AVS

Občianske združenie Asociácia včelárov Slovenska (AVS )- základné informácie :

Asociácia včelárov Slovenska je združením fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú činnosť v oblasti včelárstva a napomáhajú jeho rozvoju na Slovensku

– má zriadený vlastný Transparentný účet  – viď. Lišta,  každý člen AVS  si môže pozrieť na čo sú finančné prostriedky použité.

1/ Členmi AVS so stavom k 1.novembru 2021 je 7 Základných organizácií ( ZO AVS ) a to:

– ZO AVS Bardejov (35 / 657),  ZO AVS  Bátovce ( Počet členov / Počet včelstiev 42/ 662),   ZO AVS Bretka  (59/ 2813),   ZO AVS Halič (45 /1088),  ZO AVS Kežmarok  (144/2001),    ZO AVS Košice (445 / 8899) ,  ZO AVS Prešov  ( Počet členov / Počet včelstiev  143/ 2237).

Celkom  k 1. novembru 2021   :  918 členov a 18379 včelstiev

2/ Základná organizácia AVS :

– združuje členov a záujemcov o chov včiel. Vo svojej činnosti je samostatným právnym subjektom s prideleným identifikačným číslom organizácie AVS /IČO/, odvodeným od identifikačného čísla AVS  ako materskej organizácie ,

– včelári ZO AVS nie sú zaradení podľa územného princípu, ale na základe vlastného rozhodnutia, v ktorých ZO AVS chcú byť organizovaní – viď kontakty na ZO AVS,

– plní úlohy v zmysle Stanov a uznesení orgánov AVS ,

– hospodárenie a činnosť ZO je internou aktivitou ZO , za ktorú je zodpovedná ako samostatný právny subjekt.

každá ZO AVS má vlastný rozpočet a členský poplatok ZO – viď. na lište webu AVS, plán činnosti  a akcií ZO na daný rok – schvaľuje ho Výročná členská schôdza ZO AVS, spracúva všetky požiadavky členov svojej ZO na dotácie pre včelárov v zmysle  Nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva  na daný rok .

3/ AVS všetkým svojim členom a začínajúcim včelárom  prostredníctvom ZO AVS  poskytuje:

  1. A) Včelárom , ktorí sa rozhodnú vstúpiť do AVS , členovia Výboru ZO AVS poskytnú všetku pomoc a to: – pomoc pri prihlásení na RVPS, zaslanie tlačív k vyplneniu , registráciu v CEHZ , odbornú pomoc pri včelárení, účasť na odborných prednáškach a zájazdoch na včelárske výstavy a farmy v SR a zahraničí, pomoc pri zabezpečení a objednávaní liečiv pre včelstvá, odbornú pomoc pri liečení včiel našimi AÚVL, pomoc pri spracovaní žiadosti o dotácie -Schvaľovanie poskytnutia pomoci podľa (§ 3 NV č. 337/2019 Z. z.) .
  2. B) Pri rozhodovaní sa o vstupe do včelárskej organizácie AVS, alebo zmene organizácie si každý včelár môže porovnať :

– koľko peňazí ho bude jeho rozhodnutie stáť – viď. Členský poplatok ZO Lišta  .   Platba členského poplatku je možná v hotovosti alebo bankovým prevodom po dohovore s tajomníkmi ZO AVS. do ktorej chce včelár vstúpiť.

+ Poznámka: Žiadosti o čerpanie dotácií člen AVS môže uplatňovať len prostredníctvom včelárskeho združenia, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev, ako je stanovené v Nariadení vlády č. 337/2019 Z. z. – Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na vykonávanie opatrení zahrnutých do vnútroštátneho programu pre sektor včelárstva – viď § 2 Základné ustanovenia písm.g) str.2.

Stručná história vzniku AVS :

Občianske združenie s názvom „Asociácia včelárov Slovenska“  založili včelári , ktorí pôsobili v ZO SZV – Košice, Žilina, Halič okr. Lučenec, Bretka okr. Rožňava, Bátovce okr. Levice a pridali sa aj skupiny včelárov  z regiónov  Slovenska, ktorí nesúhlasili so situáciou riadenia a činnosťou  vedúcich predstaviteľov SZV celkom 557 včelárov.

