Obežník č.1 2022

určené: členom AVS Košice                                                         V Košiciach 30. 3. 2022

Obežník č. 1

 

 1. Pozývame vás na VČS, ktorá sa uskutoční 10. apríla 2022 v KE v aule UVLF – pavilón č. 34. Parkovať sa dá autami v blízkom okolí UVLF ale aj priamo v areáli univerzity. Zo stanice sa tu dá dostať električkami č. 2 a 4 a chodí tam aj električka č. 9. je to konečná zastávka „Havlíčkova“.

Navrhovaný program: Prezentácia o 13.40 hod. Otvorenie schôdze 14.00 hod., voľba komisií, hodnotiaca správa za rok 2021, správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022, správa revíznej komisie, diskusia, správa mandátovej komisie, schválenie uznesenia a záver.

 

 1. Ak si ešte niekto neprevzal dotácie (za lieky) a kalendáre a zápisníky, je posledná možnosť na prevzatie.

 

 1. Objednávku na lieky třeba odovzdať Ing. Imrichovi Harmanovi a žiadosť o čerpanie prostriedkov 2022 – 2023 na techn. veci tajomníkovi Gasperovi. POsledný termín je na VČS.

 

 1. Apimondia v meste Ufa (Rusko) je zrušená a bude v Turecku (24. august 2022). Ak máte záujem zúčastniť sa Apimondie obráťte sa na predsedu M. Šimka, kontakt pod obežníkom.

 

 1. Tí, ktorí požiadali o čerpanie prostriedkov 2021-2022 nakupujte a odovzdávajte tajomníkovi potrebné podklady k preplateniu okamžite po nákupe. Presný postup je tu: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/zo-kosice/dotacie-zo-kosice/

 

 1. Dotácia za opeľovaciu činnosť je podľa stavu včelstiev v CEHZ k 31. máju bežného roka. Stav v CEHZ a postup při kočovaní si môžete pozrieť tu: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/cehz/

 

 

Michal Šimko v.r.                                                                Ing. Jaroslav Gasper

0948 030264                                                                        055 6425 226

michalsimko1@gmail.com                                                  jgasper@seznam.cz

objednavka_lieky – vzor

Žiadosť o čerpanie prostriedkov1

 

Obežník č.3

určené: členom AVS Košice                                                           V Košiciach 22. 12. 2021

 

Obežník č. 3

 

 1. Včelárska miestnosť pre vybavovanie agendy ZO AVS KE sa nachádza v bývalej budove Inžinierskych stavieb, na ulici „Pri hati 1“. Patrí to pod obec „Sídlisko Ťahanovce“. Treba vojsť do areálu, vedľa vstupnej brány je veľký nápis „Autobazár“ a po prejdení cez nefunkčnú vrátnicu – bránu, vľavo je tá budova. Miestnosť je na poschodí, vpravo. Zo staničného námestia tam ide autobus č. 27. Aj zastávka autobusu má názov „Pri hati“. Stoja tam ešte linky č. 18, 22, 25, 30, 36, 55, 71, 72.

 

 1. Členské na rok 2022 vo výške: 4€/člen + 0,75 €/včelstvo sa bude vyberať v našej novej včelárskej miestnosti, viď. vyššie. Kto má 10 rodín zaplatí 11,50 €. Nepovinné položky: poistné 0,05 €/včelstvo, časopisy: „Slovenský včelár“: 12 € – dvojmesačník, „Moderní včelař“: 32,40 €- mesačník, „Odborné včelárske preklady“: 18 € – vychádzajú 2 ks v roku.

Vyberať členské sa bude v dňoch 29. a 30. decembra 2022 od 16.00 do 17.30 hod.

Členské je potrebné vyplatiť do 31. 12. 2021. Členom plánujeme v r. 2022 vydať      členské preukazy.

 1. Dotácie sa budú vydávať na rovnakom mieste a čase ako sa bude vyberať členské. Žiadame každého, aby si prišiel vybrať dotácie.

 

 1. Žiadosť o čerpanie prostriedkov 2021 – 2022 – tí, ktorí máte naplánované http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/ziadost-na-podporny-rok-2021-2022/ už môžete kupovať. Po každom nákupe mi okamžite dodajte materiály k preplateniu. Presný postup je tu: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/zo-kosice/dotacie-zo-kosice/

 

 1. Kto chce ošetriť včely proti klieštikovi aerosolovaním, nech sa obráti na pána Karabinoša: 0903 880 737

Tí čo aerosolovali včely a majú na to aj Osvedčenie, nech mi donesú vyplnenú  prílohu č. 26 Metodickej príručky…..

