Rokovanie na SVPS 17.1.2018

Dňa 17.1.2018 s konalo stretnutie zástupcov včelárskych organizácii spolu so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave. Program rokovania bol nasledovný:

 1. Vyhláška č.285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
 2. Národný program eradikácie moru včelieho plodu a problematika kočovania včelstiev za znáškou a vykonanie prehliadok u týchto včelstiev
 3. Návrh spôsobu vykonania jarných prehliadok včelstiev v roku 2018 v súvislosti so zmenou dátumu predkladania ročných hlásení o stanovišti včelstiev do 5. septembra
 4. Rôzne

Za AVS sa stretnutia zúčastnil p. Albert Gross a Ing. Peter Harag. Naše požiadavky sme zhrnuli do nasledujúcich bodov.

1. Vyhláška 285/2017

– Po registrácii včelárovi umožniť meniť údaje týkajúce sa počtu včelstiev priamo v registri. Inak celá elektronizácia je úplne zbytočná, neefektívna a sú to len zbytočne vyhodené peniaze. Ak už teda máme centrálny register, nevidím dôvod, prečo by včelári mali zase posielať nejaké tlačivá alebo chodiť na veterinu pri zmene počtu včelstiev.

– Treba prehodnotiť jednotlivé termíny. Napríklad taký plán kočovania k 1.marcu. K prvému marcu žiaden kočovný včelár nevie povedať, kam pôjde na agát, slnečnicu horu, … – to je veštenie z kryštálovej gule, čo bude o mesiac

– Vzhľadom na povahu chovu – včelári sú v drvivej väčšine záujmoví nevidím dôvod, prečo by mali uvádzať GPS súradnice stanovišťa (nehľadiac na to, že mnohí ani nevedia, ako by ich získali), úplne postačuje parcelné číslo pozemku. Nerobme zase z toho high-tech odvetvie.

– Začatie a ukončenie chovu hlásiť do siedmich dní. Ostatné zmeny v počtu dva krát do roka. Nevidím žiaden dôvod, prečo by mal včelár každý nový odloženec hlásiť do siedmich dní

– Kočovanie – vyhláška z neho spravila nedosiahnuteľný cieľ pre mnohých starších včelárov. Chceme po nich elektronické nahlasovanie a oni ani nemajú PC. Aj tak musia pre sprievodný doklad a upresnenie týkajúce sa uzáverov na veterinárnu správu. Zbytočná byrokracia naviac, ktorá nijako včelárom nepomohla. Prehodnotiť celý kočovný poriadok.

2. Národný program eradikácie

Tento rok vykonať prehliadky do stanoveného termínu

–       Preškolenie AUVL robiť raz za štyri roky. Legislatívne zmeny nie sú také časté a zásadné, aby si ich vyškolení asistenti nevedeli pozrieť vo vyhláške

– Zvážiť nahradenie prehliadok na varoa z nariadenia vlády a namiesto toho refinancovať vyšetrenie meliva.

Kočovníci a matkári len melivo a to povinne a platia si ho sami. A to na jar pred sezónou.

– Zrušiť rajonizáciu AUVL, nahradiť ju rotáciou asistentov

–       Prehodnotiť výšku príspevku za prehliadku včelstva aby sa nemusela dotovať prehliadka včelstiev na mor ešte aj kontrolou varoázy z NV

– Nikde nie sú uvedené sankcie za porušenie?

3. Prehliadky včelstiev

Zrušiť prehliadky na mor a „počítanie úľov“ peniaze presunúť inde

Nahradiť prehliadky odberom zimného meliva

4. Rôzne

– Podať návrh na zmenu NV – je tam mnoho vecí, ktoré pre zlepšenie podmienok vo včelárení nie len že nemajú význam, ale oberajú včelárov o značnú časť financií.

– ako pomáhajú včelstvám fotopasce, elektrické oplôtky, a ostatné veci ktoré slúžia len na monitorovanie a ochranu majetku.

– úľová váha iba pre AÚVL , v čom má význam len pre AÚVL

– ostatné boli už spomínané ( ukážkové včelnice ….)-

Správa z rokovania od p. Alberta Grossa

Zúčastnili sme sa v obsadení Ing. Peter Harag a ja za AVS, Ing. Pavol Kameník za SVS, Mikuláš za KVS /kočovní včelári/ a všetci vlastne za SV ako žiadateľa 2.

Za ZSV bol prítomný Ing. Jozef Čápek a Ing. Ľudovít Gál, za SVPS Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc, MVDR. Erika Papierniková a Doc. MVDr. Juraj Toporčák Ph.D, za  PPA Ing. Martina Rafajová +1 a za MPRV Ing. Peter Juhász +1. Do konca mesiaca máme zaslať pripomienky k prerokovaným predpisom.

