Pripomienky k novému Národnému programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku

Priatelia včelári,

Máme možnosť vysloviť svoje pripomienky a podieľať sa tak na príprave dokumentu, ktorým sa budeme riadiť v nasledujúcom období. V prílohe je celé znenie súčasného Národného programu a tiež niektoré pripomienky, ktoré už poskytli včelári. Neváhajte a pošlite nám svoje stanoviská k jednotlivým bodom programu. Vaše postrehy a podnety určite zapracujeme.

Ďakujeme

Výbor AVS

NP-stabilizacie-a-rozvoja-slovenskeho-vcelarstva-2017-2019

Pripomienky k NPSRSV

Zápis z pracovného stretnutia 08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave

Zápis

z pracovného stretnutia k problematike slovenského včelárstva uskutočneného dňa
08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave.

Prítomní:

MPRV SR – Ing. Peter Juhász, Mgr. Nikola Svetláková, Mgr. Andrej Batel

PPA – Ing. Martina Rafajová, PhD., Mgr. Lívia Keselicová, Ing. Lenka Orlická

Slovenský zväz včelárov– Ing. Ľudovít Gál, Ing. Jozef Čápek, PhD.

Asociácia včelárov Slovenska – Ing. Peter Harag, Albert Gross,

Spolok Včelárov Slovenska – Ing. Pavol Kameník, Lýdia Kubinová Pokračovať v čítaní

Rokovanie na SVPS 17.1.2018

Dňa 17.1.2018 s konalo stretnutie zástupcov včelárskych organizácii spolu so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave. Program rokovania bol nasledovný:

  1. Vyhláška č.285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
  2. Národný program eradikácie moru včelieho plodu a problematika kočovania včelstiev za znáškou a vykonanie prehliadok u týchto včelstiev
  3. Návrh spôsobu vykonania jarných prehliadok včelstiev v roku 2018 v súvislosti so zmenou dátumu predkladania ročných hlásení o stanovišti včelstiev do 5. septembra
  4. Rôzne

Pokračovať v čítaní

Vyhláška 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev

Vyšla nová vyhláška o identifikácii a registrácii včelstiev. Mania sa niektoré pravidlá a dátumy, ktoré treba dodržiavať:

  • každú zmenu počtu včelstiev, začatie a ukončenie chovu, zmenu údajov je potrebné nahlásiť do centrálneho registra včelstiev (CRV) do 7 dní
  • ročné hlásenie o stanovišti sa po novom do 5. septembra
  • kočovanie sa do CRV nahlasuje do 1. februára
  • plán kočovania sa nahlasuje do CRV a na RVPS najneskôr do 1. marca
  • stanovište včelstiev je potrebné označiť informačnou tabuľkou – viď príloha

Vyhláška 285-2017 O identifikácii a registrácii včelstiev

 

Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“) podľa § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s ich kompetenciou podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z., usmernenie na poverenie, a rajonizáciu pre odborne spôsobilé osoby poverené na asistenciu úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere vzoriek a prehliadkach včelstiev na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu (ďalej iba „AÚVL“) pre rok 2017 a na potvrdzovanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2016-2017.

Pokračovať v čítaní

Kočovný poriadok

Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok.

 I. Všeobecné pokyny

1. Držitelia a majitelia včelstiev registrovaní v Centrálnom registri včelstiev Liptovský Hrádok (ďalej iba „CRV“) podľa platného znenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o registrácii včelstiev, môžu presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín.

Vlastník alebo držiteľ včelstiev, už registrovaný v registri ako chovateľ včelstiev, môže presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín pri splnení nasledovného základného postupu: kočujúci včelár

Pokračovať v čítaní