 1. Kto má záujem o Ekopol (na jarné ošetrenie) môže si ho kúpiť v deň vydávania dotácie vo vč. miestnosti.

 

 

Pozdravuje vás

Michal Šimko v.r.                                                                Ing. Jaroslav Gasper

0948 030264                                                                        055 6425 226

michalsimko1@gmail.com                                                  jgasper@seznam.cz

OBEŽNÍK č. 3/2020

Vážení členovia.

 1. Vzhľadom na situáciu aká je na Slovensku ohľadom vírusu Covid 19 a nemožnosť stretávania sa väčšieho počtu ľudí, bude sa vyberať členské na rok 2021 dvoma možnými spôsobmi.
  Prvá možnosť je v predajni u p. Pavúka na Poštovej 2 v Košiciach od 9.00 do 12.00 hod. v pracovných dňoch. Termín do 20. 11. 2020.
  Druhá možnosť je poslať členské na účet číslo SK1365000000000010728708 ale nesmiete pri tom zabudnúť napísať do správy pre prijímateľa meno a číslo z registra včelstiev. Výšku členského si každý vypočíta podľa tabuľky priloženej k obežníku. Tlačivo je potrebné vyplniť a po zaplatení členského odovzdať. Členské 4 € + 0,75 €/včelstvo musí zaplatiť každý člen. Ostatné položky sú nepovinné. Ak má niekto 10 včelstiev a neobjednáva si nič navyše, tak zaplatí 11,5 €.
  Vyplnené tlačivo členského na rok 2021 buď odovzdáte spolu s platbou p. Pavúkovi alebo po prevode peňazí na vyššie uvedený účet, mi pošlete tlačivo e-mailom naspäť a dobre je tam dopísať kedy ste urobili prevod, vklad na účet a pod. Tlačivo mi môžete aj hodiť do schránky alebo poslať poštou na adresu Jaroslav Gasper, Humenská 10/A, 040 11 Košice.
  Prosím o uhradenie členského do 20. 11. 2020. Potom sa už budú robiť objednávky na časopisy a kalendáre. Ostatní už bez možnosti objednania časopisov, môžu zaplatiť členské až keď bude vyplácaná dotácia za opeľovanie /december 2020/.
 2. Včelári, ktorým došli finančné prostriedky za techn. veci, prehliadky včelstiev, sezónny presun včelstiev, kúpa úľovej zostavy môžu prísť zaplatiť členské tajomníkovi na Humenskú 10/A a zároveň prevziať finančné prostriedky. Medzi 9.00 a 11.30 hod. do 17. 11. 2020. Okrem 14. 11. 2020, kedy budem vypnutý– robím on line prednášky
 3. Finančné prostriedky za lieky bude vyplácať zdravotný referent Imrich Harman 0918 965 085, imrichharman6@gmail.com, u p. Pavúka v čase prijímania členského, napísaného vyššie v tomto obežníku.
 4. Aerosolovanie v okolí KE a PO vykonáva Juraj Karabinoš : 0903 880 737
 5. Včelári, ktorí robia aerosolovanie s VAT 1 a chcú, aby sa im to preplácalo sa môžu preškoliť: vcelari.sosbanbb.skNa tomto linku sa môžu prihlásiť aj úplne noví, ktorí ešte nemajú žiadny certifikát na aerosolovanie.
 6. Pri nákupe naplánovaných technických vecí sa držte termínov na odovzdanie. Zakúpené veci v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť doručené na sekretariát najneskôr  do 31. 01. 2021.

Členské 2020

AVS_dotacie+2019_2020+KE

 

Eduard Grega v.r.                                                                              Ing. Jaroslav Gasper

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

 

Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Čo hovorí zákon?

 § 40a veterinárneho zákona

(1) Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Musí sa preukázať dokladom preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,

Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.

PRIESTUPKY, PORIADKOVÁ POKUTA A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§48

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur, ak

nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra hospodárskych zvierat,

 1. e) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,

(3) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak

 1. a) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
 2. b) neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 3. c) nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
 4. d) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
 5. e) chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu.

 

Tlačivá potrebné k registrácii:

https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

 • Oznámenie o chove včelstiev
 • Registrácia chovu – do riadku Názov chovu v 04 napísať „Meno a Priezvisko“!
 • Žiadosť o registráciu chovu

Ku týmto vyplneným tlačivám treba doložiť doklad o oprávnenosti používať pozemok na ktorom budú umiestnené včely.

Postup pri registrácii chovu:

 1. Navštíviť podľa stanovišťa včelstiev príslušnú RVPS, kde oznámite, že chcete začať s chovom včelstiev a chcete zaregistrovať farmu. Buď už donesiete vyplnené tlačivá, alebo Vám oni pomôžu s vyplnením.
 2. Tlačivá „Oznámenie o chove včelstiev“ a „Registrácia chovu“ Vám RVPS opatrí pečiatkou a podpisom.
 3. Pošlete tlačivá na adresu CEHZ do Žiliny, Rosinská cesta 12, 010 08, ak tak neurobí RVPS.
 4. Ak do dvoch týždňov od odoslania tlačív, nepríde žiadna odozva z CEHZ (mali by Vám poslať kód farmy), treba sa dopytovať na kontaktoch: 041-5073 744, cehz@pssr.sk, že kde to viazne a teda kedy Vás zaregistrujú.

