Uznesenie zo 2. snemu AVS zo dňa 17.2.2019

U z n e s e n i e

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Ružomberku konanom

17.2.2019

Berie na vedomie

 1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti
 2. Informácie o čerpaní dotácii podľa NV pre rok 2017/2018, prerozdelení dotačných prostriedkov
 3. Správu o činnosti AVS. Pán Ing. Strapko požiadal o doplnenie správy o zápis zo stretnutia v Košiciach.
 4. Správu o hospodárení AVS
 5. Správu revíznej komisie
 6. Informácia o návrhu doplnenia NP na čerpanie dotačných prostriedkov
 7. Berie na vedomie výsledky volieb Predsedníctva AVS

Predseda AVS : Mgr. Ľubomír Mačko

Tajomník AVS: Ing. Jaroslav Gasper

Hospodár AVS: Ing. Ján Hudák

Zástupca AVS do združenia Slovenskí včelári: Ing. Patrik Koštialik

Zástupca AVS do združenia Slovenskí včelári: Ing. Anton Strapko

Schvaľuje :

 1. Návrh na zmenu stanov
 2. Organizačný poriadok AVS
 3. Program plán činnosti AVS na rok 2019 , ktorý bude priebežne aktualizovaný
 4. Návrh rozpočtu
 5. Mandát JUDr. Gustáva Nogu na pokračovanie v rokovaní pri tvorbe NP a nového NV podľa bodu 12. v Zápise z rokovania Snemu
 6. Vytváranie poradných orgánov podľa potreby Radou AVS

Ukladá Predsedovi

 1. Zabezpečiť do 10.3.2019 zvolenie členov UKRK formou Per rollam

V Ružomberku 17.2.2019

 

 

 

Pridaj komentár