Zápisnica zo schôdze konanej 18.11.2018 v Košiciach

Zápisnicazo zasadnutia predsedov a tajomníkov ZO AVS , funkčných členov Rady AVS a  Revíznej komisie AVS dňa 18.11. 2018 o 11.00 hod. v  Košiciach , v priestoroch Botanickej záhrady

Počet prítomných: ….11…. Príloha č.1 Prezenčná listina

1/ Voľba:

Predsedajúceho rokovania : Anton Strapko

Zapisovateľa: Ľubomír Mačko

Overovateľa : Ján Hudák a Albert Gross

Hlasovanie:…….11…….. prítomných

– za : 11

– proti : 0

– zdržalo sa : 0

 Návrh Programu rokovania:

1/ Voľba predsedajúceho rokovania ,  zapisovateľa a overovateľa

2/ Zvolanie snemu AVS – termín, miesto, program snemu, rozdelenie úloh

3/ Návrhy zmeny a doplnenia Stanov AVS, Volebného a Rokovacieho poriadku + Návrh – Organizačného poriadku AVS , – Vznik Rady predsedov AVS

4 / Vyhodnotenie činnosti AVS za uplynulé obdobie – podľa plánu činnosti

5/ Plán činnosti AVS na ďalšie obdobie – Návrh

6/ Vyhodnotenie čerpania prostriedkov z NPSRSV za podporné obdobie 2017/2018

7/ Čerpanie prostriedkov podľa NV 135/2017 v podpornom roku 2018 – 2019

8/ Hospodárenie za rok 2017 – podľa rozpočtu

9/ Objednávanie časopisov a spoluúčasť pri vydávaní časopisu „Slovenský včelár“.

10/ Webová stránka AVS

11/ Rôzne – 2 % z daní, – SVPF, – značka „Slovenský med“,

Prehliadky včelstiev – MVP + CRV

12/ Prijatie Uznesenia

Návrh na doplnenie alebo zmenu programu : Bez zmien

Hlasovanie o doplnení alebo  zmene programu :……11……… prítomných

– za :11- proti : 0- zdržalo sa : 0

K bodu 1 :

Zvolení boli: Predsedajúci rokovania : p. Anton Strapko

Zapisovateľa: Ľubomír Mačko

Overovateľa : Ján Hudák a Albert Gross

K bodu 2 :

Zvolanie snemu AVS – termín:do 24. februára

– miesto:Žilina

– program snemu: voľba rady a komisií, správa hospodárení, rozpočet, návrhy na zmeny stanov interných, volebných a finančných dokumentov, plán práce na august 2019 a júl 2020, vízia organizácie na 2-5 rokov, návrhy od ZO AVS na akcie propagácií AVS a ďalších činností.

– rozdelenie úloh:návrh plánu práce na 2019-2020 spracuje ZO Prešov v termíne do 12. februára 2019, pripomienky a návrhy ostatných ZO, zabezpečenie miestnosti p. Gross, spáva o činnosti a plánu, správa kontrolnej komisie p. Noga všetky tieto dokumenty uverejniť na webstránku. Všetky e-maily zo zasadnutí rady budú zasielané predsedom, tajomníkom a delegovaným členom ZO AVS.

K bodu 3 :

A/ Návrhy zmeny a doplnenia Stanov AVS, Volebného a Rokovacieho poriadku

B/ + Návrh – Organizačného poriadku AVS ,

Návrhy na zmeny do 12. februára 2019, p. Gross odošle úplne znenie stanov p. Mačko všetko vo formáte world, typ Arial, veľkosť písma 12., pripomienky posielať priebežne a termín uzávierky do 31.12.2018,všetky ZO AVS pošlú pripomienky k návrhu organizačného poriadku termín 31.12.2018 p. Grossovi a Strapkovi – ZO Prešov, zverejnenie a spresnenie všetkých e-mail adries a tel. kontaktov.

C/ + Návrh – Vznik Rady ZO AVS. Predložený návrh bol schválený.

K bodu 4 :

Vyhodnotenie činnosti AVS za uplynulé obdobie – podľa plánu činnosti : Zodpovedný tajomník p. Gross, spracuje do 12.2.2019 a odošle predsedom ZO ako dokument rokovania snemu.

K bodu 5 :

Plán činnosti AVS na ďalšie obdobie + Návrh : Forma navrhnutého plánu AVS sa bude používať v ďalšej činnosti AVS, podľa tabuľkovej prílohy. Je záväzná pre všetky ZO AVS.

K bodu 6 :

Vyhodnotenie čerpania prostriedkov z NPSRSV za podporné obdobie 2017/2018

Podklady boli zaslané p. Grossom na všetky ZO AVS

K bodu 7 :

Čerpanie prostriedkov podľa NV 135/2017 v podpornom roku 2018 – 2019

Súhrnný plán bol zaslaný p. Grossom na všetky ZO AVS

K bodu 8 :

Hospodárenie za rok 2017 – podľa rozpočtu

Súhrnná správa hospodárenia bude predložená ako dokument na Sneme p. Grossom

K bodu 9 :

Objednávanie časopisov a spoluúčasť pri vydávaní časopisu „Slovenský včelár“. Certifikácia značky Slovenský med.

Slovenský včelár: zistiť možnosti, články, akcie oznamy, jubilea, príspevky do časopisu.

Vypracovať metodiku postupu pre získanie certifikátu Slovenský med.

K bodu 10 :

Webová stránka AVS

Zistiť možnosti dorobenia samostatných ZO podstránok s ich administráciou.

K bodu 11 :

– Ochrana osobných údajov GDPR:

Vypracuje sa interná smernica o GDPR

– 2 % z daní,

– SVPF, – značka „Slovenský med“,

– Prehliadky včelstiev – MVP + CRV: Návrhy na kandidátov rady AVS na Snem, navrhnú ZO a v prípade, že nebude zvolený predseda AVS, riadenie organizácie prevezme Rada ZO AVS.

K bodu 12 :

Hlasovanie o uznesení:– celkom prítomných :11

– za prijatie uznesenia:11

– proti prijatiu uznesenia:0

– zdržalo sa hlasovaniu: 0

Na základe celkového spočítania hlasov ….11…prítomných na zasadnutí predsedov a tajomníkov ZO AVS , funkčných členov Rady AVS a Revíznej komisie AVS dňa 18.11. 2018 o 11.00 hod. v  Košiciach , v priestoroch Botanickej záhrady bolo uznesenie prijaté počtom ….11…..hlasov.

V Košiciach 18. Novembra 2018

predsedajúceho rokovania: p. Anton Strapko

zapisovateľ : p. Ľubomír Mačko overovateľ: p. Ján Hudák a p. Albert Gross

Pridaj komentár