STANOVY AVS

Stanovy

Asociácie včelárov Slovenska

Článok I

Základné ustanovenie

 1. Asociácia včelárov Slovenska je združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti včelárstva a napomáhajú jeho rozvoju na Slovensku.
 2. Názov združenia je Asociácia včelárov Slovenska (ďalej len Asociácia).
 3. Sídlo Asociácie je: Hrdinov 266, 02744 Tvrdošín
 4. Asociácia je dobrovoľným združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 5. Politická činnosť v Asociácii je neprípustná.
 6. V mene Asociácie koná Rada Asociácie včelárov Slovenska /ďalej len „Rada“/,     prípadne ňou poverená osoba. Predseda Rady je totožný s predsedom Asociácie.

Článok II

Úlohy a poslanie

 1. Ochrana práv a záujmov členov Asociácie a poskytovanie služieb svojim členom.
 2. Zastupovanie členov v styku s inými organizáciami a presadzovanie záujmov včelárov pri rokovaniach s orgánmi štátnej správy.
 3. Organizačné zabezpečovanie činnosti Asociácie a spolupráca so subjektami doma i v zahraničí, ktoré majú podobné ciele
 4. Podpora chovu včiel a podpora starostlivosti o zdravotný stav včelstiev, ochrana zdravého životného prostredia.
 5. Rozvoj vzdelania a osvety vo včelárstve, ochrane prírody a starostlivosti o zachovanie kultúrneho dedičstva vo vzťahu ku včelárstvu.
 6. Podpora záujemcov o včelárenie a začínajúcich včelárov sprostredkovaním kontaktu so skúsenými včelármi v ich okolí a podpora neformálneho vzdelávania mládeže v oblasti včelárstva.
 7. Podpora svojich členov pri organizovaní dobrovoľníckej činnosti spojenej s ochranou a tvorbou životného prostredia a chovom včiel.

Článok III

Členstvo

 1. Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie občianskeho združenia stávajú jeho členmi a zároveň členmi prvej Rady.
 2. Členom Asociácie môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, alebo právnická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná dodržiavať ich a podieľať sa na plnení cieľov Asociácie.
 3. Členom Asociácie môže byť aj fyzická osoba mladšia ako 18 rokov (od dovŕšenia 15 roku), ktorá súhlasí s týmito stanovami a je ochotná dodržiavať ich a podieľať sa na plnení cieľov Asociácie. Nemá však právo byť volená do orgánov Asociácie.
 4. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné. Prípadné zamietnutie žiadosti musí Rada zdôvodňovať.
 5. Členstvo vzniká na základe žiadosti podanej písomne (elektronicky), jej schválením Radou a zaplatením členského príspevku. Žiadosť môže byť individuálna aj kolektívna.
 6. Dokladom o členstve je písomná evidencia zverejnená na webovej stránke Asociácie.
 7. Mimo Asociácie sa členovia môžu organizovať v iných občianskych združeniach podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ukončenie členstva v inom občianskom združení, ktoré je členom Asociácie nie je dôvodom na ukončenie členstva v Asociácii.

Článok IV

Práva členov

 1. Člen má právo podieľať sa na činnosti Asociácie.
 2. Člen má právo voliť (okrem členov mladších ako 18 rokov) a byť volený do orgánov Asociácie, ak preukáže svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace.
 3. Člen má právo navrhovať kandidátov do všetkých výkonných a kontrolných   orgánov Asociácie.
 4. Každý člen má právo obracať sa na orgány Asociácie s námietkami a sťažnosťami a žiadať o stanovisko. Orgány Asociácie poskytnú odpoveď do 30 dní od jej doručenia.
 5. Každý člen má právo požiadať Revíznu komisiu o kontrolu činnosti Rady a pomocných komisií Rady.
 6. Každý člen má právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov Asociácie.
 7. Člen výkonného a kontrolného orgánu Asociácie má nárok na náhradu nevyhnutných a preukázaných výdavkov, ktoré mu pri výkone funkcie vznikli.
 8. Každý člen má právo podať Revíznej komisii písomné odvolanie proti rozhodnutiu Rady o jeho neprijatí za člena Asociácie, pozastaveniu jeho členstva, vylúčeniu alebo vyškrtnutiu. O odvolaní rozhoduje najbližší Snem.
 9. Člen má právo zverejňovať informácie o vlastnej činnosti na internetovej stránke Asociácie.

