OBEŽNÍK Č.1/2021

Obežník č. 1/2021

 

 1. Žiadosti o čerpanie prostriedkov z NPSRSV na podporné obdobie 2021 – 2022, prosím odovzdať tajomníkovi AVS do 20. mája 2021. Poslať na e-mail: jgasper@seznam.cz.
 2. Kurz AÚVL aj ostatné kurzy sú stále pozastavané. Každá ZO nech pošle tajomníkovi koľko nových AÚVL by poslala na školenie začínajúcich AÚVL. Potrebujeme aspoň 20, aby sme v rámci AVS urobili dvojdňové školenie pre úplne nových AÚVL.
 3. Nakúpené veci do termínu 30. marca 2021, určené na preplatenie, už mali byť odovzdané.
 4. Nakúpené techn. veci a akcie realizované od 1. apríla 2021, treba odovzdať tajomníkovi AVS najneskôr do 20. júna. Informujte o tom svojich členov, aby si k tomu prispôsobili nákupy.
 5. Nezabudnite odovzdať nákupy liečiv pre ZO a sprievodné doklady o kočovaní na preplatenie. Tiež do termínu 20 jún 2021.
 6. Zdokladovať platba sa dá jedine výpisom účtu z banky, alebo potvrdením o transakcii s pečiatkou banky a podpisom pracovníka banky a bločkom z pokladne (výdavkové a príjmové bločky). Chcem vás poprosiť, aby ste mi už prestali posielať výpisy a potvrdenia z banky vytlačené doma cez internet banking. PPA neuznáva tieto doklady. A robte si kópie, ktoré si uchovajte 5 rokov od nákupu.
 7. V ZO môžete aj čerpať podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019, zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
 8. Čerpanie podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019 za celú AVS mali minulý rok schválené traja predstavitelia – tajomník, pokladník a správca webu.
 9. Po rokovaní predstavenstva AVS, bude navrhnuté zvolanie Rady AVS v priebehu mesiaca máj.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Publikované v 2021

Termíny na odosielanie podkladov pre podporné obdobie 2020/2021

Dôležité termíny!

Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení v podpornom roku  2020/2021 zasielajte na Sekretariát SV v čo najkratšom termíne po ich realizácii (najlepšie ihneď), avšak najneskôr do  nasledovných termínov:
Žiadosti o preplatenie zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi  v termíne od 1.8.2020 do 31.12.2020 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 31. 01. 2021.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré budú zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne  od 01.01.2021 do 31.03.2020  musia byť doručené na SÚ SV najneskôr do 30. 04. 2021.
Žiadosti o preplatenie už zrealizovaných opatrení, ktoré boli zrealizované jednotlivými žiadateľmi v termíne od 01.04.2021 do 30.06.2021 musia byť doručené na SÚ SV najneskôr  do 10. 07. 2021.

KONTAKTY ZO BARDEJOV

ZO BARDEJOVSKÍ VČELÁRI:

Predseda: Ján Šoltýs, jan.solty206@gmail.com, 0905 778 546

Tajomník: Ľubomír Vajda, lubovajda@gmail.com, 0944 544 099

Členovia výboru:

Ing. Miroslav Jajko, 0905 671 822

Mgr. František Maxim, 0948 870 774

Miroslav Labaš, 0907 953 837

Jozef Sendek, 0948 003 858

Revízna komisia: Ing. Martin Kuncik, 0944 125 126

OBEŽNÍK Č.1/2020

Obežník č. 1

 1. Opeľovacia činnosť – dotácia 2020. Je potrebné z CEHZ si vygenerovať „Prílohu B“ k dátumu 31. 05. 2020. Žiadosti (prílohu A a prílohu B) je potrebné doručiť elektronicky na adresu: svs@orava.sk a následne osobne alebo poštou /podpísanú a opečiatkovanú/ čo najskôr, avšak vzhľadom na termín podávania centrálnej žiadosti SV na MPRV SR najneskôr do 9. 08. 2020 na adresu sekretariátu SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená. Kópie formuláru B a Žiadosti A  si  ponechajú ZO AVS pre archiváciu a budúcu prípadnú kontrolu z  MPRV SR.
 2.  Žiadame všetkých štatutárov, aby  pri akejkoľvek zmene dátumu, času,  miesta a témy naplánovanej  vzdelávacej aktivity oproti predloženému ročnému plánu 2019/2020 túto skutočnosť písomne oznámili  najneskôr 10 dní pred uskutočnením vzdelávacej aktivity priamo na Sekretariát OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na e-mailovú adresu svs@orava.sk. Vyplnený Vzor tlačiva je v prílohe.
 3. Prehliadky včelstiev /augustové, do 5 sept./ treba urobiť v termíne 1. 8. – 5. 9. 2020. Potrebné prílohy /31 a 32/ vám posielam v prílohe tohto e-mailu. Nepoužívajte iné prílohy! Ku týmto prílohám treba ešte priložiť „Poverenia“ získané od RVPS. Tohto roku by mali AÚVL dostať vygenerované „Ročné hlásenia“ od RVPS. Ináč je potrebné použiť predlohu Prílohy č. 2 podľa Vyhlášky 285/2017. Kto si dokáže vygenerovať prehliadky z CEHZ, tak môže aj tie použiť a nemusí vypĺňať prílohy č. 31 a 32. Tieto prílohy s povereniami treba odoslať tajomníkovi AVS do 15. 10. 2020.
 4. Kurz AÚVL pre členov AVS je naplánovaný na 19. marca 2021 v Košiciach na UVLF. Aby sme nemuseli každý rok plánovať kurzy AÚVL žiadam predstaviteľov jednotlivých ZO AVS, aby zvážili čo najväčšiu účasť svojich AÚVL na tomto kurze. Na kurzy plánované SZV sa nemôžu prihlásiť členovia AVS. Už pri prihlasovaní na kurz musíte čestne prehlásiť, že ste členom SZV.  Poprosím predstaviteľov jednotlivých ZO AVS, aby mi nahlásili svoje požiadavky ohľadom AÚVL. Termín do 1. augusta.

Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
tajomník a zastupujúci predseda AVS

 

Príloha A

Príloha-č.-31-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište

Príloha-č.-32-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište-–-súhrn-za-organizáciu

Zmena-termínu-prednášky

Zápisnica z nepriameho snemu AVS konaného 21.3.2020

Z Á P I S N I C A 

z nepriameho snemu

21.3.2020

 

1. Navrhovaný program zasadnutia – jednomyseľne schválený

2. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa

Návrh – jedna komisia: schválený jednomyseľne

Mazúch Ján – predseda

Šoltýs Ján – člen

Hudák Ján – člen

Zapisovateľ – Koštialik Patrik

Overovateľ zápisnice: Strapko Anton

Gasper Jaroslav Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK Č.8/2019

Určené: ZO AVS

V Košiciach, dňa 18.12.2019

Obežník č. 8

 

 1. Na účty vašich ZO AVS bola presunutá dotácia za opeľovaciu činnosť v r. 2019 vo výške 4 €/včelstvo, podľa stavov včelstiev k 31. 5. 2019 v CEHZ. Na základe vašich žiadostí, ktoré ste poslali  na opeľovaciu činnosť, si vytvorte výplatné listiny. Vzor výplatnej listiny je v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny podpísané včelármi, je potrebné zaslať do 31. 1. 2020 na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická  612/12, 028 01 Trstená. Kópie si uschovajte pre vlastnú potrebu.
 2. Odvod členského do Združenia „Slovenskí včelári“ je navrhnutý v rozpočte na rok 2020 v sume 0,25 €/včelstvo. V r. 2019 to bolo 0,16 €/včelstvo. Zasadnutie SV je zvolané na 4. 1. 2020.
 3. Žiadame všetkých štatutárov, aby  pri akejkoľvek zmene dátumu, času,  miesta a témy naplánovanej  vzdelávacej aktivity oproti predloženému ročnému plánu 2019/2020 túto skutočnosť písomne oznámili  najneskôr 10 dní pred uskutočnením vzdelávacej aktivitypriamo na Sekretariát OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na e-mailovú adresu svs@orava.sk. Vzor tlačiva je v prílohe.
 4. Podklady k preplateniu podľa NV 135/2017 ste už odovzdali všetci /vykonaných do 30. 11. 2019/. Okrem prehliadok včelstiev. Poprosím, aby ste poslali na adresu tajomníka všetky vaše požiadavky na preplatenie, ktoré ste realizovali do 31. 12. 2019 tajomníkovi AVS do konca januára 2020.
 5. Prehliadky včelstiev /augustové, do 5 sept./ by som poprosil zaslať do 31. 12. 2019. Potrebné prílohy vám posielam v prílohe tohto e-mailu. Kto si dokáže vygenerovať prehliadky z CEHZ, tak môže aj tie použiť.
 6. Od 1. 11. 2019 platí nové NV 337/2019 a tiež k tomu vydaná príručka, ktorá je aj s prílohami zavesená na našom webe: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/dotacie/2019-2020/
 7. VČS odporúčame vykonať do konca februára 2020. Potom sa bude plánovať Snem AVS. Termín ešte nevieme, ale najneskôr do 15. 4. 2020 sa uskutoční Snem AVS. Na VČS okrem hodnotiacej správy za rok 2019, správy o hospodárení za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020, o stave majetku, správa revíznej komisie, odporúčame prejednať aj objednávky liečiv na rok 2020, oboznámiť členov s NV 337/2020 a hlavne s jej príručkou pre žiadateľa, objednávanie časopisov a možnosť zájazdu na Apislaviu do Minska 18. – 22. 9. 2020. Zápisnicu a uznesenie z VČS odoslať tajomníkovi AVS.
 8. Členské na rok 2020 v sume 0,30 €/včelstvo, odviezť na transparetný účet do konca februára 2020 a menný zoznam členov s počtom včelstiev poslať tajomníkovi AVS.
 9. Z objednaných reklamných vecí došli zatiaľ zápisníky s perom, darčekové sady „Valentina“ – pero s lampičkou v krabičke a perá. Budem to posielať na adresu štatutára ZO AVS na dobierku.

 

Na záver vám prajem šťastné a pokojné Vianoce a veselé vykročenie  do Nového roku 2020.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Priloha č.25 – Prehliadky včelstiev

Priloha č.26 – Prehliadky včelstiev súhrn za ZO

Výplatná listina dotačných prostriedkov 2019

Zmena termínu prednášky