Zápisnica z nepriameho snemu AVS konaného 21.3.2020

Z Á P I S N I C A 

z nepriameho snemu

21.3.2020

 

1. Navrhovaný program zasadnutia – jednomyseľne schválený

2. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa

Návrh – jedna komisia: schválený jednomyseľne

Mazúch Ján – predseda

Šoltýs Ján – člen

Hudák Ján – člen

Zapisovateľ – Koštialik Patrik

Overovateľ zápisnice: Strapko Anton

Gasper Jaroslav Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK Č.8/2019

Určené: ZO AVS

V Košiciach, dňa 18.12.2019

Obežník č. 8

 

 1. Na účty vašich ZO AVS bola presunutá dotácia za opeľovaciu činnosť v r. 2019 vo výške 4 €/včelstvo, podľa stavov včelstiev k 31. 5. 2019 v CEHZ. Na základe vašich žiadostí, ktoré ste poslali  na opeľovaciu činnosť, si vytvorte výplatné listiny. Vzor výplatnej listiny je v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny podpísané včelármi, je potrebné zaslať do 31. 1. 2020 na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická  612/12, 028 01 Trstená. Kópie si uschovajte pre vlastnú potrebu.
 2. Odvod členského do Združenia „Slovenskí včelári“ je navrhnutý v rozpočte na rok 2020 v sume 0,25 €/včelstvo. V r. 2019 to bolo 0,16 €/včelstvo. Zasadnutie SV je zvolané na 4. 1. 2020.
 3. Žiadame všetkých štatutárov, aby  pri akejkoľvek zmene dátumu, času,  miesta a témy naplánovanej  vzdelávacej aktivity oproti predloženému ročnému plánu 2019/2020 túto skutočnosť písomne oznámili  najneskôr 10 dní pred uskutočnením vzdelávacej aktivitypriamo na Sekretariát OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na e-mailovú adresu svs@orava.sk. Vzor tlačiva je v prílohe.
 4. Podklady k preplateniu podľa NV 135/2017 ste už odovzdali všetci /vykonaných do 30. 11. 2019/. Okrem prehliadok včelstiev. Poprosím, aby ste poslali na adresu tajomníka všetky vaše požiadavky na preplatenie, ktoré ste realizovali do 31. 12. 2019 tajomníkovi AVS do konca januára 2020.
 5. Prehliadky včelstiev /augustové, do 5 sept./ by som poprosil zaslať do 31. 12. 2019. Potrebné prílohy vám posielam v prílohe tohto e-mailu. Kto si dokáže vygenerovať prehliadky z CEHZ, tak môže aj tie použiť.
 6. Od 1. 11. 2019 platí nové NV 337/2019 a tiež k tomu vydaná príručka, ktorá je aj s prílohami zavesená na našom webe: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/dotacie/2019-2020/
 7. VČS odporúčame vykonať do konca februára 2020. Potom sa bude plánovať Snem AVS. Termín ešte nevieme, ale najneskôr do 15. 4. 2020 sa uskutoční Snem AVS. Na VČS okrem hodnotiacej správy za rok 2019, správy o hospodárení za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020, o stave majetku, správa revíznej komisie, odporúčame prejednať aj objednávky liečiv na rok 2020, oboznámiť členov s NV 337/2020 a hlavne s jej príručkou pre žiadateľa, objednávanie časopisov a možnosť zájazdu na Apislaviu do Minska 18. – 22. 9. 2020. Zápisnicu a uznesenie z VČS odoslať tajomníkovi AVS.
 8. Členské na rok 2020 v sume 0,30 €/včelstvo, odviezť na transparetný účet do konca februára 2020 a menný zoznam členov s počtom včelstiev poslať tajomníkovi AVS.
 9. Z objednaných reklamných vecí došli zatiaľ zápisníky s perom, darčekové sady „Valentina“ – pero s lampičkou v krabičke a perá. Budem to posielať na adresu štatutára ZO AVS na dobierku.

 

Na záver vám prajem šťastné a pokojné Vianoce a veselé vykročenie  do Nového roku 2020.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Priloha č.25 – Prehliadky včelstiev

Priloha č.26 – Prehliadky včelstiev súhrn za ZO

Výplatná listina dotačných prostriedkov 2019

Zmena termínu prednášky

Príručka pre žiadateľa o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi 2019/2020 – platná od 1.11.2019

Vážení včelári,

Pre podporný rok 2019/2020 vypĺňajte tlačivá z aktuálnej príručky platnej od 1.11.2019 do 31.7.2020.!!!