Článok V

Povinnosti členov

 1. Dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy Asociácie.
 2. Pomáhať podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností orgánom Asociácie pri plnení cieľov Asociácie a aktívne sa podieľať na jej činnosti.
 3. Platiť členské príspevky v stanovených termínoch.
 4. Ochraňovať a zveľaďovať majetok Asociácie.
 5. Oznamovať Rade zmeny údajov evidovaných v zozname členov do 14 dní odo dňa, kedy nastali.
 6. Ak je členom Asociácie právnická osoba, je povinná delegovať zástupcu, ktorý bude konať v jej mene. Členovia tejto právnickej osoby sú aj členmi Asociácie.

Článok VI

Zánik členstva

Členstvo zanikne:

 1. Vystúpením člena z Asociácie – dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení Rade.
 2. Úmrtím člena – fyzickej osoby, resp. zánikom člena – právnickej osoby.
 3. Zánikom Asociácie.
 4. Vyškrtnutím Radou, ak člen opätovne a napriek upozorneniu porušuje členské povinnosti, alebo sú na to iné vážne dôvody.
 5. Zánikom členstva sa končí aj činnosť v orgánoch Asociácie.

Článok V

Orgány Asociácie

Orgánmi Asociácie sú:

 1. Snem Asociácie
 2. Rada Asociácie
 3. Revízna komisia

Článok VI

Snem Asociácie

 1. Snem je najvyšší orgán Asociácie a tvoria ho delegovaní zástupcovia /ďalej len „zástupca“/ a  členovia, ktorí na sneme vystupujú samostatne.
 2. Snem je možné vykonať priamym stretnutím zástupcov a členov /ďalej „Snem“/, alebo sprostredkovanou formou písomným, alebo elektronickým obežníkom /ďalej „nepriamy snem“/. Pravidlá pre rokovanie snemu určí Rokovací poriadok.
 3. Každý člen Asociácie má na sneme jeden hlas. Zástupca má pri hlasovaní taký počet hlasov aký počet členov zastupuje.
 4. Snem zvoláva Rada podľa potreby, alebo na žiadosť jednej pätiny členov.
 5. Snem je uznášania schopný, ak súčet hlasov všetkých zástupcov a  členov, ktorí na sneme vystupujú samostatne, tvorí aspoň nadpolovičnú väčšinu.
 6. Ak má Snem rozhodnúť o zmenách a doplnkoch stanov, o zániku, o zlúčení s iným občianskym združením o uzatváraní zmlúv o súčinnosti, o odvolaní členov Rady, alebo členov Revíznej komisie je uznášania schopný, pokiaľ súčet hlasov všetkých zástupcov a členov, ktorí na sneme vystupujú samostatne, tvorí aspoň dve tretiny.
 7. Ak nie je Snem uznášania schopný, zvolá Rada do jedného mesiaca náhradný Snem. Náhradný Snem je vždy uznášania schopný.
 8. Snem schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky.
 9. Snem volí a odvoláva predsedu Rady, členov Rady a členov Revíznej komisie.
 10. Snem schvaľuje plán činnosti a výročnú správu.
 11. Snem schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení.
 12. Snem schvaľuje výšku členských príspevkov podľa návrhu Rady a podľa návrhov zástupcov na Sneme.
 13. Snem môže rozhodnúť o priznaní a výške odmien za činnosť v orgánoch Asociácie.
 14. Snem rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných zástupcov a členov, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
 15. Nepriamy snem môže rozhodnúť o veciach, ktoré si nevyžadujú priame rokovanie, elektronickou, alebo písomnou formou hlasovania /ďalej „hlasovanie per rollam“/ na návrh Rady, Revíznej komisie, alebo ak o to požiada aspoň jedna pätina zástupcov. Rozhodnutie je platné, ak sa ho zúčastnili dve pätiny všetkých zástupcov. Pri hlasovaní per rollam sa rozhoduje prostou väčšinou odoslaných hlasov.
 16. Snem nemôže hlasovať spôsobom hlasovania per rollam o zlúčení s iným občianskym združením, o dobrovoľnom rozpustení a zániku Asociácie.