Členstvo v AVS

 1. Nakontaktovať sa na predstaviteľov ZO AVS, do ktorej rozmýšľate vstúpiť.
  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/zakladne-organizacie-avs/
 2. Vyplniť členskú prihlášku

  PRIHLÁŠKA DO AVS


  ZO AVS KE má svoju vlastnú prihlášku:
  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2017/12/07/clenska-prihlaska/

 3. Zaplatiť členské
  výška členského – treba kliknúť na link na hlavnej lište AVS
  http://asociacia.vcelarov.sk/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Clen-poplatok-ZO-AVS-26.5.2020-1.pdf
 4. Tí záujemcovia o členstvo v AVS, ktorí sú už registrovaní v CEHZ buď ako N- neorganizovaný, alebo prechádzajú z inej organizácie, si musia zmeniť organizovanosť na tlačive „Hlásenie zmien“. Je to príloha č. 3 Vyhlášky 285/2017. Tiež si ho môžete stiahnuť na tomto linku: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

Postup pri čerpaní z NPSRSV

 1. Musí byť dopredu naplánované čo plánujete kúpiť v danom podpornom období. Plánuje sa na VČS. Každý dostane s obežníkom – Pozvánkou na VČS – aj tlačivo na objednanie liečiv a tlačivo na plánovaný nákup techn. prostriedkov z NPSRSV. Plánuje sa na obdobie 1. august až 1. júl bežného roku. Takže áno, naplánujete si v marci na VČS a môžete kupovať až 1. augusta. Tohto roku t.j. 1. august 2021 – 1. júl 2022 môžu nakupovať len tí členovia, ktorí si objednali a sú zapísaní v tejto „Žiadosti“: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/ziadost-na-podporny-rok-2021-2022/
 2. Pri nákupe dohliadnite, aby ste dostali do ruky faktúru a pokladničný blok. Ak platíte prevodom z účtu, tak je potrebný výpis účtu, z toho dňa, kedy prebehla platba. Upozorňujem vás, že kuriér vám doklad o zaplatení nedá, on vám dá maximálne „potvrdenie o platbe“ a toto „potvrdenie o platbe“ PPA neuznáva. To znamená, že vám nebude preplatený nákup.
 3. Tí, ktorí nakúpite techn. vec drahšiu ako 1000 €, musíte priložiť ku preplateniu aj „Potvrdenie od RVPS o registrácii prevádzkárne“.
 4. Na tomto linku:   http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/prirucka-pre-ziadatela-na-podporny-rok-2021-2022/      si stiahnite tlačivo podľa toho, že čo kupujete. Dá sa to krásne zistiť podľa názvu tlačiva. Najčastejšie sa používajú tlačivá: Príloha č. 17, 18, 22, 23. Tieto vyplňte a odovzdajte tajomníkovi okamžite po nákupe. Sú termíny dokedy sa tieto žiadosti majú uplatniť na PPA , ak sa to nestihne, nebude vám preplatené. Všetky nákupy v tomto roku 2020 robte do 10. 12. 2021. Aj tlačivá aby boli u tajomníka do tohto termínu. Potom môžete nakupovať v novom roku, od 1. 1. 2022.
 5. Pri každom nákupe musí byť vyplnené a podpísané tlačivo „Príloha č. 47“ , teda „Čestné vyhlásenie…“.
 6. Vyplatenie danej čiastky za nákup dôjde na účet našej ZO najskôr v novembri a najneskôr 31.decembra bežného roka. Takže dovtedy nechoďte z a mnou a nepýtajte si odo mňa peniaze, ani mi nedávajte otázky, že kedy sa bude vyplácať, lebo tie peniaze ja nemám. Vyplácame ich pri vyberaní členského na ďalší rok (ak tieto financie nabehnú na účet) v priebehu mesiaca november alebo v mesiaci december pri vyplácaní dotácie za opeľovaciu činnosť.
 7. Kto si chce naštudovať podrobnejšie možnosti čerpania, tu máte link na platné NV 337/2019 Z.z. : http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/legislativa/zakony/
 8. Tajomníkovi ZO je potrebné hneď po nákupe odovzdať:
  – faktúru a doklad o zaplatení –originál alebo kópie
  – prílohy podľa NV 337/2019 – musia byť originály a podpísané
  – ak nakupujte vec drahšiu ako 1000 € je potrebné priložiť tlačivo podľa bodu 3

Urobte si kópie odovzdaných materiálov.

