ROKOVACÍ PORIADOK AVS

ROKOVACÍ PORIADOK  SNEMU AVS

 ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenie

Tento rokovací poriadok upravuje podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní a organizácie Snemu AVS (ďalej len „Snemu“).

ČLÁNOK 2

Zvolávanie snemu

1) Zasadnutie Snemu zvoláva Rada AVS / ďalej len „Rada“/, najmenej raz za rok podľa stanov AVS. Rada určí termín, miesto konania  a program zasadnutia snemu.

2) Zasadnutie sa zvoláva pozvánkou, a to v písomnej alebo elektronickej podobe, ktorá sa členom a  oprávneným zástupcom /ďalej len „delegátom“/ doručí najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia Snemu. Podklady na zasadnutie Snemu musia byť zverejnené na webovej stránke AVS dva mesiace pred konaním zasadnutia snemu.

3)  Delegát, ktorý zastupuje viac členov potvrdí ich zastupovanie splnomocnením. Každý delegát musí byť platným členom AVS a pri hlasovaní disponuje s  počtom hlasov, ktoré potvrdí splnomocnením.

4) Pozvánka obsahuje predovšetkým dátum, miesto konania snemu a návrh predbežného programu rokovania, návratku (pokyny o spôsobe oznámenia) o potvrdení resp. nepotvrdení účasti na sneme.

 

 

ČLÁNOK 3

Program snemu

1) Návrh programu Snemu  je uvedený v pozvánke.

2) Ak v programe zasadnutia Snemu bude aj voľba orgánov alebo členov orgánov AVS, tak každý člen AVS môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu. Rada  je povinná zverejniť na svojom webovom sídle kandidátov na členov orgánov AVS, vrátane ich navrhovateľa, najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb.

3) Snem  na začiatku svojho rokovania zvolí mandátovú komisiu, prerokuje návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Hlasovanie je možné až po potvrdení mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Snemu.

4) Snem môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh prítomného delegáta navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Snem následne prijme rozhodnutie o každom návrhu zvlášť. Najprv rozhodne o návrhoch na odstránenie niektorých bodov z programu rokovania a potom o návrhoch na doplnenie bodov programu rokovania.

5) Na prijatie programu, prípadne zmien, je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov  prítomných delegátov.

6) Po hlasovaní o všetkých navrhovaných zmenách programu predsedajúci oznámi upravené znenie pôvodného návrhu programu rokovania a navrhované poradie doplnených bodov. Predsedajúci vyzve delegátov, aby hlasovali o upravenom programe ako o celku.

7) Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie snemu pokračuje podľa schváleného programu snemu.

8) V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže snem prijať len odporúčania a stanoviská.

 

Článok 4

Rokovanie snemu

1)    Rokovanie snemu riadi predsedajúci, ktorý je poverený Radou  najneskôr deň pred snemom.

2)   Predsedajúci otvára a ukončuje snem, riadi rokovanie a hlasovanie, kontroluje diskusiu, dáva a odoberá slovo delegátom a hosťom a dbá na to, aby snem prebiehal v súlade so zákonom, stanovami, rokovacím poriadkom, volebným poriadkom a ostatnými predpismi AVS.

3)   Predsedajúci môže na návrh delegáta alebo člena predsedníctva, alebo aj bez návrhu prerušiť rokovanie snemu najviac na jednu hodinu, ak sa nedodržuje tento rokovací poriadok, volebný poriadok, stanovy, alebo iné vnútorné predpisy AVS, či všeobecne záväzné právne predpisy.

4)    Snem otvára predsedajúci privítaním prítomných účastníkov, vyhlásením o tom, či bol snem zvolaný v súlade so stanovami a či podľa počtu prítomných delegátov sú splnené predpoklady pre to, aby bol snem uznášaniaschopný.

5)    Ak je snem uznášaniaschopný, predsedajúci predloží rokovací poriadok a volebný poriadok snemu, ak na sneme budú voľby do orgánov AVS. Následne predsedajúci navrhne snemu voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

6)    Každému bodu programu, okrem otvorenia, predchádza krátke uvedenie bodu programu predsedajúcim alebo osobou, ktorá vypracovala/predložila materiál alebo návrh, ktorý je predmetom prerokovávaného bodu. Delegát má právo od predsedajúceho alebo od navrhovateľa požadovať dodatočné vysvetlenie.

7)    Predseda mandátovej komisie oznámi predsedajúcemu pred každým bodom programu snemu, v ktorom sa hlasuje, či je konferencia uznášaniaschopná a aká väčšina sa vyžaduje na schválenie návrhu, o ktorom sa hlasuje. Počas hlasovania nesmie delegát bez súhlasu predsedajúceho opustiť miestnosť, v ktorej prebieha rokovanie snemu.

8)    Pred bodom programu, v ktorom sa majú vykonať voľby, predsedajúci vyzve predsedu volebnej komisie, aby riadil priebeh volieb. Ak ide o voľby členov volebnej komisie vyzve na tento úkon člena Revíznej komisie.

9)   Formou faktickej poznámky je možné vystúpiť k jednotlivým bodom schváleného programu a k diskusnému príspevku práve prednesenému alebo k pozmeňujúcemu návrhu. Trvanie faktickej poznámky nesmie prekročiť dve minúty, ak hlasovaním Snem neschváli iný časový limit.

10) Dĺžka jedného diskusného príspevku je stanovená v záujme operatívnosti rokovania snemu na päť minút, ak predsedajúci alebo Snem nerozhodne inak.

11) Ak rečník prekročí stanovenú lehotu, môže mu predsedajúci snemu po predchádzajúcom upozornení odňať slovo.

12)  Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti rokovania snemu (napomenutie, odobratie slova, alebo vylúčenie z rokovania snemu).