Článok. VII

Rada Asociácie

 1. Výkonným orgánom Asociácie je Rada.
 2. Rada je za svoju činnosť zodpovedná Snemu.
 3. Rada je päťčlenná, skladá sa z predsedu Asociácie, podpredsedu Asociácie, tajomníka a dvoch členov. Podpredsedu a tajomníka si volí rada zo svojich členov.
 4. Funkčné obdobie členov Rady je dvojročné.
 5. Rada riadi činnosť Asociácie v období medzi zasadnutiami Snemu a je povinná zabezpečiť dostupnosť informácií o činnosti a hospodárení  ASV pre všetkých svojich členov.
 6. Rada zvoláva Snem aspoň raz do roka.
 7. Rada má právo zvolať mimoriadny Snem kedykoľvek, ak to bude nevyhnutné.
 8. Rada zvolá mimoriadny Snem kedykoľvek, ak o to požiada aspoň jedna pätina všetkých členov, alebo Revízna komisia a to najneskôr do jedného mesiaca od obdŕžania takej žiadosti.
 9. Rada obsahovo pripravuje rokovanie Snemu. Všetky materiály, ktoré budú predmetom rokovania Snemu zverejní dva mesiace pred termínom rokovania Snemu na web stránke Asociácie, alebo prostredníctvom e-mailu tak, aby boli prístupné pre všetkých členov Asociácie. Pri zvolaní mimoriadneho a prvého Snemu sa lehota na zverejnenie materiálov skráti na jeden týždeň.
 10. Rada pripravuje základné materiály na rokovanie Snemu, najmä návrh plánu činnosti, návrh rozpočtu, návrh výročnej správy a správy o hospodárení.
 11. Rada pripravuje a schvaľuje vnútorné predpisy, ktoré sú potrebné na plnenie úloh Asociácie s výnimkou dokumentov výhradne zverených do právomoci Snemu.
 12. Rada rozhoduje o prijatí nových členov Asociácie priebežne počas roka.
 13. Rada rozhoduje o pozastavení členstva, o vyškrtnutí člena, o vylúčení člena ak sú na to splnené predpoklady podľa týchto stanov.
 14. Rada vedie zoznam členov Asociácie a iné prevádzkové evidencie.
 15. Rada získava dotácie, granty, sponzorské príspevky a iné príjmy za účelom financovania činnosti Asociácie a spravuje majetok Asociácie.
 16. Rada vykonáva ďalšie činnosti určené Rade týmito stanovami, Snemom, alebo vnútornými predpismi.
 17. Rada rozhoduje o priznaní nároku na náhradu výdavkov, ktoré členom vznikli pri výkone činností v prospech Asociácie.
 18. Rada vykonáva všetky činnosti nevyhnutné k zabezpečeniu riadnej činnosti Asociácie, ako i ďalšie činnosti, pokiaľ tie neprináležia iným orgánom Asociácie.
 19. Rada zasadá spravidla raz mesačne, minimálne však raz za tri mesiace. Predbežný termín, zodpovedného člena za zvolanie a prípravu dokumentov rokovania nasledujúceho zasadania Rady, si Rada určí na zasadnutí.
 20. Každý člen Rady môže zvolať mimoriadne zasadnutie Rady.
 21. Rada rozhoduje jednoduchou väčšinou všetkých hlasov. V prípade rovnosti počtu     hlasov má predseda dva hlasy.
 22. Rada je uznášania schopná ak sú prítomní aspoň traja členovia Rady.
 23. Rozhodnutia Rady sú písomné, overené podpismi prítomných členov Rady a zverejnené na web stránke Asociácie do 10 dní od ich podpisu.
 24. Rada umožní Revíznej komisii kontrolu účtovníctva a ďalších materiálov súvisiacich s činnosťou Asociácie.
 25. Pre plnenie svojich úloh môže Rada vytvoriť pomocné komisie a vymenovať regionálnych zástupcov na zabezpečenie administratívnych funkcií Asociácie. Pravidlá pre ich činnosť Rada určí v Organizačnom poriadku Asociácie.

