VOLEBNÝ PORIADOK

Volebný poriadok

 Čl. 1

 Základné ustanovenia

 Voľby do orgánov AVS sa konajú tajným, alebo verejným hlasovaním v súlade so znením stanov AVS.

 1. Právo navrhovať kandidátov na volené funkcie a právo voliť predsedu a členov Rady AVS, voliť členov Revíznej komisie AVS majú prítomní zástupcovia a členovia Snemu a Rada AVS.
 2. Po predložení písomného súhlasu s prijatím funkcie, môže byť kandidát zvolený i v neprítomnosti.
 3. Do funkcie predsedu AVS, členov Rady AVS a členov Revíznej komisie môže byť  volený člen AVS z navrhnutých kandidátov.
 4. Volebné obdobie funkcionárov AVS je dvojročné. Počet členov Rady a Revíznej komisie určujú stanovy AVS.

Čl. 2

Volebný orgán

Volebným orgánom pre voľby do orgánov AVS je volebná komisia, ktorá má troch členov. Volebnú komisiu a jej predsedu volí na začiatku rokovania Snem z prítomných členov a zástupcov.

 1. Člen volebnej komisie nemôže byť volený do funkcie orgánov AVS, na voľbu ktorej predkladá návrh.
 2.             Priebeh volieb riadi predseda volebnej komisie, ktorý na vyzvanie predsedajúceho prednesie návrh kandidátky a vyzve delegátov k predneseniu pripomienok, prípadne doplňujúcich návrhov.
 3. Pri tajnom hlasovaní volebná komisia rozdá hlasovacie lístky, na ktorých sú menovite navrhnutí a očíslovaní kandidáti na volenú funkciu. Prítomní zástupcovia  a členovia Snemu vyjadria súhlas s navrhovaným kandidátom zakrúžkovaním jedného čísla, alebo mena navrhovaného kandidáta na funkciu predsedu Rady. Štyroch čísel, alebo mien  kandidátov na člena Rady AVS a troch čísel, alebo mien kandidátov na člena revíznej komisie.
 4. Na zvolenie predsedu Rady AVS je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov. V prípade nezískania potrebného počtu hlasov sa voľby opakujú. Volí sa z dvoch kandidátov, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Opakované voľby sú verejné. Na funkciu štyroch členov Rady AVS  a troch členov Revíznej komisie AVS budú zvolení kandidáti  podľa najvyššieho počtu získaných hlasov.
 5. Po ukončení volieb predseda volebnej komisie oboznámi Snem s výsledkom volieb a vyhlasuje ich ukončenie a právoplatnosť.
 6. Volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb a odovzdá ju overovateľom zápisnice. V zápisnici sa uvedie:
 1. počet prítomných
 2. počet hlasujúcich za jednotlivých kandidátov
 3. mená všetkých kandidátov a kandidátov, ktorí boli do jednotlivých funkcií zvolení

Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie.

Čl. 3

Mandátová komisia

Je volená na začiatku rokovania členmi Snemu z predloženého návrhu, verejným hlasovaním v celku, alebo jednotlivo. Schváleniu členov mandátovej komisie môže predchádzať diskusia a doplnenie kandidátov na členov mandátovej komisie. Člen mandátovej komisie môže kandidovať na funkciu člena Revíznej komisie.

 1. Mandátová komisia je spravidla trojčlenná. Podáva správu o počte a zložení prítomných zástupcov a členov. Overuje uznášania schopnosť Snemu a zabezpečuje verejné sčítanie hlasov.
 2. Mandátová komisia potvrdzuje počet hlasov pre zástupcov podľa aktuálnej databázy členov a plnomocenstva od členov, ktorých zastupuje.
 3. Mandátová komisia vyhotoví a podpíše písomnú správu o svojej činnosti a odovzdá ju overovateľom zápisnice.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

K uskutočneniu volieb do orgánov AVS môže Rada AVS ustanoviť podrobnosti, ktoré sú v súlade so stanovami AVS.

 1. V prípade odstúpenia, alebo úmrtia predsedu Rady AVS sa Rada AVS doplní hlasovaním formou per rollam podľa čl.6, ods. 2 stanov AVS, ktorým sa vykoná voľba nového predsedu. Do zvolenia nového predsedu funkciu predsedu vykonáva  podpredseda AVS.  Hlasovaním formou per rollam je možné nahradiť aj podpredsedu, tajomníka, člena Rady AVS, alebo člena Revíznej komisie.
 2. Členovia Revíznej komisie sa volia na obdobie dvoch rokov, ak Snem neurčí iné funkčné obdobie.
 3. Volebný poriadok bol schválený na ustanovujúcom Sneme AVS dňa 09.04.2017 v Poprade.