Zápis z pracovného stretnutia 08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave

Zápis

z pracovného stretnutia k problematike slovenského včelárstva uskutočneného dňa
08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave.

Prítomní:

MPRV SR – Ing. Peter Juhász, Mgr. Nikola Svetláková, Mgr. Andrej Batel

PPA – Ing. Martina Rafajová, PhD., Mgr. Lívia Keselicová, Ing. Lenka Orlická

Slovenský zväz včelárov– Ing. Ľudovít Gál, Ing. Jozef Čápek, PhD.

Asociácia včelárov Slovenska – Ing. Peter Harag, Albert Gross,

Spolok Včelárov Slovenska – Ing. Pavol Kameník, Lýdia Kubinová

Program:

1) Činnosť asistentov úradných veterinárnych lekárov v kontexte slovenského včelárstva

2) Vzdelávanie v oblasti včelárstva

3) Vykonávanie nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Priebeh rokovania

Riaditeľ odboru živočíšnej výroby Ing. Peter Juhász privítaním prítomných otvoril pracovné stretnutie a podotkol, že nadväzuje stretnutie, ktoré sa konalo koncom novembra roku 2017, kde si zúčastnené strany deklarovali záujem rozprávať o odborných veciach. Pripomenul, že Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva v roku 2019 končí a je najvyšší čas hovoriť o príprave nového národného programu.

K bodu č. 1 Činnosť asistentov úradných veterinárnych lekárov v kontexte slovenského včelárstva

Ing. Peter Harag vyslovil nespokojnosť s modelom vzorca, ktorý použila PPA v spolupráci s ministerstvom na prerozdelenie dotácie z Národného programu na rok 2017/2018. Podotkol, že EÚ nehovorí, že dotácie majú byť rozdelené na včelárov a včelstvá, ale iba na včelstvá tým prišla Asociácia včelárov Slovenska o zhruba 3300 Eur. Informoval zástupcov ministerstva a PPA o tom, že Asociácia včelárov Slovenska použila právne služby a bude žiadať prostredníctvom generálnej prokuratúry kompenzáciu.

Ing. Peter Juhász reagoval, že ministerstvo túto informáciu berieme na vedomie .

Ing. Ľudovít Gál – skonštatoval, že EÚ skutočne hovorí, len o včelstvách, preto by sa mal do ďalších rokov nájsť iný vzorec, ale tiež musí pripomenúť k zvolenému vzorcu počet včelárov a včelstiev, v rámci Združenia slovenská včela sú aj organizácie, ktoré včelstvá nemajú ako napr. Združenie chovateľov včelích matiek, Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov Slovenska a i.

Ing. Peter Juhász reagoval, že ministerstvo túto informáciu berieme ako podnet nastaviť nasledujúce obdobie pri prerozdeľovaní dotácie.

Ing. Peter Harag – konštatoval, že včelári, ktorí sú v Združení chovateľov včelích matiek okrem tajomníka p. Gaspera majú včelstvá. Len tie včelstvá nie sú organizované.

Ing. Ľudovít Gál – položil otázku či PPA bude súhlasiť s oboma vzormi príloh, keďže PPA vydala metodickú príručku a včelári od augusta posielajú jednotlivé prílohy z predošlej metodickej príručky.

Ing. Martina Rafajová, PhD. – Informovala, že PPA vydala novú metodickú príručku z hľadiska zmeny sídla.

Ing. Jozef Čápek, PhD. – reagoval, že na nových prílohách sú zmeny, a či kontrola bude súhlasiť s oboma vzormi príloh.

Ing. Martina Rafajová, PhD. – informovala o tom, že príručka bola zverejnená až teraz, takže dovtedy sa postupovalo v zmysle starej – predošlej metodickej príručky a navrhla prechodné obdobie, kde PPA bude akceptovať aj staré tlačivá.

Ing. Ľudovít Gál – sa spýtal ohľadom termínu ku ktorému treba hlásiť činnosti vykonané do 30. marca, ktoré majú byť podané na PPA do 30. Mája, či je možné dohodnúť sa na tom, že tieto činnosti sa podajú ešte na prílohách vyplývajúcich zo starej metodickej príručky a od 1. apríla už na nových tlačivách.

