Zápisnica z RADY AVS konanej 26.10.2019 v Haliči

  Z Á P I S N I C A

26.10.2019

Navrhovaný program zasadnutia – jednomyseľne schválený

 1. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa

Návrh – jedna komisia: návrh schválený jednomyseľne

Strapko Anton – predseda

Šoltýs Ján – člen

Svitek Stanislav – člen

Zapisovateľ – Koštialik Patrik

Overovateľ zápisnice:

Mazúch Ján

Gasper Jaroslav

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia 763 členov AVS – nadpolovičná väčšina zástupcov členov prítomných viď. príloha č.1

 1. Doplnenie RADY AVS z členov ZO AVS Bardejovskí včelári

Šoltýs Ján – predseda ZO

 1. Správa o činnosti predsedníctva od zasadnutia RADY v Malom Slavkove – predniesol Jaroslav Gasper – príloha k zápisnici

A/ Účet AVS : .4397,81 € ku 16. 10. 2019

B/ Počet – organizácií 10 , členov 892 , včelstiev 17343 stav ku dňu 16. 10. 2019

Revízna komisia:

Kuruc František – predseda UKRK

Ďurdík Vladimír

Vojtas Samuel

 1. Voľba predsedu AVS

Pán Strapko navrhol Patrika Koštialika. Ten návrh odmietol  z osobných dôvodov.

Pán Strapko navrhol, aby sme požiadali o vysvetlenie k 10% počtu zastúpenia včelárov pri čerpaní dotácii a rokovaniach. Tiež sa chcel informovať, či niektorý štát má takéto podmienky pri čerpaní dotácii. Navrhol iniciovať rokovanie zástupcov SV a požadovať zníženie podmienky pri čerpaní a zastupovaní z 10% na 5%. Pri VČS požadovať prerokovanie tohto bodu v programe schôdze jednotlivých ZO.

Iný návrh na predsedu AVS nepadol, pokračujeme teda podľa platných stanov bez predsedu.

 1. Zmena sídla AVS na MV SR – zdroj z registra občianskych združení

Jaroslav Gasper informoval, že napriek odoslaniu žiadosti nám stále nezmenili adresu evidencie členských združení na ministerstve vnútra. Anton Strapko navrhol, aby vyžiadal od ministerstva na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám odpoveď k zmene sídla spoločnosti AVS. Tú žiadal Jaroslav Gasper vykonať pri zmene stanov 17.4.2019.

 1. Informácia – „Schválená výška pomoci v podpornom roku 2018 – 2019 – vyplatenie konečným prijímateľom“

Informoval Jaroslav Gasper, nevyčerpali sme 13% (za AVS).

Pán Strapko žiada, aby bolo uverejnené, aké vecné ceny môžu byť preplácané pri včelárskych súťažiach.

 1. Spravovanie webu AVS

Pán Strapko navrhol, aby každá ZO napísala, čo na stránke AVS chce mať do 31.12.2019. Podklady poslať správcovi web stránky. Organizačný poriadok – doplniť Bardejov a link na facebook KE.

 1. Vyčlenenie finančných prostriedkov na propagáciu AVS

Pán Strapko navrhol, aby na propagáciu z odvedených prostriedkov pre AVS bolo vyčlenených 3 alebo 4 centy na včelstvo. Ďalej navrhol zistiť, čo je možné z NV financovať v rámci propagačnej činnosti. Vytvoriť zápisník AVS.

Najbližšie dva roky sa budeme snažiť stabilizovať účet AVS a prostriedky čerpať z národného programu. Propagačné materiály pre jednotlivé ZO nahlasovať pánovi Gasperovi.

 1. Návrh rozpočtu AVS na rok 2020

Predniesol pokladník – príloha zápisnice

K návrhu vystúpil pán Strapko, ktorý žiada, aby pán Gross vysvetlil, na základe čoho zaplatil príspevok 500 € do SPPK, keďže už nebol predsedom a ani nemal disponovať účtom. Navyše splatnosť faktúry je do 30.11.2019 (viď príloha zápisnice). Zaplatenie uvedenej sumy nebolo prerokované Radou AVS. Uvedené konanie je v rozpore so stanovami.

Schválené jednomyseľne.

 1. Návrh na odmenenie členov AVS pri riadení a koordinácii AVS a ZO AVS

Pán Harag odporučil, aby sa Jaroslav Gasper informoval u zamestnávateľa, ako urobiť odvody pri vyplácaní odmien.

Pán Strapko navrhol, aby sme na stránku doplnili info o koordinátoroch dotácie v jednotlivých ZO.

 1. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, určenie termínov VČS a termínu snemu, aktivity jednotlivých ZO AVS – vč. nedele a propagačné výstavy AVS

Predniesol pán Strapko – viď príloha zápisnice

Podklady do 1.12.  zaslať z jednotlivých ZO pánovi Strapkovi.

 1. Žiadosť p. Štefaňáka o preplatenie časti nákladov spojených s účasťou na Apimondii v Montreale

Pán Strapko navrhol, aby sme pánovi Šťefaňákovi uhradili časť nákladov a spropagovali ho aj na stránke AVS, urobiť z odovzdávania fotografickú dokumentáciu.

Pán Mazúch bol proti.

Z AVS pôjde pánovi Šťefanákovi ďakovný list, preplatenie si vyrieši Košická ZO AVS

 1. Rôzne

A, Schválený Organizačný poriadok a zásady hospodárenia  – jednomyseľne

B, Pán Strapko za svoju ZO AVS sa dištancuje od vyjadrení z listu pána Nogu. Navrhol vydať jednotné stanovisko za celú AVS a odoslať na ministerstvo.  Zároveň list uverejniť aj na stránke AVS. Členovia rady sa stotožňujú s jeho návrhom a schválili ho jednomyseľne.

C, Rada AVS žiada všetky ZO, aby doložila zoznam členov a počet včelstiev za ktorých odviedli členské za rok 2019 a tento odoslali tajomníkovi AVS do 1.12.2019. Tieto zoznamy posielať tajomníkovi AVS každoročne po zaplatení členského. Za doručenie zodpovedajú predsedovia jednotlivých ZO.

PRÍLOHA Č.1

PRÍLOHA Č.2 – Rozpočet Asociácie včelárov Slovenska na rok 2020

Názor na “Zápisnica z RADY AVS konanej 26.10.2019 v Haliči

 1. Albert.
  1. Program schôdze bol schválený podľa zápisnice
  2. Správu o činnosti dodám, akonáhle ju budem mať
  3. Abdikačný list nemám
  4. Organizačný poriadok je na stránke
  5. Zásady hospodárenia sú na stránke
  6. Rozpočet je na stránke
  7. Odmeny funkcionárom sa neschvaľovali
  8. Plán práce majú doplniť jednotlivé ZO do konca roka
  9. Výsledok hlasovania bol jednomyseľný
  10. List si pýtaj od JUDr. Nogu, ja ho nemám právo zverejniť, stanovisko má vypracovať predsedníctvo, potom bude zverejnené
  11. Zoznam majú dodať ZO do 1.12.2019

  Stačí tak?

Pridaj komentár