Príručka pre žiadateľa na podporný rok 2023_2024

V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok  2023/2024  podľa nového NV SR začne 01.08.2023 a skončí 31. júla 2024.  Pokračovať v čítaní

Národný program pre roky 2019-2022

Priatelia,

Máme možnosť sa zapojiť a pridať svoje návrhy, pripomienky a stanoviská k tvorbe nového Národného programu stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva pre nasledujúce štyri roky. Všetky pripomienky posielajte na adresu: asociacia@vcelarov.sk

Po spracovaní budú uverejnené aj na tejto stránke.

Návrh NP – pracovná verzia

Pripomienky k NP

NP návrh AVS zapracované pripomienky

Doplnok k NP – posledná verzia

Zápis z rokovania dňa 25.1.2019

Návrh na zmenu v systéme vyplácania podpory v segmente včelárstva

 

Na podklade oprávnených požiadaviek chovateľov včiel a rôznych nejasností pri vyplácaní podpory chovateľom včiel na Slovensku žiadame o vykonanie zmeny v legislatíve tak, aby už v podpornom roku 2018/2019 sa podpora dostávala k chovateľom včiel. Preto navrhujeme novelu NV č. 135/2017 nasledovne:

1/ § 2 doplniť písmeno d/ o druhú vetu v znení: Konečný prijímateľ pomoci môže čerpať podporu do výšky pomoci v prepočte na počet chovaných včelstiev

2/ § 4 doplniť o písmeno p/ v znení: ak konečný prijímateľ pomoci nekočuje na úpravu trvalého stanovišťa može čerpať pomoc vo výške 3 Eura na včelstvo

3/ § 5 ods. 2 doplniť o písmeno f/ v znení: pomoc uvedená v § 5 ods. 2 písm. a, b, c, môže byť konečnému prijímateľovi pomoci vyplatená paušálne.

Dôvody: Súčasný systém poskytovania pomoci, ktorý je účinný od roku 2007 je neprehľadný, pomoc sa k chovateľom včiel dostáva iba okrajovo, k drvivej väčšine chovateľov včiel sa nedostáva vôbec. Umožňuje financovanie takých činností, ktoré samotnému chovu včiel nie sú nijak nápomocné a nesmerujú k naplneniu cieľov Národného programu stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva. Predpokladaná solidarita sa v praxi absolútne nerealizuje a nie je možné ani zistiť na aký účel a s akým výsledkom bola pomoc použitá.

V žiadnom prípade súčasný systém nie je pre chovateľov včiel motivujúci a včelársku verejnosť značne polarizuje.

Vzhľadom k tomu, že situácia vo včelárstve je maximálne napätá, žiadame navrhované zmeny boli platné a účinné už pri vyplácaní podpory v podpornom roku 2017/2018.

Veríme, že nášmu návrhu bude venovaná maximálna pozornosť a v krátkom čase bude kladne vybavený.

Ďakujeme.

V Tvrdošíne 11.09.2018 za AVS: Albert Gross – tajomník

JUDr. Gustáv Noga – splnomocnený zástupca AVS

Výzva na zmenu NV135-2017


Zápis zo stretnutia 12.9.2018

Pripomienky k novému Národnému programu stabilizácie a rozvoja včelárstva na Slovensku

Priatelia včelári,

Máme možnosť vysloviť svoje pripomienky a podieľať sa tak na príprave dokumentu, ktorým sa budeme riadiť v nasledujúcom období. V prílohe je celé znenie súčasného Národného programu a tiež niektoré pripomienky, ktoré už poskytli včelári. Neváhajte a pošlite nám svoje stanoviská k jednotlivým bodom programu. Vaše postrehy a podnety určite zapracujeme.

Ďakujeme

Výbor AVS

NP-stabilizacie-a-rozvoja-slovenskeho-vcelarstva-2017-2019

Pripomienky k NPSRSV

Zápis z pracovného stretnutia 08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave

Zápis

z pracovného stretnutia k problematike slovenského včelárstva uskutočneného dňa
08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave.

Prítomní:

MPRV SR – Ing. Peter Juhász, Mgr. Nikola Svetláková, Mgr. Andrej Batel

PPA – Ing. Martina Rafajová, PhD., Mgr. Lívia Keselicová, Ing. Lenka Orlická

Slovenský zväz včelárov– Ing. Ľudovít Gál, Ing. Jozef Čápek, PhD.

Asociácia včelárov Slovenska – Ing. Peter Harag, Albert Gross,

Spolok Včelárov Slovenska – Ing. Pavol Kameník, Lýdia Kubinová Pokračovať v čítaní

Rokovanie na SVPS 17.1.2018

Dňa 17.1.2018 s konalo stretnutie zástupcov včelárskych organizácii spolu so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave. Program rokovania bol nasledovný:

  1. Vyhláška č.285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
  2. Národný program eradikácie moru včelieho plodu a problematika kočovania včelstiev za znáškou a vykonanie prehliadok u týchto včelstiev
  3. Návrh spôsobu vykonania jarných prehliadok včelstiev v roku 2018 v súvislosti so zmenou dátumu predkladania ročných hlásení o stanovišti včelstiev do 5. septembra
  4. Rôzne

Pokračovať v čítaní