Prirucka-pre-ziadatela-pre-podporny-rok-2019_2020_25.11.2019

Nariadenie-vlády-337_2019

Príloha-č.-6-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-prednáška-alebo-seminár

Príloha-č.-7-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-zabezpečenie-včelárskeho-krúžku

Príloha-č.-8-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-letný-kurz-včelárstva

Príloha-č.-9-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-vzdelávanie-v-oblasti-včelárstva-v-akreditovanom-vzdelávacom-programe Príloha-č.-10-Zabezpečenie-včelárskej-konferencie

Príloha-č.-11-Prezenčná-listina-vzdelávacej-aktivity-poskytovanie-poradenstva-alebo-konzultácie-v-oblasti-včelárstva

Príloha-č.-12-Zabezpečenie-exkurzie-pre-členov-včelárskeho-krúžku-na-školské-alebo-ukážkové-včelnice-v-Slovenskej-republike

Príloha-č.-13-Zabezpečenie-účasti-spoločníka-alebo-člena-včelárskeho-združenia-na-vzdelávacom-podujatí-v-oblasti-včelárstva

Príloha-č.-14-Publikačná-osvetová-alebo-propagačná-činnosť-súvisiaca-so-včelárstvom

Príloha-č.-15-Zabezpečenie-včelárskej-výstavy-včelárskej-súťaže-národného-alebo-medzinárodného-včelárskeho-podujatia

Príloha-č.-16-Nákup-výpočtovej-alebo-audiovizuálnej-techniky

Príloha-č.-17-Zabezpečenie-technických-pomôcok-alebo-zariadení-na-získavanie-spracovanie-alebo-skladovanie-včelárskych-produktov

Príloha-č.-18-Nákup-zariadenia-na-úpravu-stanovišťa-včelstva

Príloha-č.-19-Nákup-inštruktážnych-pomôcok-zariadení-alebo-materiálov-určených-na-použitie-v-rámci-včelárskeho-krúžku

Príloha-č.-20-Vybavenie-včelnice-strednej-vysokej-školy-vzdelávacej-inštitúcie-inej-inštitúcie

Príloha-č.-21-Vybavenie-ukážkovej-ekologickej-pokusnej-včelnice

Príloha-č.-22-Ochrana-včelstiev-úľov-alebo-včelárskych-zariadení-pred-poškodením-alebo-odcudzením

Príloha-č.-23-Monitorovanie-sezónneho-stavu-včelstiev

Príloha-č.-24-Zabezpečovanie-poskytovania-pomoci-pre-konečných-prijímateľov-pomoci

Príloha-č.-25-Nákup-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku

Príloha-č.-26-Aplikácia-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku-na-včelstvá

Príloha-č.-27-Aplikácia-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku-na-včelstvá

Príloha-č.-28-Nákup-zariadenia-na-aplikáciu-veterinárneho-lieku-alebo-veterinárneho-prípravku-na-včelstvá

Príloha-č.-29-Prehliadka-včelstiev-kočovné-stanovište

Príloha-č.-30-Prehliadka-včelstiev-kočovné-stanovište-–-súhrn-za-organizáciu

Príloha-č.-31-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište

Príloha-č.-32-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište-–-súhrn-za-organizáciu

Príloha-č.-33-Nákup-izolátora-matky-včely-medonosnej-pre-včelstvo

Príloha-č.-34-Nákup-zariadenia-na-sezónny-presun-včelstiev

Príloha-č.-35-Sezónny-presun-včelstva-medzi-stanovišťami-včelstva

Príloha-č.-36-Sezónny-presun-včelstva-medzi-stanovišťami-včelstva-–-súhrn-za-organizáciu

Príloha-č.-37-Vypracovanie-projektu-zabezpečenia-efektívnych-pastevných-podmienok-včelstiev

Príloha-č.-38-Realizácia-projektu-zabezpečenia-efektívnych-pastevných-podmienok-včelstiev

Príloha-č.-39-Úhrada-nákladov-na-zabezpečenie-analýzy-včelárskych-produktov

Príloha-č.-40-Úhrada-nákladov-na-vytvorenie-alebo-dopĺňanie-databázy-údajov-o-lokálne-produkovaných-medoch

Príloha-č.-41-Nákup-včelích-matiek

Príloha-č.-42-Nákup-včelích-matiek-–-preberací-protokol

Príloha-č.-43-Nákup-najviac-piatich-nových-včelstiev-s-plemennou-matkou-kranskej-včely-pre-včelárskeho-začiatočníka

