OBEŽNÍK Č.6/2019

 1.  Pre vybavenie dotácie v roku 2019 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 je potrebné, aby funkcionári ZO AVS si stiahli prílohu B zo CEHZ podľa postupu uvedeného v prílohe tohto emailu. Prílohu B si stiahnete zo CEHZ pomocou svojich prístupových kódov jednotlivých ZO ku dátumu 31. máj 2019.  Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prílohu A a podpísanú a opečiatkovanú prílohu B odošlite poštou na adresu: SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená. Termín do 10 augusta 2019. Kópie príloh si archivujte vo svojich ZO.
 2. Na RVPS-kách sa už dajú vygenerovať verifikačné tlačivá pre naplnenie §3 ods. 4, Vyhlášky 285/2017 Z.z.
  Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do centrálneho registra. Dátumy „prehliadok“ uvádzajte od 1.8.2019 do 5.sept. 2019 a podpísané majiteľom včelstiev, prípadne aj AÚVL odošlite na adresu CEHZ.
 3. Vyšla nová príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci…..2019-2020. Treba sa riadiť touto príručkou a používať tlačivá len z tejto príručky. Máte ju v prílohe tohto emailu a tiež spolu so Žiadosťou za celú AVS sa nachádza na webe AVS: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/dotacie/2019-2020/
 4. Včelári, ktorí si naplánovali preplatenie nákladov pri súťaži o „najlepší med“, majú presný postup uvedený v čas. Slovenský včelár 7/8.
 5. Fotky z akcie, ktorá sa konala pod záštitou ZO AVS Košice v nedeľu 28. júla 2019 v Trebejove pri Košiciach si môžete pozrieť na facebookovej stránke „Včelári Košice a okolie“.

 

S pozdravom

Ľubomír Mačko v.r.    pn                                                                   Ing. Jaroslav Gasper
predseda AVS                                                                                      tajomník AVS

 

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci 2019_2020

Návod opeľovacia činnosť manuál na generovanie prílohy B1

Príloha_A

OBEŽNÍK Č.5

Asociácia včelárov Slovenska

Určené: ZO AVS V Košiciach, dňa 8.7.2019

Obežník č. 5

1. Vyšla Výzva k opeľovacej činnosti včiel. Termín je do 6. sept. 2019. Zatiaľ sa nedá vygenerovať z CEHZ tabuľka podľa prílohy č. 2 tejto výzvy, tak čakáme. Buďme pripravení, že si to možno nahodíme aj sami, tak ako sa to robilo v minulosti. http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1344&navID2=1344&sID=17&id=14418

2. Do konca tohto týždňa t.j. 12. 07. 2019 si môžete ešte uplatniť svoje požiadavky podľa NV 135/2017. Nemáme vyčerpanú sumu určenú pre AVS, takže môžu si teraz zakúpiť aj tí, čo nemali naplánované svoje požiadavky. AK to stihnú do piatku. Tento termín je posledný aj na doplnenie údajov a potrebných tlačív ak ste boli ku tomu vyzvaní.

3. Na koordináciu pre tajomníka AVS sa pokúsime čerpať finančné prostriedky, ak to časovo zvládneme.

4. Oznámiť členom svojich ZO, ktorí sú prihlásení na facebooku, že tam máme svoje vlákno AVS a ešte tam majú vlákno ZO AVS Bardejovskí včelári a ZO AVS Košice pod názvom: „Včelári Košice a okolie“. Tam si môžete pozrieť aktivity niektorých ZO AVS a prípadne sa na nich aj zúčastniť, prípadne aj prispievať svojimi článkami.

5. Včelárska výstava v botanickej záhrade v Košiciach sa uskutoční v dňoch 8. 11. 2019 – 24. 11. 2019 – podrobnejšie informácie budú zverejnené v mesiaci september 2019.

6. Od 1. 08. 2019 začína nové podporné obdobie. Od tohto dátumu si môžu svoje požiadavky uplatňovať tí, ktorí včas nahlásili svoje požiadavky podľa NV 135/2017, podľa obežníka č. 3/2019. Jedine v prípade nevyčerpania sumy určenej pre AVS bude daná možnosť aj pre tých, ktorí si nenaplánovali svoje požiadavky. A tú informáciu budeme mať až v júli 2020. Žiadame funkcionárov ZO AVS, aby podklady k preplateniu požiadaviek svojich členov posielali na adresu tajomníka AVS: Jaroslav Gasper, Humenská 10, 040 11 Košice. Neposielajte na žiadnu inú adresu (AVS a pod.), ináč nastanú problémy s preberaním pošty. Je možné, že po dohode s p. Kubínovou (ZSV) sa podklady budú posielať na inú adresu.

