Zápisnica z nepriameho snemu AVS konaného 21.3.2020

Z Á P I S N I C A 

z nepriameho snemu

21.3.2020

 

1. Navrhovaný program zasadnutia – jednomyseľne schválený

2. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa

Návrh – jedna komisia: schválený jednomyseľne

Mazúch Ján – predseda

Šoltýs Ján – člen

Hudák Ján – člen

Zapisovateľ – Koštialik Patrik

Overovateľ zápisnice: Strapko Anton

Gasper Jaroslav

3. Správa o činnosti AVS od posledného Snemu predložil  p. Ing. J. Gasper

Zástupcovia vzali správu na vedomie bez pripomienok

4. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 – predložil Ján Hudák – príloha k zápisnici

– ZO AVS Prešov  – pripomienka  1/  – v návrhu nie je zapracovaná  odmena pre zastupujúceho predsedu AVS a hospodára AVS

Návrh : odmena pre predsedu 1200, 00 EUR, pre  hospodára  600, 00 EUR  Tieto odmeny riešiť cez koordinačnú činnosť – vyžiadať od p. Kubiniovej  podklady k Zmluve … viď Uznesenie SV z 4.1.2020 v RK -Judr. NOGA mal spracovať Zmluvu o pracovnej činnosti koordinátora NP v ZO združených v OZ SV

Pripomienka 2/  – v návrhu p. Ing. J. Hudák na str. 2 a 3 zabudol vymazať tabuľku MTZ ZO AVS Prešov  – pre ZO AVS môže slúžiť ako informácia ako je to u nás vedené

5. Správa KRK predložil pán Kuruc, zástupcovia vzali správu na vedomie bez pripomienok

6. Správa o čerpaní prostriedkov z NPSRSV a návrh čerpania na obdobie 2020 – 2021 spracoval a zaslal mailom  p. Ing. J. Gasper, zástupcovia vzali správu na vedomie bez pripomienok

7. Spravovanie webu AVS – doplnenie funkcionárov

Doplnené počas trvania snemu

8. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, aktivity jednotlivých ZO AVS – vč. nedele a propagačné výstavy AVS

ZO AVS Prešov  – pripomienka  1/  – Návrh podklady do plánu ZO AVS  – zaslať do 31. marca 2020

9. Rôzne + diskusia

p. Strapko navrhuje navýšiť počet zástupcov do OZ SV za AVS z dvoch na troch. Máme tam 9 hlasov, navrhuje ako tretieho zástupcu p. Mazúcha z Bátoviec

p. Koštialik – Nemáme doriešené odmeňovanie predsedu, tajomníka a pokladníka. Na zasadnutí zástupcov Slovenskí včelári v RK sa hovorilo o možnosti čerpať cez národný program prostriedky na koordináciu. p. Noga mal vypracovať, ako by to malo vyzerať v súlade so zákonom – zmluva/dohoda/odvody… .  nič doteraz nedostal, osobne však na koordináciu nemieni čerpať nič. Členské v ZO si hradia z takzvaných prehliadok včelstiev – počítania úľov, kde sa tých peňazí AUVL vzdali. Kým budem organizovaný, tak to tak bude.

Vlani  prišli o 200€, lebo údaje v CEHZ nesedia. Treba iniciovať stretnutie s kompetentnými a konečne to nejako vyriešiť. Aby sa začali konečne akceptovať aj naskenované podklady posielané mailom. Následne nech konečne niekto zaručí, že údaje budú zmenené do siedmich dní. Pri mailovej komunikácii by  mal aspoň dátum, kedy to odoslal a kedy to buď vrátili alebo zapísali. Teraz odovzdá materiály na veterine a nevie pol roka NIČ. Má troch včelárov, ktorí umreli a prevzali to po nich deti/vnuci. Už teraz je zvedavý, kedy sa to podarí prepísať.

Spracovanie žiadostí k NP. Zaujíma ho či tajomník AVS nejak spracováva tie naše podklady, alebo ich len preposiela Kubínovej. Za spracovanie mu samozrejme patrí nejaká odmena. Kto toto robí pre spolok? Ak to robí Kubínová v rámci toho, čo sme jej odklepli v RK, tak je to nespravodlivé voči tajomníkovi AVS, ale aj voči nám. Boli sme tam zatlačení do kúta, lebo iná možnosť nebola. Fakt nenájdeme niekoho z našich radov, ktorý by to bol ochotný a schopný robiť po uplynutí mandátu Kubínovej pokojne aj za tých istých podmienok ako má ona? Oni tým totižto „ušetria“ jedného koordinátora a my sa im na to ešte aj poskladáme.