Príloha-č.-44-Nákup-včelstiev-s-plemennou-matkou-kranskej-včely-–-preberací-protokol

Príloha-č.-45-Nákup-najviac-piatich-nových-úľových-zostáv-pre-včelárskeho-začiatočníka

Príloha-č.-46-Vyhlásenie-konečného-prijímateľa-pomoci

Príloha-č.-47-Čestné-vyhlásenie-a-záväzok

 

 

OBEŽNÍK Č.7/2019

Určené: Členovia Predsedníctva RADY AVS a ÚKRK AVS , zástupcovia ZO AVS

Dňa 16.10.2019

VEC: Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie RADY AVS, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2019 v Haliči, ul. Mieru 68/70 v reštaurácia Zbrojnica so začiatkom od 9.00 hod. http://www.zbrojnica.sk/2018/

Navrhovaný program zasadnutia

 1. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa
 2. Doplnenie RADY AVS z členov ZO AVS Bardejovskí včelári
 3. Správa o činnosti predsedníctva od zasadnutia RADY v Malom Slavkove
  A/ Účet AVS : .4397,81 € ku 16. 10. 2019

B/ Počet – organizácií 10 , členov 892 , včelstiev 17343 stav ku dňu 16. 10. 2019

4.Voľba predsedu AVS
5. Zmena sídla AVS na MV SR – zdroj z registra občianskych združení
6. Informácia – „Schválená výška pomoci v podpornom roku 2018 – 2019 – vyplatenie konečným prijímateľom“
7. Spravovanie webu AVS
8. Vyčlenenie finančných prostriedkov na propagáciu AVS
9. Návrh rozpočtu AVS na rok 2020
10. Návrh  na odmenenie členov AVS pri riadení a koordinácii AVS a ZO AVS
11. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, určenie termínov VČS a termínu snemu, aktivity jednotlivých ZO AVS – vč. nedele a propagačné výstavy AVS
12.Žiadosť p. Štefaňáka o preplatenie časti nákladov spojených s účasťou na Apimondii v Montreale
13. Rôzne

S pozdravom

 

Ľubomír Mačko v.r.    pn                                                                   Ing. Jaroslav Gasper
predseda AVS                                                                                      tajomník AVS

OBEŽNÍK Č.6/2019

 1.  Pre vybavenie dotácie v roku 2019 podľa § 2, odst. 1 písm. l) – na opeľovaciu činnosť včiel na základe výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 536/2011-100 je potrebné, aby funkcionári ZO AVS si stiahli prílohu B zo CEHZ podľa postupu uvedeného v prílohe tohto emailu. Prílohu B si stiahnete zo CEHZ pomocou svojich prístupových kódov jednotlivých ZO ku dátumu 31. máj 2019.  Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prílohu A a podpísanú a opečiatkovanú prílohu B odošlite poštou na adresu: SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená. Termín do 10 augusta 2019. Kópie príloh si archivujte vo svojich ZO.
 2. Na RVPS-kách sa už dajú vygenerovať verifikačné tlačivá pre naplnenie §3 ods. 4, Vyhlášky 285/2017 Z.z.
  Ročné hlásenie o stanovišti včelstva sa po prehliadke včelstva predkladá do 5. septembra do centrálneho registra. Dátumy „prehliadok“ uvádzajte od 1.8.2019 do 5.sept. 2019 a podpísané majiteľom včelstiev, prípadne aj AÚVL odošlite na adresu CEHZ.
 3. Vyšla nová príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci…..2019-2020. Treba sa riadiť touto príručkou a používať tlačivá len z tejto príručky. Máte ju v prílohe tohto emailu a tiež spolu so Žiadosťou za celú AVS sa nachádza na webe AVS: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/dotacie/2019-2020/
 4. Včelári, ktorí si naplánovali preplatenie nákladov pri súťaži o „najlepší med“, majú presný postup uvedený v čas. Slovenský včelár 7/8.
 5. Fotky z akcie, ktorá sa konala pod záštitou ZO AVS Košice v nedeľu 28. júla 2019 v Trebejove pri Košiciach si môžete pozrieť na facebookovej stránke „Včelári Košice a okolie“.

 

S pozdravom

Ľubomír Mačko v.r.    pn                                                                   Ing. Jaroslav Gasper
predseda AVS                                                                                      tajomník AVS

 

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci 2019_2020

Návod opeľovacia činnosť manuál na generovanie prílohy B1

Príloha_A