Ing. Martina Rafajov, PhD. – akceptovala navrhované.

Ing. Peter Juhász – vyzval pána Gála k otázkam ohľadne činnosti asistentov.

Ing. Ľudovít Gál – podotkol, že delegované nariadenie EÚ stanovuje termín kedy sa kontrolne prehliadky majú vykonať a to od 1. septembra do 31. decembra. Zároveň upozornil, že musíme hlásiť okrem moru včelieho plodu i ostatné problémy ako napr. klieštika. Ďalej upozornil, že sú stanovené prehliadky v zmysle národného programu eradikácie pre kočovníkov a dosť.

MVDr. Erika Papierniková – reagovala, že v zmysle Programu eradikácie prehliadky platia pre všetky včelstvá iba termíny prehliadok sa líšia.

Ing. Ľudovít Gál – tvrdí, že ak je hlásenie varroázy povinné do nejakej organizácie, tak treba nájsť cestu ako tieto údaje zbierať.

MVDr. Erika Papierniková – reagovala informáciou, že Česká republika klieštika rieši a stojí to veľa peňazí pričom výsledok nie je žiadny.

Ing. Ľudovít Gál – dodal, že je potrebné robiť monitoring spádu klieštika, aby sa zistili oblasti s veľkým zaťažením a školiť asistentov akým spôsobom sa následne monitoring bude vykonávať a liečiť.

MVDr. Erika Papierniková – skonštatovala, že Ústav včelárstva v Lipt. Hrádku vydal metodický pokyn ako liečiť klieštika.

Ing. Martina Rafajová, PhD. – sa ospravedlnila prítomným, že už bude musieť odísť.

Ing. Ľudovít Gál – skonštatoval, že v zmysle výkladu ŠVPS si môže každá RVPS vybrať, v ktorom termíne bude robiť prehliadky.

MVDr. Erika Papierniková – potvrdila slová p. Gála a zdôraznila, že ŠVPS a RVPS prvotne rieši mor včelieho plodu až potom počty včelstiev.

Ing. Ľudovít Gál – položil otázku, prečo ŠVPS necháva na rozhodnutí úradných veterinárnych lekárov, regionálnych veterinárnych lekároch keby budú vykonávať prehliadky v jednotlivých regiónoch/rajónoch.

MVDr. Papierniková – uviedla, že preto je to rôzne, nakoľko sú rôzne klimatické podmienky. Zdôraznila, že veterinár sám musí vedieť a poznať situáciu aká je v jeho regióne a určuje si termín prehliadky sám

Ing. Pavol Kameník – tvrdí, že má určitú pochybnosť pokiaľ sa budú k 5. septembru robiť hlásenia verifikovaných stavov včelstiev či dotačný titul na opeľovaciu činnosť včiel tomu bude zodpovedať. Spýtal sa, či sa neuvažuje nad zmenou dotačného titulu čo by z určitej časti problém vyriešilo, ale z druhej strany zase by ho mohlo skomplikovať smerom ku včelárom ako druh štátnej podpory.

Ing. Peter Harag – skonštatoval, že napísal list na riaditeľa odboru živočíšnej výroby že je treba jasne pomenovať termín ku ktorému sa bude vzťahovať rozhodnutie Generálneho riaditeľa PPA o tom koľko bude priznaných peňazí do jednotlivých organizácií na počet včelstiev. Či je dobrý termín, kt. navrhovali t.j. 31.5. a aký bude z hľadiska dôvery efektný. Pripomenul, že na opeľovaciu činnosť netreba meniť termín 5. septembra podotkol, že hovorí len za Asociáciu.

Ing. Peter Juhász – reagoval, že požiadavku, ktorá prišla listom od p. Haraga evidujeme a chcel by pána Haraga požiadať o bližšie zdôvodnenie, pretože legislatíva jasne stanovuje, že žiadosti sa podávajú ku koncu júna čo je najneskorší dátum.