13) Pozvaní hostia sa môžu na rokovaní zdržiavať len na miestach pre nich určených a nesmú rušiť priebeh rokovania.

14) V prípade nevhodného správania alebo porušenia tohto poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa poriadku z rokovacej miestnosti.

15) Rokovací jazyk na rokovaniach je úradný jazyk Slovenskej republiky.

19) Predsedajúci ukončí zasadnutie snemu po naplnení jeho schváleného programu.

 

ČLÁNOK 5

Pracovné komisie snemu

  • Snem  na návrh predsedníctva volí nasledovné pracovné komisie:

       mandátovú v počte 3 členov,

       volebnú v počte 3 členov,

       zapisovateľa,

       dvoch overovateľov zápisnice.

2)    Návrh na zloženie komisií pripraví predsedníctvo a predloží ho delegátom snemu  na schválenie predsedajúci. Zloženie komisií môže na návrh delegátov Snem zmeniť hlasovaním.

3)    Mandátová komisia musí byť zvolená pred schválením programu. Skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa snemu, hlasovacie právo a počet hlasov, podáva správu o počte prítomných delegátov a overuje uznášaniaschopnosť snemu.

4)    Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov AVS zabezpečuje volebná komisia, ktorá sa riadi Volebným poriadkom Snemu.

5)    Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie komisie a je oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša jej predseda. Zápis podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného stanoviska, môžu toto uviesť pri podpise. Pre rokovanie komisií platí primerane tento rokovací poriadok.

ČLÁNOK 6

Pravidlá pre predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu

1)    Všetci delegáti Snemu majú právo v priebehu rokovania snemu zúčastniť sa diskusie a predkladať Snemu  a komisiám svoje návrhy a pripomienky.

2)    Pozmeňujúci návrh sa podáva ústne (jasne a zrozumiteľne naformulovaný), najneskôr do ukončenia prerokovávania bodu, ktorého sa pozmeňujúci návrh týka. Na pozmeňujúce návrhy podané po ukončení prerokovávania bodu, ktorého sa týkajú, sa neprihliada.

3)    Pri podaní pozmeňujúceho návrhu sa uvedie forma pozmeňujúceho návrhu, t.j. doplniť, zmeniť alebo zrušiť. Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu dá predsedajúci slovo predkladateľovi pozmeňujúceho návrhu, následne prítomným delegátom, ktorí sa prihlásili s faktickou poznámkou a potom dá o návrhu hlasovať.

4)    Pri schvaľovaní interných  poriadkov  na Sneme sa hlasuje o pôvodnom návrhu predloženom Radou. O každom protinávrhu sa hlasuje samostatne.

5)   Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím snemu alebo počas jeho priebehu písomne s uvedením  mena, organizácie  ktorú zastupujú a témy diskusného príspevku.

6)    Predsedajúci Snemu udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia v akom sa prihlásili. Každý delegát diskutuje spravidla len raz. O opätovnej prihláške do diskusie rozhodne predsedajúci Snemu. Kto nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej sále, stráca poradie a zaradí sa na jeho koniec.

7)    V diskusii možno vystúpiť z miesta alebo od rečníckeho pultu.

8)    Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, môže ho predsedajúci vyzvať, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

9)    Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí. Pred touto dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia snemu.

10) Diskusie sa môže zúčastniť aj pozvaný hosť.

ČLÁNOK 7

Hlasovanie a rozhodovanie Snemu

1)    Snem rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice zo snemu.

2)    Hlasovanie je verejné alebo tajné.

3)    Snem  rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

4)    Návrhy môžu predložiť len delegáti Snemu.

5)    Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu a oznámi spôsob hlasovania.

6)    Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom Snemu  vopred písomne predložený, alebo ak ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania.

7)    Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho nemôže nikomu udeliť slovo.

8)    Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktorý obdrží každý prítomný delegát pri prezentácii. Na hlasovacom lístku musí byť uvedený počet hlasov delegáta overený mandátovou komisiou.

9)    Formou rozhodovania Snemu je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov. O uznesení sa môže hlasovať vcelku, alebo po jednotlivých bodoch. O návrhoch na zmenu a doplnenie uznesenia sa hlasuje vždy samostatne.

10) Výsledky hlasovania oznámi predsedajúci tak, že oznámi počet hlasov delegátov, ktorí hlasovali za návrh, počet hlasov delegátov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet hlasov delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania.

12) Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo Snemu.

ČLÁNOK 8

Zápisnica snemu

1)    O priebehu zasadnutia Snemu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje hlavne:

  1. a) názov a sídlo AVS,
  2. b) miesto a čas konania Snemu,
  3. c) mená predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice a zloženie zvolených pracovných komisií
  4. d) schválený program zasadnutia snemu,
  5. e) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
  6. f) dôležité vyjadrenia členov Snemu k jednotlivým bodom programu,
  7. g) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
  8. h) návrh uznesenia, prerokované a schválené zmeny  uznesenia

i/  prezenčnú listinu a plnomocenstvo delegáta o zastupovaní ,

  • Zápisnicu zo zasadnutia Snemu spolu s prezenčnou listinou zverejní zapisovateľ  na webovom sídle AVS do 15 pracovných dní odo dňa zasadnutia. 3)    Originál zápisnice Snemu sa uschová po dobu minimálne 10 rokov.

ČLÁNOK 9

Záverečné ustanovenia

1)        Pravidlá pre rokovanie nepriameho Snemu formou per rolam podľa čl. VI ods. 2  stanov AVS predloží Rada na diskusiu a schválenie do 30. 04.2017.

2)        Tento Rokovací poriadok Snemu AVS schválil Snem 09.04.2017 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.