Ustanovujúci  Snem Asociácie včelárov Slovenska  bol v Poprade dňa 9.4. 2017 . Stanovil si najbližšie ciele AVS:

 – vytvorenie organizačných štruktúr ZO AVS , zvolenie členov Rady a RK AVS,  za predsedu AVS bol zvolený Ing. Peter Harag.

– bol schválený postup pri zabezpečení dotácie na rok 2017/18 pre AVS v zmysle Národného programu rozvoja a stabilizácie včelárstva na Slovensku.

– vo  vzniknutých  ZO AVS nie sú členovia zaradení podľa územného princípu, ale na základe vlastného rozhodnutia, v ktorých ZO AVS chceli byť organizovaní  a vzdali sa členstva v SZV.

    Aby mohli včelári AVS  čerpať dotácie z PPA, funkcionári AVS zorganizovali stretnutie  s existujúcimi organizáciami: – Spolok včelárov Slovenska, Slovenskí kočujúci včelári, Slovenská včelárska spoločnosť Štefana Závodníka, ktorí ju prijali a 6. 6. 2017 spoločným úsilím a prejavom dobrej vôle založili „OZ Slovenskí včelári“ ( OZ SV ) s cieľom samostatného čerpania  dotácií z  PPA Bratislava , splnením podmienky 10 %  z celkového počtu včelárov a včelstiev v SR . Vytvorili sa týmto aktom všetky podmienky pre transparentnosť konania v novozaloženej štruktúre OZ SV.

Predseda AVS  Ing. Peter Harag odstúpil z funkcie –  apríl  2018,  AVS viedol zvolený tajomník Albert Gross.  Nastalo obdobie stagnácie a rozporov v AVS – členovia  Rady  a KRK sa nestretávali, nebol spracovaný plán činnosti , stanovený cieľ rozvoja  a  propagácie AVS  na verejnosti s víziou na 2 až 3 roky.

V mesiaci máj 2018 vstúpila do AVS organizácia OZV VS  Spíš – región Prešov s počtom členov 88   – pod názvom ZO AVS Prešov , a v mesiaci jún  SZV Kežmarok s počtom členov 112   – pod názvom ZO AVS Kežmarok.

        Rozhodujúce zmeny v činnosti AVS k naplneniu cieľov pre ktoré AVS vzniklo – transparentnosť  dotácií od PPA, použitie financií v prospech rozvoja včelárstva a včelárov, materiálne zabezpečenie a odborné vzdelávanie členov ZO AVS boli urobené v nasledujúcom období a to :

1/  Stretnutie zástupcov ZO AVS v Košiciach:

–  posun  AVS vpred nastal po zorganizovaní stretnutia funkčných členov Rady AVS ,  Revíznej komisie AVS a zástupcov   ZO AVS .  Stretnutie sa uskutočnilo  dňa 18.11. 2018 v  Košiciach , v priestoroch Botanickej záhrady  za účasti  predsedov a tajomníkov ZO AVS . Bol schválený hlavný cieľ stretnutia  – zvolanie Snemu AVS  na mesiac február 2019

   ( Zápisnica z 18.11.2018 v Košiciach – viď  Dokumenty AVS – Uznesenia a Zápisnice )

2/  Snem AVS 2019  17.2.2019 v Ružomberku :

–  schválenie dôležitých zmien v Stanovách AVS:   –  článok IX. Predsedníctvo Rady AVS   bod 4.  Predsedníctvo vykonáva svoju činnosť na základe uznesenia Rady a pri svojej činnosti sa riadi OP

 –  článok X. Rada Základných organizácii  AVS , bod. 1.     Výkonným orgánom AVS je Rada.

          Tieto schválené články Stanov zabezpečujú demokratické riadenie AVS  spolu so schváleným  novým Organizačným poriadkom  AVS. 

      Pri voľbe nového predsedu navrhol A.Gross – JUDr. Nogu, ktorý po schválení uvedených článkov v Stanovách AVS  z tejto voľby odstúpil.

–    následne delegáti Snemu zvolili nové vedenie AVS –   Predseda AVS : Mgr. Ľubomír Mačko, Tajomník AVS: Ing. Jaroslav Gasper, Hospodár AVS: Ing. Ján Hudák  Zvolili aj zástupcov AVS do združenia Slovenskí včelári:    Ing. Patrik Koštialik  a  Ing. Anton Strapko.  Bol schválený Plán činnosti AVS na rok 2019

 ( Zápisnica zo Snemu AVS   a Uznesenie zo 2. snemu AVS – február 2019 )

 3/  Rada AVS Kežmarok (Malý Slavkov), 18.5.2019 Uznesenie

po Sneme AVS v Ružomberku začali funkcionári ZO AVS Žilina , Oravský Podzámok a Tvrdošín osočovať nové vedenie AVS .Sabotovali prijaté úlohy z Uznesení Rady AVS a nemali záujem o spoluprácu. Rokovania Rady AVS sa nezúčastnili.

