Príručka pre žiadateľa na podporný rok 2023_2024

V zmysle  schváleného  Nariadenia vlády SR č. 10/2023  Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore včelárstva na podporný rok 2023/2024 môžu včelári  požiadať prostredníctvom  svojich OZ o poskytnutie pri vykonávaní nasledovných opatrení v podpornom roku  2023/2024, pričom  podporný rok  2023/2024  podľa nového NV SR začne 01.08.2023 a skončí 31. júla 2024. 

    Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia v uvedenom časovom úseku musia byť  vypísané a doručené na Sekretariát SV na platných tlačivách v zmysle Metodického pokynu PPA SR na rok  2023/2024 na obdobie od 01.08.2023 do 31.07.2024. Metodický pokyn PPA SR spolu s jednotlivými tlačivami tvorí prílohu tohto Usmernenia.

    Všetky žiadosti o refundáciu nákladov za zrealizované opatrenia musia byť na Sekretariát SV doručené nasledovne:

  • Doklady za opatrenia realizované od 01.08.2023 do 31.12.2023 musia byť doručené na Sekretariát SV do 28.02.2024.
  • Doklady za opatrenia realizované od 01.01.2024 do 31.0.2024 musia byť doručené na Sekretariát SV do 30.04.2024.
  • Doklady za opatrenia realizované realizované od 01.04.2024 do 30.06.2024 musia byť odovzdané do 10.07.2024.

Termínom doručenia dokladov spolu s prílohami  sa myslí termín fyzického doručenia resp. doručenia  prostredníctvom Slovenskej pošty  na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená.

Upozorňujeme predsedov jednotlivých OZ a R SVS, resp.  tajomníkov OZ a R SVS na časté chyby pri uplatňovaní svojich požiadaviek, ktoré majú za následok zamietnutie ich preplatenia zo strany PPA SR:

  • Najčastejšou chybou zo strany OZ a R SVS je neskoré predkladanie  požiadaviek na čerpanie dotačných prostriedkov.  Je nutné dodržať termíny doručovania kompletných  žiadostí o preplatenie zrealizovaných opatrení na sekretariát SV !!!  Žiadosti spolu s kompletnými prílohami, ktoré budú doručené po termíne budú zo strany PPA SR zamietnuté. (Upozorňujem na to, že pre PPA SR sú záväzné termíny doručenia  aj prípadných opravených, resp. chýbajúcich dokladov o úhrade, tzn. aj v prípade, že doručíte svoju žiadosť o preplatenie včas, ale táto bude nekompletná,, resp. bude v nej formálna chyba, ktorá bude odstránená z Vašej strany až po termíne –  nebude zo strany PPA SR akceptovaná.) Neskorým resp. chybným podávaním žiadostí o preplatenie sa sami oberáte o možnosť čerpania dotačných prostriedkov z NP.
  • Používajte prosím iba aktuálne prílohy. (Všetky ostatné doteraz používané prílohy Metodických pokynov PPA SR si prosím radšej vymažte zo svojich počítačov, aby tak nedochádzalo k ich zámene.)
  • Kontrolujte prosím správnosť údajov na vyplnených prílohách (či sú správne vypísané údaje v hlavičke žiadosti, či ste nezabudli na pečiatku, resp. podpisy štatutárov OZ alebo R R SVS, alebo samotného žiadateľa  a pod.) Prípadné Vaše chyby, ktoré často vzniknú z nepozornosti majú za následok, že sú Vám tieto doklady vrátené na  doplnenie, resp. prepracovanie, a to má často za následok zmeškanie termínov na možné predloženie žiadostí o preplatenie na PPA SR, resp. ich uznanie na PPA SR.
  • Dôrazne Vás prosím, zasielajte iba žiadosti o preplatenie, ktoré sa týkajúc aktuálneho podporného obdobia – t.j.  opatrenia, ktoré budete realizovať od 1. augusta 2023  do 31. júla 2024. Z dôvodu časovej rezervy na spracovanie dokladov, prípadne opravy chyb  a ich následné uplatnenie na PPA SR –  prosím neplánujte (ak to nie je nevyhnutne nutné)  svoje aktivity na obdobie mesiaca júl 2024.
  • Upozorňujeme aj na  predkladanie správnych dokladov o úhrade za Vami kúpené zariadenia,  ktoré akceptuje PPA. Po skúsenostiach z minulých rokov odporúčame platiť buď v hotovosti – vtedy prikladáte k žiadosti kópiu príjmového pokladničného dokladu. Ďalšou možnosťou je dodávka tovaru na dobierku s platbou pri preberaní tovaru – vtedy predkladáte kópiu  dokladu o úhrade, ktorú dostanete pri preberaní dobierky na  pošte alebo od kuriéra – doklad od kuriéra musí obsahovať aj číslo zásielky Ak platíte za nákup prevodom z Vášho účtu –   je potrebné predložiť kópiu Vášho výpisu z účtu (nie potvrdenie o zaplatení alebo realizácií platby, či doklad o transakcii stiahnutý z internetu – takéto doklady  o úhrade PPA SR neuznáva).

Príručka žiadateľa pre podporný rok 2023-2024

Príloha č 29 – prehliadka včelstiev na kočovných stanovištiach

Príloha č. 31 – prehliadky včelstiev na trvalých stanovištiach