Má obavy, aby nedošlo v súvislosti corona vírusu k obmedzeniu vychádzania. Je potrebné, aby sa zabezpečilo, že včelári budú spadať do kategórie poľnohospodárov. Tí budú mať výnimku. Nie je možné, aby sme v súčasnej dobe nemohli mesiac ku včelstvám, čo už normálne v niektorých častiach Čiech vyzerá ako realita.

p. Hegeduš – v čas. Včelár si môžeme pozrieť ako nás zase oklamali v SZV, koľko čerpali pán Jókay aj p. Piovarči – to je biznis. Zatiaľ nie je dokázané, že aj včely rozširujú vírus a kočujúci včelári sú na lúkach medzi včelami a nie medzi ľuďmi. Okrem iného na Slovensko – Maďarských hraniciach vytvorili malý pohraničný styk /30 km pásmo na oboch štátoch za účelom práce. A čo kamionisti?

Ján Mazúch – Váži si prácu funkcionárov ktorí si dali námahu a napriek ťažkej situácii pripravili snem a patrí im vďaka ale myslí si, že čerpanie peňazí nebude. Vláda za chvíľu nebude mať peniaze /automobilky a fabriky stoja/ a nebude ani na dôchodky.  Pretože ich štát použije na opatrenia s pandémiou koronavírus a nie na rozvoj včelárstva čo je celkom logické a ľudské. Tiež sa obáva, že dôjde k zákazu vychádzania z domu a preto je za to, aby ŠVPS zakázala kočovanie. Môže nastať aj situácia, že niekto si prinesie včely ku vám do chotára a nebude už môcť odkočovať. Včelár môže ochorieť a kto sa mu postará o včely? Nevie si prestaviť ako sa budú robiť prehliadky včelstiev v čase šírenia corona vírusu.

Ján Hudák – žiada o možnosť prístupu editovať celú ZO Prešov na webe AVS. Poukázal, že nesedia počty včelstiev za ktoré bolo odvedené členské do AVS s údajmi v CEHZ. Navrhuje dať všetky nezrovnalosti v AVS dokopy a nájsť spôsob ako to riešiť. Napr. cez nových poslancov.  Poukázal na nezrovnalosti vo vlastnej ZO. Z týchto čísel sa samozrejme odvíja opeľovačka, prehliadky včelstiev, úhrada za lieky…

Martin Vlach – tiež poukázal na nedostatky v CEHZ a posledné údaje im nahodili do troch dní.

Ján Gasper – Ani jedna ZO AVS ku dňu platenia členského nemala rovnaký stav v CEHZ a stav za ktorý platila členské. Najmenší rozdiel mal KK a to 6 včelstiev.

Tiež by sme mojli navrhnúť ŠVPS, aby sa preškolenia AÚVL nerobili každý tretí rok ale každý štvrtý rok. Už bolo navrhnuté každých 10 rokov, potom každých 5 rokov a ŠVPS nesúhlasila. Preto navrhnime my predĺženie hoc len o rok. Dôvody? Na preškolenia chodí vyše 100 ľudí, sú preplnené prednáškové sály, nie všade je klimatizácia, nedá sa tam dýchať, stojí to peniaze aj keď hlavne štátne ale aj súkromné a včelári si musia urobiť voľno.

Ďakujem, že ste sa vyjadrili všetci. Ja ešte navrhujem, aby dostal odmenu za vedenie webu Patrik Koštialik v roku 2020 a to 300 €/rok. Tieto odmeny by mali byť zaplatené z nášho účtu ak sa schvália, mali by sme podpísať dohodu o vykonaní práce alebo niečo podobné, uvidíme čo nám pošle p. Kubínová, odviezť z toho daň, teda príjem prihlásiť na daňovom úrade a mala by nám byť časť preplatená a vrátená naspäť na účet AVS z NPSRSV. Každý kto bude čerpať cez ten § koordinácia, bude musieť napísať správu o svojej činnosti. Poukázal na to  ako bolo zaplatené členské do SPPK bez rozhodnutia Rady AVS. Tiež ako p. Gross nedokázal zdokladovať členské za ZO AVS TS. POslal 4 možné verzie, pričom má len 10 členov.  V registri Občianskych združení je ZO AVS TS už zrušená a ZA a Oravský Podzámok ani neboli nahlásení.

p. Hegeduš – súhlasí s odmenou pre správcu webu p. Koštialika a poukázal na nedostatky v CEHZ vo svojej vlastnej ZO. Teraz dostal od RVPS tlačivá o  včelároch v ich okolí a zistil, že v CEHZ vôbec neurobili zmeny. Je tam bordel.

