Rokovanie na SVPS 17.1.2018

Dňa 17.1.2018 s konalo stretnutie zástupcov včelárskych organizácii spolu so zástupcami Štátnej veterinárnej a potravinovej správy v Bratislave. Program rokovania bol nasledovný:

 1. Vyhláška č.285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev
 2. Národný program eradikácie moru včelieho plodu a problematika kočovania včelstiev za znáškou a vykonanie prehliadok u týchto včelstiev
 3. Návrh spôsobu vykonania jarných prehliadok včelstiev v roku 2018 v súvislosti so zmenou dátumu predkladania ročných hlásení o stanovišti včelstiev do 5. septembra
 4. Rôzne

Pokračovať v čítaní

Činnosť a aktivity AVS po VZ

Činnosť a aktivity AVS po VZ, ktoré sa uskutočnilo 12- 13. 11. 2016 v BB

1. 26. októbra 2016 bolo prvý krát v histórii zverejnené na stránke PPA čerpanie prostriedkov podľa NV 107/2014 – tento úspech sa podaril ešte pred VZ v BB

2. Založenie občianskeho združenia s názvom „Asociácia včelárov Slovenska“. Presnejšie 13. 1. 2017 boli MV SR schválené Stanovy a ostatné dokumenty potrebné k založeniu a činnosti nového združenia. (Organizačný, rokovací a volebný poriadok). Pokračovať v čítaní

Rozdelenie dotácie z NV na jednotlivé opatrenia

Priatelia včelári,

Dňa 9.12.2017 sa v Ružomberku konalo stretnutie vedenia AVS a zástupcov základných organizácii. Cieľom stretnutia bolo vysvetliť celú genézu vzniku a spôsobu čerpania dotácii podľa nariadenia vlády č.135/2017. Keďže už na začiatku vzniku AVS padlo rozhodnutie čerpať samostatne bez Združenia Slovenská včela, bolo potrebné vytvoriť nové združenie, cez ktoré by bolo možné dotácie čerpať. Po mnohých stretnutiach a rozhovoroch vzniklo nové občianske združenie Slovenskí včelári. Pokračovať v čítaní

Plán činnosti AVS po 1. sneme

Plán činnosti  AVS

 1. Riadiť sa podnetmi zdola zastupovať záujmy včelárov, zapojiť sa do tvorby legislatívy a prípravy  NPSRSV.
 2. Aktívne sa zapojiť do čerpania finančných prostriedkov podľa súčasne platného NPSRSV a dbať na transparentné prerozdelenie a využitie týchto prostriedkov.
 3. V súčinnosti  s Ústavom včelárstva požiadať odborníkov o vypracovanie analýz o príčinách výpadkov včelstiev a navrhnutie spôsobu ako včeláriť v zmenených klimatických podmienkach.

Pokračovať v čítaní

Uznesenie z ustanovujúcej schôdze AVS

U z n e s e n i e

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Poprade konanom

9.4. 2017 na MSU Poprad.

 1. Berie na vedomie,
 1. Informáciu o činnosti prípravného výboru a plnení jeho úloh v uplynulom období.
 1. Možnosti postupu pri zabezpečení dotácie na rok 2017/18
 1. Informáciu o dosiahnutých a plánovaných zmenách v SZV od Ing. Rusnáka
 1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti
 1. Berie na vedomie výsledky volieb Rady a RK AVS

Pokračovať v čítaní