávanú funkciu vo Výbore ZO.
 6. Výbor ZO je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Neodkladné záležitosti prislúchajúce do pôsobnosti výboru ZO AVS môže vybaviť predseda alebo tajomník. Ich postup musí dodatočne schváliť výbor ZO , inak ich rozhodnutie stráca platnosť a účinnosť.
 7. Pre platnosť uznesenia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov výboru ZO.
 8. Rozhoduje o prijatí a vylúčení členov ZO. AVS

 

Článok XV

Kontrolná a revízna komisia základnej organizácie AVS

 

 1. KRK ZO zasadá podľa potreby, minimálne však jeden krát ročne.
 2. Kontroluje plnenie a hospodárenie základnej organizácie podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok. Kontroluje plnenie a hospodárenie základnej organizácie podľa schváleného rozpočtu na príslušný rok.
 3. Predseda alebo ním poverený člen KRK ZO sa zúčastňuje zasadnutia výboru ZO  s hlasom poradným.
 4. Je nezávislým orgánom a za svoju činnosť zodpovedá výlučne ČS.

 

 

Článok XVI

Štatutárne orgány AVS

 

 1. Štatutárnymi orgánmi sú predseda a tajomník Rady.
 2. V mene AVS konajú každý
 3. Pri podpisovaní v mene AVS môžu na vyznačenie svojho mena, priezviska, funkcie, alebo názvu  AVS použiť pečiatku.
 4. Štatutárnymi osobami v ZO sú predseda a tajomník ZO a konajú každý samostatne.

 

Článok XVII

Majetok a hospodárenie

 

 1. Hospodárenie AVS sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného Snemom .
 2. AVS hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 3. Zdrojmi majetku sú:
  členské príspevky,
 4. dary od fyzických a právnických osôb,
 5. dotácie a granty od právnických osôb,
 6. príjmy z vlastnej činnosti AVS pri napĺňaní jej cieľov,
 7. výnosy z majetku AVS,
 8. iné príjmy.
 9. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže AVS vykonávať v doplnkovom rozsahu podnikateľskú činnosť, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 10. Zdroje majetku AVS môžu byť použité len na podporu cieľov  AVS a zabezpečenie jej činnosti.
 11. Cieľom činnosti AVS nie je dosiahnutie zisku. Prípadný prebytok hospodárenia sa použije v nasledujúcom období podľa rozpočtu navrhnutého Radou a schváleného Snemom  na podporu cieľov  AVS a zabezpečenie jej činnosti.
 12. Hospodárenie AVS sa riadi zásadami pravidlami hospodárenia a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 13. Ročnú správu o výsledkoch hospodárenia predkladá Rada UKRK a súhrnnú správu o hospodárení za posledné obdobie predkladá Snemu.
 14. Rada bude informovať členov prostredníctvom transparentného účtu zverejnenom na webovom sídle AVS o aktuálnom stave účtu. Spôsob zverejnenia informácii o účtovníctve a majetku bude súčasťou Pravidiel Hospodárenia..

 

 

Článok XVIII

Zánik  AVS

 

 1. O zániku AVS rozhoduje Snem podľa stanov.
 2. Pri zániku AVS menuje likvidátora Rada .
 3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky, s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Snemu .
 4. Likvidátor pri likvidácii postupuje primerane podľa §70-75 Obchodného zákonníka.
 5. Likvidátor oznámi zánik AVS do 15-tich dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

 

Článok XIX

Záverečné a prechodné ustanovenia

 

 1. Rada na základe čl. VIII ods 3. a 10. týchto stanov, spracuje interné predpisy  AVS, najmä:
  1. Organizačný poriadok , ktorý jasne určuje právomoci a zodpovednosť všetkých orgánov AVS a jasne vymedzuje vzťahy medzi orgánmi AVS.
  2. Rokovací a volebný poriadok AVS, ktorý určuje pravidlá rokovania orgánov AVS a volieb do orgánov AVS
  3. Pravidlá hospodárenia AVS – rieši pravidlá a spôsob financovania
 2. Výklad stanov vykonáva spoločne Rada a UKRK.
 3. Stanovy AVS sú otvorený dokument, ktorý je možné meniť prostredníctvom doplnku.
 4. Zmeny v Stanovách AVS, po ich schválení Snemom, nadobúdajú účinnosť dňom registrácie doplnku stanov Ministerstvom vnútra.

Potvrdenie o zmene stanov