Ing. Peter Harag poznamenal, že je potrebné rozhodnúť, či sa budú brať stavy včelstiev k 31. máju alebo k 5. septembru do podkladu pre rozhodnutie PPA vo vzťahu k nariadeniu vlády č. 135/2017 Z. z.

Ing. Peter Juhász – sa spýtal ako vníma dátum 31. máj Spolok včelárov Slovenska a Slovenský zväz včelárov.

Ing. Ľudovít Gál upozornil na to, že v zmysle vyhlášky č. 285/2017 Z. z. je len jeden termín a tým je 5. september, ktorý zároveň vstupuje do delegovaného nariadenia EÚ a termín 31. mája by EÚ nemusela akceptovať.

Ing. Peter Harag – poznamenal, že minulý rok sa stav bral k 31.5.

Albert Gross – dodal, že v CRV bolo ku dňu 31.5. spravená uzávera a tieto počty sa brali ako smerodajné.

Ing. Peter Harag – skonštatoval, že AVS vyhovuje termín 5. september.

Ing. Ľudovít Gál – dodáva, že Združeniu slovenská včela termín hlásenia včelstiev cez CRV k 5. septembru vyhovuje. A že tento dátum vyhovuje aj k ostatným veciam. Pán Gál dodal, že sčítanie včelstiev k 5. septembru by mal byť aj údajom, ktorý bude hlásený do Bruselu.

Lýdia Kubinová – reaguje, že verifikácia k 5. septembru je podklad na opeľovaciu činnosť. Termín podávania žiadosti na Národný program je do 30. júna. Keď sa podáva žiadosť posudzuje sa stav oprávneného žiadateľa ku dnu podania žiadosti tzn., že k 30.6. nebudú verifikované včelstvá na posúdenie oprávneného žiadateľa a môže nastať problém s verifikáciou včelstiev.

Mgr. Andrej Batel – sa spýtal či SVS navrhuje zjednotiť termín na posúdenie oprávnenosti žiadateľov.

Lýdia Kubinová – upozornila na to, že sa bijú termíny a je potrebné zosúladiť termíny. Termín rozhodovania oprávneného žiadateľa dať k termínu verifikácii napr. k 5. septembru aby nemala PPA údaje, ktoré neboli verifikované takmer trištvrte roka..

Albert Gross – spomenul delegované Nariadenie 1366 v ktorom je bod 3, 4, 5 kde sa jasne vytyčuje, že sa musí určiť obdobie kedy sa bude brať počet včelstiev. A každý zúčastnený štát má mať spoľahlivú metódu na určenie počtu včelstiev.

Ing. Pavol Kameník – spomenul, že Ing. Hrdá v minulosti na medovom festivale prítomných informovala, že centrálnu evidenciu včelstiev by mal spravovať CEHZ v Žiline. Upozornil na to, že pokiaľ spravovanie evidencie včelstiev zostane v kompetencii Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, SVS odmieta spolufinancovanie tejto administrácie v Liptovskom Hrádku.

Ing. Peter Juhász prítomným vysvetlil, že všetko okolo presunu registra včelstiev do CEHZ je závislé od finančných zdrojov rozpočtu MPRV SR. Oboznámil prítomných, že otázka presunu je v štádiu odsúhlaseného znenia zmeny zakladacej listiny š.p. práve o rozšírenie tejto činnosti, že sa register včelstiev presunie do CEHZ Žilina. Nevieme však povedať, kedy to presne bude.

Ing. Pavol Kameník – zdôraznil, že EK určuje, že na registráciu včelstiev nemajú byť používané prostriedky v rámci iných dotačných projektov. Preto, SVS odmieta dať peniaze na vedenie CRV v Liptovskom Hrádku.

K bodu č. 2 Vzdelávanie v oblasti včelárstva

Ing. Ľudovít Gál – poznamenal, že čo sa týka kurzov školiace pracovisko musí mať akreditáciu ministerstva školstva, ktorú dostáva za určitých štátom určených podmienok.

Ing. Peter Harag – poznamenal, že asistentov by mala školiť ŠVPS a nie včelári z peňazí z Národného programu.

