AVS

Asociácia včelárov Slovenska

Občianske združenie s názvom „Asociácia včelárov Slovenska“ vzniklo na území Žilinského kraja, keď výsledky zhodnocujúceho Valného zhromaždenia Slovenského zväzu včelárov, konaného v novembri 2016 na pôde SOŠ pod Bánošom v Banskej Bystrici za obdobie činnosti od roku 2012 až 2016 nekriticky zakrylo nehospodárnosť v konaní Výkonného výboru SZV v domnienke, že najbližšie volebné obdobie môže daný stav pretrvávať.

Spontánna reakcia na neúspešný pokus obnovy transparentných aktivít SZV bola, že v januári t.r. presnejšie 13. 1. 2017 po odstránení formálnych nedostatkov v príslušných povinných dokumentoch /Stanovy.., Organizačný poriadok, vlastný účet a ustanovenie volených funkcionárov/ zaregistrovalo MV SR návrh skupiny včelárov na založenie nového občianskeho združenia včelárov Slovenska, ktorá je otvorenou organizáciou včelárov s podmienkou, že sa v minulosti nepodieľali parazitujúco na rozdeľovaní podporných prostriedkov, platených v zmysle Národného programu rozvoja a stabilizácie včelárstva na Slovensku.

V čase založenia AVS sa z celého Slovenska prihlásilo k novému združeniu 557 včelárov, ktorí pôsobili v pobočkách Košice, Žilina, Halič okr. Lučenec, Bretka okr. Rožňava, Bátovce okr. Levice. Naši členovia v týchto pobočkách nie sú zaradení podľa územného princípu, ale na základe vlastného rozhodnutia aj z iných regiónov.

Za rozhodnutím treba vidieť dôveru v tamojšie vedenia vnútorných organizačných jednotiek. Za najvážnejší dôvod vzniku novej organizácie pokladáme arogantný prístup v konaní vedenia SZV, ktoré napriek pripomienkam formulovaným či už formou diskusných príspevkov na poradách predsedov a tajomníkov základných organizácií SZV, písomných podnetov, na ktoré VV a ani ÚKRK SZV vôbec nereagovali, ako aj nevšímavý postoj vedúcich pracovníkov PPA Bratislava a bývalého vedenia MPRV SR k dianiu v rámci Združenia Slovenská včela, keď postupy vo finančných otázkach v uvedených organizačných jednotkách spomínaných občianskych združení hraničili, ba dokonca prekračovali hranicu trestného činu zneužitia zverených zdrojov na súkromné účely a tiež klientelizmus, z ktorého pramenila diskriminácia neinformovaných včelárov základných organizačných jednotkách. Prípravný výbor novovznikajúcej AVS bol zložený z členov, ktorí sa po spomenutom VZ konanom v Banskej Bystrici vzdali členstva v SZV a niektorých neorganizovaných včelárov a ponúkli spoluprácu s existujúcimi organizáciami ako sú Spolok včelárov Slovenska, Slovenskí kočujúci včelári,Slovenská včelárska spoločnosť Štefana Závodníka, ktorí prijali ponuku a 6. 6. 2017 spoločným úsilím a prejavom dobrej vôle založili „OZ Slovenskí včelári“ s cieľom samostatného napriamenia vzťahov s PPA Bratislava bez deformácií, ktoré prebiehali cez spomenuté Združenie slovenská včela konajúce iba v záujme úzkej skupiny včelárov. Vytvorili sa týmto aktom všetky podmienky pre transparentnosť konania v novozaloženej štruktúre.