Postup pri čerpaní z NPSRSV

 1. Musí byť dopredu naplánované čo plánujete kúpiť v danom podpornom období. Plánuje sa na VČS. Každý dostane s obežníkom – Pozvánkou na VČS – aj tlačivo na objednanie liečiv a tlačivo na plánovaný nákup techn. prostriedkov z NPSRSV. Plánuje sa na obdobie 1. august až 1. júl bežného roku. Takže áno, naplánujete si v marci na VČS a môžete kupovať až 1. augusta. Tohto roku t.j. 1. august 2021 – 1. júl 2022 môžu nakupovať len tí členovia, ktorí si objednali a sú zapísaní v tejto „Žiadosti“: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/ziadost-na-podporny-rok-2021-2022/
 2. Pri nákupe dohliadnite, aby ste dostali do ruky faktúru a pokladničný blok. Ak platíte prevodom z účtu, tak je potrebný výpis účtu, z toho dňa, kedy prebehla platba. Upozorňujem vás, že kuriér vám doklad o zaplatení nedá, on vám dá maximálne „potvrdenie o platbe“ a toto „potvrdenie o platbe“ PPA neuznáva. To znamená, že vám nebude preplatený nákup.
 3. Tí, ktorí nakúpite techn. vec drahšiu ako 1000 €, musíte priložiť ku preplateniu aj „Potvrdenie od RVPS o registrácii prevádzkárne“.
 4. Na tomto linku:   http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2021/06/13/prirucka-pre-ziadatela-na-podporny-rok-2021-2022/      si stiahnite tlačivo podľa toho, že čo kupujete. Dá sa to krásne zistiť podľa názvu tlačiva. Najčastejšie sa používajú tlačivá: Príloha č. 17, 18, 22, 23. Tieto vyplňte a odovzdajte tajomníkovi okamžite po nákupe. Sú termíny dokedy sa tieto žiadosti majú uplatniť na PPA , ak sa to nestihne, nebude vám preplatené. Všetky nákupy v tomto roku 2020 robte do 10. 12. 2021. Aj tlačivá aby boli u tajomníka do tohto termínu. Potom môžete nakupovať v novom roku, od 1. 1. 2022.
 5. Pri každom nákupe musí byť vyplnené a podpísané tlačivo „Príloha č. 47“ , teda „Čestné vyhlásenie…“.
 6. Vyplatenie danej čiastky za nákup dôjde na účet našej ZO najskôr v novembri a najneskôr 31.decembra bežného roka. Takže dovtedy nechoďte z a mnou a nepýtajte si odo mňa peniaze, ani mi nedávajte otázky, že kedy sa bude vyplácať, lebo tie peniaze ja nemám. Vyplácame ich pri vyberaní členského na ďalší rok (ak tieto financie nabehnú na účet) v priebehu mesiaca november alebo v mesiaci december pri vyplácaní dotácie za opeľovaciu činnosť.
 7. Kto si chce naštudovať podrobnejšie možnosti čerpania, tu máte link na platné NV 337/2019 Z.z. : http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/legislativa/zakony/
 8. Tajomníkovi ZO je potrebné hneď po nákupe odovzdať:
  – faktúru a doklad o zaplatení –originál alebo kópie
  – prílohy podľa NV 337/2019 – musia byť originály a podpísané
  – ak nakupujte vec drahšiu ako 1000 € je potrebné priložiť tlačivo podľa bodu 3

Urobte si kópie odovzdaných materiálov.

Vysvetlenie skratiek:

NPSRSV – Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva
VČS – Výročná členská schôdza
RVPS – regionálna veterinárna a potravinová správa
PPA – poľnohospodárska platobná agentúra
ZO – základná organizácia