NEPRIAMY SNEM AVS

Zápis z nepriameho zasadnutia Snemu AVS konaného 2. decembra 2021 on-line formou

  1. Schôdzu otvoril zastupujúci predseda AVS a zároveň tajomník AVS Ing. Jaroslav GASPER, PhD. a prečítal navrhnutý program. S navrhnutým programom všetci zúčastnení súhlasili.
  2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Patrik Koštialik, Ján Hudák, Ing. Jaroslav Gasper
    Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení: Anton Strapko, Ján Slaninka, Martin Vlach
    Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Ing. Jaroslav Gasper a za overovateľov Anton Strapko a Ing. Patrik Koštialik.
    Schôdzu bude viesť tajomník AVS Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
  3. Správu tajomníka AVS predniesol tajomník Ing. J. Gasper
  4. Informáciu zo zasadnutia OZ Slovenskí včelári predniesol predseda SV p. Ján Šoltýs

Pokračovať v čítaní