10. Správa mandátovej komisie

Počet členov v jednotlivých ZO AVS k 21. marcu 2020

BJ Bátovce Bretka Halič KK KE PO
20 40 60 36 133 393 126 818

Snemu sa zúčastnili zástupcovia 818 hlasov z celkového počtu 818

11. Návrh uznesenia

SCHVAĽUJE:

– navrhnutý rozpočet na rok 2020

– odmenu tajomníkovi v čiastke 1200 €, pokladníkovi 600 € a správcovi webu 300€

– Návrh p. Strapka navýšiť počet zástupcov do OZ SV za AVS z dvoch na troch. Máme tam 9 hlasov. Nepriamy Snem ako tretieho zástupcu zvolil  p. Mazúcha z Bátoviec . Každý zástupca AVS v SV má 3 hlasy.

UKLADÁ:

1/ každá ZO pošle tajomníkovi AVS konkrétne  nezrovnalosti v CEHZ, ktoré mali byť spracované a neboli alebo boli chybne zapracované:

Termín:do 31.marca 2020

2/   Spracovať nedostatky v CEHZ ako Súhrn  za celú AVS  –  Ako Sťažnosť zaslať  – Riaditeľovi CEHZ  –    DO 10. Apríla 2020

3/  Pripraviť Žiadosť o zrušenie  MONOPOLU  10 %  hranice pre priame jednanie  ZO na dotácie podľa  Nariadenie vlády č. 337/2019 Z. z.§ 2: Základné ustanovenia g) žiadateľom včelárske združenie, ktoré podľa údajov v registri včelstiev k 31. máju kalendárneho roka, v ktorom sa začína včelársky rok, združuje viac ako 10 % včelárov, na ktorých je spolu so včelstvami registrovanými na včelárske združenie registrovaných viac ako 10 % včelstiev,

– v žiadosti rozpracovať konkrétne finančné dopady na včelárov , ktoré musíme uhradiť SV  ,aby sme si mohli uplatniť žiadosti o dotácie na PPA –  viď Uznesenie SV 4.1.2020 v RK

4/ Návrhy do plánu práce poslať Ing. Strapkovi do 31.marca

5/ Do 30. apríla poslať tajomníkovi AVS všetky podklady k preplateniu zakúpených vecí v termíne 1.1.2020 – 31. marec 2020.

6/ Nové žiadosti o čerpanie prostriedkov v podpornom roku 2020 – 2021 poslať tajomníkovi AVS do 30. apríla 2020

7./ Tajomník pripraví tabuľku do ktorej jednotlivé ZO AVS naplánujú čerpanie prostriedkov podľa NV 337/2019 – termín do 5. apríla

8/ Navrhnúť ŠVPS opakovanie preškolení AÚVL každé 4 roky namiesto terajším každé tri roky

9/ Každá ZO AVS, ktorá bude ešte robiť prednášku do konca podporného roka 2019-2020, teda do 31. júla 2020, nech dá písomne vedieť tajomníkovi AVS

BERIE NA VEDOMIE

Hodnotiacu správu za rok 2019

Správu o výsledku hospodárenia za rok 2019

Správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2019

Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti členskej schôdze

Hlasovanie o uznesení nepriameho snemu  :  

Za: 818 hlasov

Zdržal sa :  0

Proti: 0

Uznesenie  bolo schválené 818 hlasmi.

Predseda mandátovej, návrhovej a volebnej komisie:

Ján Mazúch ……………….

Členovia:

Ján Šoltýs ……………….

Ján Hudák ……………….

12. Záver

Po schválení uznesenia, ktoré bolo schválené jednomyseľne, zastupujúci predseda a tajomník v jednej osobe poďakoval účastníkom Snemu a ukončil Snem.

Zapisovateľ:

Patrik Koštialik …………………………………

Overovatelia zápisnice:

Strapko Anton …………………………………

Gasper Jaroslav …………………………………

Pridaj komentár