Návrh na zmenu v systéme vyplácania podpory v segmente včelárstva

 

Na podklade oprávnených požiadaviek chovateľov včiel a rôznych nejasností pri vyplácaní podpory chovateľom včiel na Slovensku žiadame o vykonanie zmeny v legislatíve tak, aby už v podpornom roku 2018/2019 sa podpora dostávala k chovateľom včiel. Preto navrhujeme novelu NV č. 135/2017 nasledovne:

1/ § 2 doplniť písmeno d/ o druhú vetu v znení: Konečný prijímateľ pomoci môže čerpať podporu do výšky pomoci v prepočte na počet chovaných včelstiev

2/ § 4 doplniť o písmeno p/ v znení: ak konečný prijímateľ pomoci nekočuje na úpravu trvalého stanovišťa može čerpať pomoc vo výške 3 Eura na včelstvo

3/ § 5 ods. 2 doplniť o písmeno f/ v znení: pomoc uvedená v § 5 ods. 2 písm. a, b, c, môže byť konečnému prijímateľovi pomoci vyplatená paušálne.

Dôvody: Súčasný systém poskytovania pomoci, ktorý je účinný od roku 2007 je neprehľadný, pomoc sa k chovateľom včiel dostáva iba okrajovo, k drvivej väčšine chovateľov včiel sa nedostáva vôbec. Umožňuje financovanie takých činností, ktoré samotnému chovu včiel nie sú nijak nápomocné a nesmerujú k naplneniu cieľov Národného programu stabilizácie a rozvoja Slovenského včelárstva. Predpokladaná solidarita sa v praxi absolútne nerealizuje a nie je možné ani zistiť na aký účel a s akým výsledkom bola pomoc použitá.

V žiadnom prípade súčasný systém nie je pre chovateľov včiel motivujúci a včelársku verejnosť značne polarizuje.

Vzhľadom k tomu, že situácia vo včelárstve je maximálne napätá, žiadame navrhované zmeny boli platné a účinné už pri vyplácaní podpory v podpornom roku 2017/2018.

Veríme, že nášmu návrhu bude venovaná maximálna pozornosť a v krátkom čase bude kladne vybavený.

Ďakujeme.

V Tvrdošíne 11.09.2018 za AVS: Albert Gross – tajomník

JUDr. Gustáv Noga – splnomocnený zástupca AVS

Výzva na zmenu NV135-2017


Zápis zo stretnutia 12.9.2018

Pridaj komentár