Lýdia Kubinová – je za to, aby Ústav včelárstva žiadateľom odporučil odborníkov na školenie, ktorých na základe rozhodnutia žiadateľa si samotný žiadateľ schváli alebo neschváli.

Albert Gross sa spýtal, ako sa bude postupovať pri tom ak si žiadateľ objedná odborníka na školenie zo zahraničia či PPA bude prednášku akceptovať nakoľko odborník nie je schválený Liptovským Hrádkom ani žiadateľom.

Ing. Ľudovít Gál – skonštatoval, že zatiaľ sa nestalo aby Liptovský Hrádok objednaného lektora neschválil.

Lýdia Kubinová – poznamenala, že ani v minulosti nebol problém s PPA pokiaľ išlo o zahraničného lektora ak bol uznaní v zahraničí ako prednášajúci alebo odborník v odbore včelárstva aj v inej EÚ krajine.

Ing. Lenka Orlická – skonštatovala, že PPA sa nestretla s tým, že Ústav včelárstva neschválil letora zo zahraničia.

Ing. Peter Juhász – dodal, že na najbližšom prac. stretnutí školenia prediskutujeme podrobne za účasti zástupcov Ústavu.

Ing. Pavol Kameník – sa spýtal ako MPRV vníma predstavu možnosti vytvorenia ďalších škôl alebo získania akreditácie pre vyučovanie predmetu v odbore včelár na území Slovenska okrem jeden strednej školy Pod Bánošom. Ak bude k dispozícií budúcim včelárov viac takýchto odborných škôl zvýši sa úroveň, ale i konkurencieschopnosť.

Ing. Peter Juhász – odpovedal, že ministerstvo nemá dosah na systém vzdelávania.

Lýdia Kubinová – poznamenala, že budúcnosť vidí v tom, že sa nebude podporovať konkrétna škola ale včelár, ktorý si kurz zaplatí a následne mu bude v istej čiastke cez Národný program preplatený.

K bodu č. 3 Vykonávanie nariadenia vlády SR č. 135/2017 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi

Ing. Ľudovít Gál – sa spýtal k metodickej príručke pre žiadateľa ktorú vydávala PPA, že nie je v nej dopracovaná otázka kočovania.

Lýdia Kubinová – sa spýtala dokedy je potrebné podať žiadosť na presun finančných prostriedkov na PPA

Ing. Lenka Orlická – reagovala, že žiadosť je potrebné zaslať v dostatočnom predstihu, nakoľko PPA má stanovené lehoty na rozhodnutie, takže je potrebné zaslať žiadosť minimálne 3 týždne pred termínom podania žiadosti. Dodala, že po prekonzultovaní s p. riaditeľkou Ing. Rafajovou zašle PPA Spolku Včelárov Slovenska písomné stanovisko.

Ing. Pavol Kameník – položil otázku či bude pri uplatňovaní žiadosti zo strany MPRV SR a PPA akceptovaný § 1 ods. 2 počet včelstiev a počet včelárov alebo len počet včelstiev, ktorý z tých údajov bude smerodajný a rozhodujúci.

Ing. Peter Juhász– skonštatoval, že by sa muselo zmeniť nariadenie vlády.

Záver:

Pán riaditeľ Ing. Peter Juhász sa zúčastneným stranám poďakoval a podotkol, že zo stretnutia sa spraví zápis, ktorý pošleme na vyjadrenie sa každému prítomnému a navrhol ďalšie stretnutie ktoré by malo byť čím skôr a za účasti Ústavu včelárstva aby sme vyriešili problém predkladanie návrhov.

Zapísala: Mgr. Nikola Svetláková

Schválil: Ing. Peter Juhász – riaditeľ odboru živočíšnej výroby

2 názory na “Zápis z pracovného stretnutia 08. 03. 2018 na MPRV SR v Bratislave

  1. Bavíte sa o činnosti asistentov úradných veterinárnych lekárov a nie je prítomný žiaden zástupca od veterinárov či je to ŠVPS SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, atď.

Pridaj komentár