ORGANIZAČNÝ PORIADOK AVS

Organizačný poriadok  Asociácie včelárov Slovenska 

Článok 1.

Základné ustanovenia

1.1 Organizačný poriadok

Organizačný poriadok Asociácie  včelárov Slovenska určuje a stanovuje práva a povinnosti  členov AVS ,  kompetencie, zodpovednosť a povinnosti jednotlivých  organizačných zložiek  a funkcionárov. OP je záväzný pre všetkých členov a  funkcionárov AVS. Na ZO sa OP v zmysle Stanov vzťahuje primerane.

ORGANIZAČNÝ PORIADOK – CELÉ ZNENIE

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

ZÁSADY HOSPODÁRENIA