Vysvetlenie skratiek:

NPSRSV – Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
VČS – Výročná členská schôdza
RVPS – regionálna veterinárna a potravinová správa
PPA – poľnohospodárska platobná agentúra
ZO – základná organizácia

OBEŽNÍK č. 2/2020

OBEŽNÍK č. 2/2020

 

 1.        Vážení členovia, pozývame vás na „Včelársku nedeľu“, ktorá sa uskutoční 26. júla 2020 na našom starom „fleku“ v Trebejove. Začiatok je cca o 9.00 hod. Vlaky idú z KE každú chvíľu do Trebejova: 7.18, 7.36, 7.45, 8.07,8.36, 9.27 hod. Aj naspäť sa bezpečne dostanete vlakom do KE: 12.28, 13.10, 13.25, 14.08, 14.29,15:10…..keby ste autá nechali doma alebo sa na jednom aute zviezli viacerí, bolo by to lepšie aj pre prírodu.
 2.        Na vč. nedeli sa budú vydávať liečivá pre včely, podľa objednávok členov. Prosíme členov, aby mali pri sebe viacej drobných peňazí, pri platení za lieky, lebo ten čo bude vydávať lieky oproti peniazom, nemusí mať dostatok drobných na výdaj, pokiaľ sa bude platiť len papierovými bankovkami. Kto si z vážnych dôvodov nemôže prebrať lieky, nech pošle niekoho za seba na prevzatie liekov. Kontakt na zdravotného referenta imrichharman6@gmail.com, 0918 965085. Každý kto si objednal lieky je povinný ich aj prevziať. Ak predsa len niekto neprevezme lieky na vč. nedeli – lieky sa ponúknu ďalším záujemcom a ak sa ich nepodarí odpredať, je včelár povinný zaplatiť za lieky, ktoré si objednal a neprevzal.
 3.       Bude možnosť zakúpenia včelárskych pomôcok – p. Majerník a p. Pavúk.
 4.       Bude sa podávať guláš a pivo v cene 1 €. A bude prichystaný aj bufet s nealkom a možno aj s alkom. Takže autá nechajte doma radšej.
 5.       Výstava „Apislavia“ /sept. 2020/ v Minsku sa neuskutoční.
 6.       Včelárom, ktorí majú stanovištia včelstiev v okrese KE—mesto, sa v mesiaci august urobia prehliadky na MVP na základe podpísanej zmluvy s RVPS KE- mesto. Môžete sa nakontaktovať na svojich AÚVL. Kvôli MVP sú uzatvorené obce Rozhanovce, Trsťany, Chrastné, Čižatice, Šebastovce, Haniska, Geča, Kokšov-Bakša, Valaliky, Obišovce, Kysak, Sokoľ, Trebejov, Malá a Veľká Lodina.
 7.       Opätovne sa musí podľa Vyhlášky 285/2017 § 3, ods. 3, nahlásiť počet včelstiev do CEHZ na predpísanom tlačive. Toto tlačivo je povinný vyplniť každý včelár a odoslať na CEHZ do Žiliny do 5. septembra bežného roku. V prílohe máte vzor tohto tlačiva. Vyplnené tlačivo odovzdajte cestou dôverníkov alebo AÚVL alebo členov výboru tajomníkovi J. Gasperovi. Každé stanovište musí byť vyplnené na jednom tlačive. Nemôžete dať na jedno tlačivo dve stanovištia. Toto tlačivo má podpísať AÚVL a urobte si kópie z toho dôvodu, že minulý rok na CEHZ sa vôbec neunúvali upraviť podľa týchto tlačív počty včelstiev a tak potrebujeme nejaký doklad, že im to bolo odoslané. Ten budem mať ja, ale u vás bude doma kópia podpísaná AÚVL. AK by nám RVPS vydala verifikačné  tlačivá budem o tom informovať AÚVL. AÚVL zároveň vyplnia prílohu č. 31, je prílohou tohto obežníka.
 8.      Včelárska výstava sa uskutoční v BZ UPJŠ Košice v dňoch 6. 11. 2020 – 22. 11. 2020.
 9.      S nakupovaním naplánovaných technických vecí /sú na webe AVS/ môžete začať od 1. 8. 2020, kedy začína nové podporné obdobie 2020 – 2021. Propozície súťaže o najlepší slovenský med a uhradenie nákladov s tým spojených je opísané v čas. „Slovenský včelár“ na str. 10.

 

 

Eduard Grega v.r.                                                                       Ing. Jaroslav Gasper PhD.

0918 791789                                                                                      055 6425 226

eduard.grega@gmail.com                                                                    jgasper@seznam

 

Obežník na stiahnutie: Obežník č.2 2020