V úvode sa hovorilo o kvalite medu. Postupne sa prebrala vyhláška 285/2017, kedy sa zistilo, že pri jej tvorbe sa vznieslo veľa pripomienok, ktoré vôbec neboli zverejnené a prerokované v pripomienkovom konaní. Pripomienky som zhrnul do návrhu AVS k usmerneniu, ktoré sa musí vytvoriť na korekciu chýb vo vyhláške.

Ďalej sa prerokoval eradikačný plán a kočovný poriadok, ktorý je jeho prílohou. Doktorke Papiernikovej išlo hlavne o termíny prehliadok, ktoré sa doteraz volali „jarné“. Dohodlo sa, že kočovníkom sa prehliadky urobia pred vykočovaním + musia mať vyšetrené melivo na MVP + elektronická evidencia kočovania. SVPS neustúpila z byrokracie ani o krok. Pripomienok bolo veľa od nás aj od Ing. Gála, ale MVDr. Bíreš videl asi 4 návrhy, ktoré by sa dali akceptovať.

Zo strany SVPS však stále existuje väzba na SZV. Náš predseda upozornil PPA a MPRV na deformácie, ktoré vznikli prelínaním veterinárneho dozoru so záujmami SZV.

Ja som upozornil na odfláknuté prehliadky, na prepojenosť AUVL na organizácie a na úhradu ich činnosti z prostriedkov včelárov (podľa NV 135/2017). Navrhol som zrušiť rajonizáciu a zaviesť rotáciu AUVL mimo svojho bydliska. Proti bol okrem  Ing. Kantíka aj MVDr. Toporčák.

Predniesol som pripomienky na ktorých sme sa dohodli v predchádzajúcej mailovej diskusii. Všetky pripomienky nebolo možné z časových dôvodov predniesť a prediskutovať, pretože tam už o 13,00 mali TV.

Albert Gross

 ZÁPISNICA Z ROKOVANIA

4 názory na “Rokovanie na SVPS 17.1.2018

 1. 2. NPEMVP-
  1.Školenia sa môže zúčastniť včelár ak včelári 10 rokov a chová min 20 včelstiev /musí rozpoznať matku od truda/
  2. Každé 2 roky preškolenie mladí,každé 4 roky preškolenie starí harcovníci,ale nielen teória,ale prax/ukázať rámik s morom/
  3.Melivo vyšetrovať ChVM, koč vč.,včelár predávajúci včely a odložence a vyšetrovať MELIVO v ohniskách /likvidujú sa len poz. včelstvá./ a ochranných pásmách MVP za posledné 3 roky.Tam kde je záchyt spor vykonávať kontroly ,nariaďovať opatrenia do vymiznutia spor /ozdraviť včelnicu/,mať ju v evidencii do vymiznutia spór !!! Viem obmedzilo by sa kočovanie ???,treba zvážiť čo je dôležitejšie nákazy či peniaze !!!
  3.Prehliadky na mor zrušiť,alebo nechať prehliadať s.v.l. aspoň koľko zvládnu,prinajhoršom asistentov musia riadiť RVPS, nie včelárské organizácie

  • Vyhláška 285/17
   Zabezpečiť prístup do CR tak /pre každého včelára/,ako je to pri hlásení RČ !
   Povinnosť hlásiť by mala byť mesačná /do 5.v mesiaci/,tým by sa RVPS vedela zorientovať ,videla by straty a mohla včas robiť opatrenia /brať vzorky atď/,vedeli by aj v L.H. ,aj ŠVPS čo sa deje
   Teraz po rokoch zástupca SZV vyhasí na výročnej schôdzi ,že zdravotná situácia je priaznivá/ pričom sú straty 30-50%!!!
   Načo je potom ten CR!!!

 2. O absurdistane,za ktorý možno považovať celú včelársku obec v rámci SR ešte
  odzneje,alebo bude napísaných veľa postrehov i osobných poznatkov. Autorov
  text síce verne vystihuje, aký „slovný guľáš “ odznel na porade, ktorá bola zvo-
  laná z iniciatívy SVPS Bratislava, ale ako obyčajne pripravenosť pozvaných
  k prerokovaniu otázok , bola na veľmi nízkej úrovni. V budúcnosti sa treba na
  stretnutia tohto druhu pripravovať tréningom. Získavanie informácií, v akom stave sa sa daná problematika nachádza z pozície legislatívnych možností,vyžaduje
  čas a odbornú erudovanosť a to na tej porade mnohým z nás chýbalo.

Pridaj komentár