7. Blíži sa nám dátum 5. september, ku ktorému podľa § 3 bodu 4, Vyhlášky 285/2017 je každý držiteľ včelstiev povinný nahlásiť počet včelstiev na formulári, ktorého vzor je uvedený ako príloha č. 2 danej Vyhlášky. Tieto zosumarizované tlačivá treba poslať na adresu CEHZ. Je už len na ZO, či tieto tlačivá vyplnené vám odovzdajú samotní včelári, alebo ich v rámci svojej kontroly pozbierajú AÚVL podľa poverení od RVPS. Dátumy na uvedených tlačivách treba uvádzať najskôr od 1. augusta. Či nám budú dodané verifikačné tlačivá, ako to bolo v minulosti, nevieme garantovať.

S pozdravom

Ľubomír Mačko v.r. pn

Predseda AVS

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník AVS

Zápisnica z RADY AVS konanej 18.5.2019 v Kežmarku

Rada AVS Kežmarok, 18.5.2019

Zápisnica

 • Rokovanie otvoril a viedol podľa Organizačného poriadku Čl.2 predseda AVS Ľubomír Mačko.
 • Po privítaní členov Rady AVS a hostí prečítal upravený návrh programu:

program jednohlasne schválený

 1. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Správa o činnosti predsedníctva AVS od snemu.
 3. Zaujatie stanoviska k oznámeniu p. Holubčíka o vystúpení z AVS.
 4. Zrušenie mandátu JUDr. Nogovi k zastupovaniu AVS pri jednaní s MPaRV na základe uznesenia OZ SV.
 5. Zaujatie stanoviska ku komunikácii JUDr. Nogu k predsedníctvu AVS a členom Rady AVS.
 6. Dodržanie ustanovenia 20a ods. 2 zák. č. 83/1990 Zb. /Zápis do zoznamu občianskych združení/
 7. Žiadosti o podporu v podpornom roku 2018/2019
 8. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2019/2020
 9. Plán zasadnutí RADY AVS – miesto a termíny
 10. Propagácia AVS na verejnosti  – akcie ZO AVS do konca roka včelárskeho roka  2019
 11. ZO AVS Bardejovskí včelári
 12. Voľba predsedu ÚKRK a jej členov
 13. Úprava Stanov
 14. Rôzne – CEHZ

Pokladňa

Za 628, proti 0, zdržal sa 0

Program bol  schválený.

Zápisnica z 18.5.2019 – celé znenie

Uznesenie KK 18.5.2015 – celé znenie

Zoznam chovateľov včelích matiek, rok 2019

Vážení včelári!

Uverejňujeme zoznam chovateľov matiek združených v „Združení chovateľov včelích matiek slovenskej kranskej včely“, ktorí súhlasili so zverejnením svojich údajov.

Ak by ste si chceli uplatniť dotáciu na kúpené matky (máte ich naplánované vo svojich ZO) je potrebné sa riadiť „Príručkou pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2018/2019“, ktorá vychádza z NV 135/2017. Podľa tejto príručky prijímateľ pomoci musí predložiť prílohy č. 35 a č. 36, kópiu evidenčného lístku matky a doklady preukazujúce zakúpenie včelích matiek, napr. pokladničný doklad. Matky zakupujte len od tých chovateľov včelích matiek, ktorým bol vydaný dekrét šľachtiteľského alebo rozmnožovacieho chovu. To, že sú chovatelia matiek zverejnení, neznamená, že im bol vydaný dekrét. Dotácia sa môže uplatniť len na matky zakúpené od slovenských chovateľov matiek s dekrétom a len na slovenské uznané línie. Sú to tieto línie uznané na SR: Tatranka, Košičanka, Mošovčanka, Carnica Sokol,ŠaHANKA, Vojničanka, Sitňanka a Vigor.

Môžu byť chovatelia matiek, ktorí nepožiadali o zverejnenie a bude im vydaný dekrét, a tým pádom môžu tiež distribuovať včelie matky.

Ing. Jaroslav Gasper, tajomník ZCHVMSKV

Šľachtiteľské chovy:

Por. č.

Meno a adresa chovateľa

Rozchov.línia

Nadm.v.

1.

Kiss Alexander

Hontianska 57, 936 01 Šahy

0903 459684, apisfarmanna@gmail.com

Šahanka

157

2

Marusinecz Attila

Cintorínska 1059, 946 34 Bátorove Kosihy

0905/236 094,

Vojničanka

200

3

Páchnik Ján

Kamenná 4, 969 01 Banská Štiavnica

0905 429957, 0902 533017

Sitňanka

650

4

Sokol Vladimír

Lúčna 546/4, 086 41 Raslavice

+421949819754, carnicasokol@gmail.com

Carnica Sokol

450

760

Rozmnožovacie chovy:

5

Balvan Ladislav, 013 15 Fačkov 80, pošta Rajecká Lesná, 0903 504129, lbalvan@slovanet.sk

Vigor, Mošovčanka

550

6

Čiernik Jozef

Oravská Jasenica 106, 043 5525101, 0911 070 755, 0902 542 916

Carnica Sokol

650

7.

Durňak Vladimír

Tyršova 4, 066 01 Humenné

0905 638 357, vladimirdurnak@zoznam.sk,

Vučko
Sklenár

100

350

8.

Foťko Gabriel

Puškinova 1148/17 09101 Stropkov

0904 492805, strela.g@centrum.sk

Vlastná, Vučko

300

9.

