Prílohy k NV 135/2017

Priatelia včelári,

Venujte pozornosť a k vyplňovaniu jednotlivých príloh pristupujte maximálne zodpovedne. Každá príloha musí byť kompletne vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná. Neúplné prílohy nám PPA neuzná a oprávnené náklady nepreplatí! Podklady ku všetkým opatreniam, ktoré zrealizujete do 31. marca 2018 doručte najneskôr do 10. mája 2018 na adresu AVS! Podklady k opatreniam realizovaným po 31. marci doručte do 10.júla. Pozorne si prečítajte, čo konkrétne musíte k jednotlivým opatreniam doložiť. Pokračovať v čítaní

Schválenie žiadosti podľa NV135/2017 pre podporný rok 2016/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 14.11.2017 rozhodnutie o schválení podpory Združeniu SLOVENSKÁ VČELA vo výške 1 177 844,64€ . Výšku pomoci pre jednotlivé opatrenia ako aj menný zoznam príjemcov pomoci  si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 1

Rozhodnutie o vyplatení pomoci 2

Schválenie žiadosti podľa NV135/2017 pre podporný rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vydala dňa 14.11.2017 rozhodnutie o schválení podpory pre organizáciu SLOVENSKÍ VČELÁRI v celkovej výške 141 461,52 €. Pôvodná výška žiadanej pomoci bola 157 469 €. Výšku pomoci pre jednotlivé opatrenia si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: SV – Rozhodnutie o poskytnutí pomoci 2017_2018