Článok VIII

Revízna komisia

 1. Kontrolným orgánom Asociácie je Revízna komisia, ktorú tvoria traja revízori.
 2. Revízna komisia sa za spoju činnosť zodpovedá Snemu.
 3. Funkcia revízora je nezlučiteľná s funkciou v Rade.
 4. Revízna komisia kontroluje hospodárenie Asociácie.
 5. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie stanov Asociácie.
 6. Revízna komisia kontroluje dodržiavanie vnútorných predpisov Asociácie.
 7. Revízna komisia upozorňuje orgány Asociácie na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. V prípade pretrvávania nedostatkov navrhne zvolanie Snemu podľa Stanov.
 8. Revízna komisia aspoň raz ročne vykoná kontrolu účtovníctva a Snemu predloží správu o kontrole hospodárenia Asociácie za uplynulý kalendárny rok. Z kontrol a zasadnutí Revíznej komisie zverejní zápis do 7 dní od ich vykonania.
 9. Revízna komisia je orgánom na prijímanie sťažností členov, zverejňuje ich znenie, získava podklady a podáva návrh na ich odstránenie.
 10. Revízna komisia má právo s ohľadom na konflikt záujmov posúdiť situácie, kedy je z dôvodov osobných alebo iných obdobných vzťahov zainteresovaných osôb narušený alebo ohrozený záujem Asociácie. Na vznik konfliktu záujmov upozorní písomne Radu a má právo z dôvodu vzniku konfliktu záujmov zvolať Snem.

Článok IX

Štatutárne orgány

 1. Štatutárnymi orgánmi sú svojprávni členovia Rady.
 2. V mene Asociácie koná každý svojprávny člen Rady samostatne.
 3. Členovia Rady podpisujú tak, že k vyznačenému menu, priezvisku, funkcii a názvu. Asociácie pripoja svoj podpis.
 4. Členovia Rady pri podpisovaní v mene Asociácie môžu na vyznačenie svojho mena, priezviska, funkcie alebo názvu Asociácie použiť pečiatku.

 Článok X

Majetok a hospodárenie

 1. Hospodárenie Asociácie sa uskutočňuje podľa Snemom schváleného rozpočtu.
 2. Asociácia hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 3. Zdrojmi majetku sú:
  a/ členské príspevky,
  b/ dary od fyzických a právnických osôb,
  c/ dotácie a granty od právnických osôb,
  d/ príjmy z vlastnej činnosti Asociácie pri napĺňaní jej cieľov,
  e/ výnosy z majetku Asociácie,
  f/ iné príjmy.
 4. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže Asociácia vykonávať v doplnkovom rozsahu podnikateľskú činnosť, v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 5. Zdroje majetku Asociácie môžu byť použité len na podporu cieľov Asociácie a zabezpečenie jej činnosti.
 6. Cieľom činnosti Asociácie nie je dosiahnutie zisku. Prípadný prebytok hospodárenia sa použije v nasledujúcom období podľa rozpočtu navrhnutého Radou a schváleného Snemom na podporu cieľov Asociácie a zabezpečenie jej činnosti.
 7. Hospodárenie Asociácie sa riadi vnútornými predpismi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 8. Správu o výsledkoch hospodárenia za uplynulé obdobie predkladá Rada ku schváleniu Snemu.
 9. Rada bude informovať členov prostredníctvom transparentného účtu zverejnenom na web stránke Asociácie o aktuálnom stave účtu. Spôsob zverejnenia informácii o účtovníctve a majetku bude súčasťou finančného poriadku Asociácie.

 Článok XI

Zánik Asociácie

 1. O zániku Asociácie rozhoduje Snem podľa stanov.
 2. Pri zániku Asociácie menuje Likvidátora Rada.
 3. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky, s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Snemu.
 4. Likvidátor pri likvidácii postupuje primerane podľa §70-75 Obchodného zákonníka.
 5. Likvidátor oznámi zánik Asociácie do 15tich dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

Článok XII

Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Rada na základe týchto stanov, podľa potreby, spracuje interné predpisy Asociácie, najmä:
  a/ Organizačný poriadok Asociácie – rieši právomoci orgánov, pomocných orgánov ich zodpovednosť a spôsob spolupráce.
  b/ Rokovací poriadok Asociácie – určuje priebeh a spôsob rokovania orgánov Asociácie.
  c/ Finančný poriadok Asociácie – rieši pravidlá a spôsob financovania Asociácie.
 2. Výklad stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva Rada.
 3. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením zakladajúcimi členmi, ktorí tvoria zároveň prípravný výbor.
 4. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich registráciou na MV SR.
 5. Až do schválenia týchto stanov a zvolenia všetkých orgánov zastupuje Asociáciu prípravný výbor, ktorý predkladá tieto stanovy na registráciu.
 6. Tieto stanovy občianskeho združenia „Asociácia včelárov Slovenska“ nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

DOPLNOK Č.1 K STANOVÁM