Gál Ľudovít

Šumina 392, 95173 Jelenec

0905 157684, gal@vcelari.sk

Mošovčanka

Šahanka

Sklenár

200

10.

Grega Eduard

Čičky Majer 11, 040 23 Košice, 0918 791789

vlastná

350

550

11.

Hôžďala Ján

Skalica, Mallého 3, 90 901

0903 675343,

Singer

Carnica Sokol

220

12

Hužvár Martin
Prievidzska 12, 040 11 Košice, 055 6422756, 0918 843140, mh4321@mail.t-com.sk

Carnica Sokol, SKlenár

180

13.

Janco Milan

Janka Kráľa 1097, Púchov 020 01. 0903 108810

janco@stonline.sk

Sklenár, singer

265

14.

Kočan Ján

Lieskova 23, 066 01 Humenné

Tel.: 057/775 34 71; MT: 0915/514927;

e-mail:petros1@post.sk

Carnica Sokol

Košičanka,

Singer

180

15

Kollár Dušan

Sokolovská 2152/24, 934 01 Levice

+421903795356, kolladusanvc@gmail.com

Vlastná

sklenár

225

16.

Leitner Igor

97664 Beňuš č. 434, 0918 333972
igor.leitner@gmail.com,

vlastná

570

17.

Leporis Ján, Ing.

Skrytá ul. č. 3, 971 01 Prievidza,

046 5405268, 0903 251894, jleporis@gmail.com

Carnica Sokol,

Mošovčanka

280

18.

Lešiga Jozef

065 31 Jarabina

052 4361252, 0905 355815, jozeflesiga@gmail.com

Carnica Sokol

590

19

Lukáč Vasil

Krajné 313, 91616 okr. Myjava, 0917 783963, 0907 159680,vaslukmeister@gmail.com

Carnica Sokol

245

20

Maniak Martin

Bernolákova 18, 065 03 Podolínec

0903 124264, info@vceliematky.sk

Carnica Sokol

600

700

21.

Mlynarčík Stanislav, Ing.

Energetikov 5, 969 01 Banská Štiavnica

0907 711366, 0903 711360, stmlynarcik@gmail.com

Sitňanka

580

22

Navrátil Václav, Ing.

Záhradná 45, 90026 Slovenský Grob, 0907 712037,

hevazun@gmail.com

Mošovčanka, Singer

140

23.

Novosádová Anna, Ing.
951 81 Nemčiňany 174,

0915 217195, an@svet-vciel.sk

Vigor, Sklenár,

130

24

Orem Jozef

Horné Mladonice 49, 96 243 okr. Krupina

045 5595136, 0948 037584, oremovci@gmail.com

Carnica Sokol

450

25.

Paulen Jozef

Horné Chlebany 102, 95631 Krušovce

0905 933603

Singer, sklenár

220

26.

Priehoda Milan

V.B. Nedožerského 5/3, 972 12 Nedožery-Brezany

0902 630310, 046 5485190

Carnica Sokol,

Mošovčanka

250

27.

Riegel Alexander
951 23 Lukáčovce 183

0905 323809, 037 7829115
Alexander.riegel@pobox.sk

Sklenár,

vlastná

189

28.

Sárkány Zoltán Ing.

Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0918452609

vceliematky@gmail.com

Carnica Sokol

Singer

118

29.

Sokol Ján,

Šambron 165, 065 45 Plavnica, 052 4383743, 0948 230328, 0903 982154, sokoljan@azet.sk

Vigor,

Carnica Sokol

700

30.

Štefaňák Jozef

956 05 Nitrianska Blatnica 28

0908 835145, stefanak.j@gmail.com

Carnica Sokol,

Vlastná – júlia

215

31.

Števko Marek

Tajovského 646/4, 962 63 Pliešovce, okr. ZV

0910 330483, marekstevko@azet.sk

Vigor

540

32.

Tóma Jozef

Mlynská 3, 053 11 Smižany, 0534431691

0904 532347, toma.jozef@post.sk

Tatranka

520

33.

Uhrin Jozef, Ing.

Rimavská 1650/4, 979 04 Rimavská Sobota

0949 174010, uhrinjozef@gmail.com

Vigor

Carnica sokol

240

34.

Uhrin Vladimír

Hlavná 187/2, 951 85 Skýcov, +421949186394

uhrinv@gmail.com

Vigor

Carnica sokol

440

35

Vasiľ Ján, Ing.

Kmeťka 2091/17, 0907 079810

Vasil.Jan1@gmail.com

Carnica Sokol

450

750

36

Vrábel Zdenko Ing.

Vodárenská 136, 92101 Piešťany

zdenko.vrabel@gmail.com

Vigor

Singer

162

37.

Zárecký Ladislav

Slnečná 579/28, 924 01 Galanta, 0904 206059, ladislavzarecky5890@gmail.com

Slovinka, Carnica Sokol

118

38.

Žilka Rudolf Ing.

Klížske Hradište 178, Veľký Klíž 958 45

0917 479566, nvcelar@post.sk

Carnica sokol

260