Od Snemu v Ružomberku A. Gross zdržiaval úlohu odovzdania dokumentácie ,  materiálu,  pokladne a dispozičné práva k účtu AVS  novému predsedovi Mgr. Ľubomírovi Mačkovi  a ku dňu 18.5.2019 nebola splnená. A.Gross vykonal  v tejto dobe neoprávnenú platbu, na ktorú už nemal kompetencie   a ktorá nebola schválená Radou AVS .

– zasadnutie RADY akceptovalo rozhodnutie pána Holubčíka ohľadom vystúpenia z AVS , požiadalo ho o zaslanie Zápisnice schôdze ZO AVS Oravský Podzámok so Žiadosťou o ukončenie členstva v AVS –  zabezpečilo podľa zákona 83/1990 zrušenie IČO pre ZO AVS Oravský Podzámok.

– zrušila  poverenie JUDr. Nogu k zastupovaniu AVS v rokovaniach s MPaRV vzhľadom  na osočovanie a nesúhlas s činnosťou právoplatne zvoleného vedenia AVS.

Rada AVS schválila vstup ZO AVS Bardejovskí včelári ako samostatnej organizácie.  Zvolila za členov ÚKRK Samuel Vojtasa, Vladimíra Durdíka a Františka Kuruca.

      Rada AVS písomne vyzvala Alberta Grossa k odovzdaniu pokladne a účtu AVS  , zmeniť podpisové vzory k účtu pre Predsedu a Tajomníka ,  odovzdanie pokladničnej knihy, materiálu  a dokumentov AVS   do 15.6.2019.

Bolo jednomyseľne schválené, prvému predsedovi AVS Ing. Petrovi Haragovi, čestné členstvo v Rade AVS.

( Zápisnica z RADY AVS konanej 18.5.2019 v Malom Slavkove pri Kežmarku )

4/  Zápisnica z RADY AVS konanej 26.10.2019 v Haliči

počet- organizácií 10, členov 890, včelstiev 17343 stav ku dňu 16. 10. 2019

stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 7 ZO AVS- Bardejovskí včelári , Bátovce, Bretka, Halič, Kežmarok, Košice a Prešov, ktorí zastupovali 750 včelárov AVS ( 8+ 41 + 58 + 35 +121 + 378 + 109 )

funkcionári ZO AVS Žilina   ( JUDr.Noga) , Oravský Podzámok  ( Ing. Holubčík)    a Tvrdošín

 ( Gross ) , ktorí zastupovali 140 včelárov     ( 117 + 13 + 10 ) sa zasadnutia Rady AVS nezúčastnili

– po odstúpení z funkcie predsedu AVS p. Mgr. Ľubomíra Mačka zo zdravotných dôvodov , túto funkciu vykával p. Ing. Jaroslav Gasper,  ktorí spolu s Ing. Jánom Hudákom prevzali všetku dokumentáciu a materiál , pokladňu a účet AVS od A. Grossa 11. júla 2019 ( Účet AVS : 4397,81 € ku 16. 10. 2019 )

– bol zvolený  predseda UKRK : Kuruc František ,  Ďurdík Vladimír,Vojtas Samuel – členovia

– bol schválený Organizačný poriadok a zásady hospodárenia ZO AVS – jednomyseľne

( Zápisnica z RADY AVS konanej 26.10.2019 v Haliči )

 5/   Snem AVS konaného 21.3.2020 – videokonferencia z dôvodu Covid 19 :

 

  1. Počet členov v jednotlivých ZO AVS k 21. marcu 2020
BJ Bátovce Bretka Halič KK KE PO
20 40 60 36 133 393 126 818

Snemu sa zúčastnili zástupcovia 7 ZO AVS  818 hlasov z celkového počtu 818

 

Boli prijaté:

-Správa o činnosti AVS od posledného Snemu predložil  p. Ing. J. Gasper – Zástupcovia vzali správu na vedomie bez pripomienok

– Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 – predložil Ján Hudák – príloha k zápisnici

–   Správa KRK predložil pán Kuruc, zástupcovia vzali správu na vedomie bez pripomienok

–  Správa o čerpaní prostriedkov z NPSRSV a návrh čerpania na obdobie 2020 – 2021 spracoval a zaslal mailom  p. Ing. J. Gasper, zástupcovia vzali správu na vedomie bez pripomienok

– Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, aktivity jednotlivých ZO AVS – vč. nedele a propagačné výstavy AVS  – ZO AVS Prešov  – pripomienka  1/  – Návrh podklady do plánu ZO AVS  – zaslať do 31. marca 2020 – činnosť v ZO AVS  bude organizovaná v súlade s opatreniami Vlády SR – Covid 19

  1. Zánik členstva 3 ZO AVS v AVS:

– z dôvodu neuhradenia členského príspevku  pre AVS na rok  2020 v súlade so Stanovami AVS (Článok VI, bod 1)

 zaniklo členstvo v AVS: ZO AVS Žilina ( predseda JUDr.  Noga), Oravský Podzámok (predseda  Ing. Holubčík) a Tvrdošín (predseda A. Gross ), ktorí zastupovali spolu  140 včelárov.     

 ( Zápisnica z nepriameho snemu AVS konaného 21.3.2020 )

6/ Zasadnutie RADY AVS 10.6.2021 –on-line forma

  1. Boli prijaté :

Informácia – Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2021/2022 a čerpanie prostriedkov z NPSRSV – Jaroslav Gasper prítomných oboznámil so sumárnymi počtami k jednotlivým opatreniam, ktoré zosumarizoval podľa požiadaviek jednotlivých ZO. Upozornil na možnosť čerpania na starostlivosť o stanovište včelstiev len do výšky 3€ na registrované včelstvo. Navrhol čerpať dotáciu aj na poplatky súvisiace s platbami za webové služby.            – oboznámil prítomných na možnosť čerpať prostriedky na koordináciu.

– upozornil, že momentálne nevieme vyčerpať všetky finančné prostriedky z NV. Preto vyzval prítomných, aby do konca júna každý kto chce poslal podklady k čerpaniu aj na opatrenia, na ktoré si nepodal žiadosť.

– v rámci školení prítomných oboznámil, že všetky sú zrušené a tiež sú zrušené všetky kurzy.

–  všetci prítomní zástupcovia ZO AVS sa vyjadrili, že sú proti plateniu poplatku do SPPK.

Návrh novej členskej prihlášky –  Jaroslav Gasper navrhol upraviť členskú prihlášku na webovej stránke. Navrhol zverejniť celý postup prihlasovania do AVS  –   schválený

– Zmena organizačnej štruktúry – Anton Strapko upozornil, že organizačná štruktúra na web stránke ešte obsahuje aj ZO, ktoré už v AVS nie sú. Poslal prítomným návrh na úpravu.

– Úprava úvodnej stránky AVS  na webe – Anton Strapko upozornil, že úvodná stránka neobsahuje všetky relevantné údaje a je neaktuálna súčasnej situácii v AVS,

–  Kniha veterinárnych úkonov – Anton Strapko prítomných oboznámil s verziou Knihy veterinárnych úkonov, ktorú používajú vo svojej ZO.

– Členské preukazy – Jaroslav Gasper vzniesol požiadavku niektorých včelárov o potrebe vydať členský preukaz AVS. Po dlhšej diskusii sme sa dohodli, že každý, kto má možnosť, pošle grafický návrh členského preukazu Jarovi Gasperovi.

čerpania 2% daní pre OZ  AVS  J. Šoltýs informoval  prítomných oboznámil s možnosťou čerpania 2% daní pre združenia. Podmienkou je registrácia v septembri.

 

  1. Návrh a schválenie Uznesenia :

Prítomní zástupcovia ZO AVS BJ, Halič, KK, KE a PO……………813 hlasov

Neprítomní zástupcovia ZO AVS Bátovce, Bretka…………………101 hlasov

Spolu                  …………………………    ……………………………….914 hlasov

Za: 813 členov………………88,9 %     ……………………proti : 0 zdržal sa : 0

Návrh predniesol predseda Návrhovej komisie Ján Šoltýs

( Zápisnica zo  Zasadnutie RADY AVS 10.6.2021 –on-line forma  )