Plán činnosti AVS

1.Riadiť sa podnetmi zdola zastupovať záujmy včelárov, zapojiť sa do tvorby legislatívy a prípravy NPSRSV.

2. Aktívne sa zapojiť do čerpania finančných prostriedkov podľa súčasne platného NPSRSV

a dbať na transparentné prerozdelenie a využitie týchto prostriedkov.

3. V súčinnosti s Ústavom včelárstva požiadať odborníkov o vypracovanie analýz o príčinách výpadkov včelstiev a navrhnutie spôsobu ako včeláriť v zmenených klimatických podmienkach.

4. Zapojiť sa do programu na ochranu včiel, propagácie loga „BeeFriendly“ – poľnohospodárskej produkcie ohľaduplnej a priateľskej k včelám. Spolupracovať s ostatnými včelárskymi OZ na vypracovaní spoločného postupu a požiadaviek včelárov smerovaných MPRV SR na zmiernenie negatívnych vplyvov priemyselného poľnohospodárstva.

5. Plánovanie kurzov, školení a prednášok.

6. Oboznámiť včelárov s novými ekologickými spôsobmi ošetrovania včelstiev  proti  varroáze. Postupne pripravovať včelárov na udržanie životaschopnosti včelstiev aj po zákaze používania tzv. „tvrdej” chémie na ochranu včelstiev proti varroáze.

7. Zabezpečiť väčšiu propagáciu slovenského medu a miestnych včelárov, poukázaním na jeho vysokú kvalitu  v porovnaní s medmi z hypermarketov – zmiešanými medmi z krajín EÚ a mimo EÚ. Spolupracovať s ostatnými včelárskymi OZ pri požadovaní výkonu opatrení proti falšovateľom medu a dovozu nekvalitného medu.

8. Úzko spolupracovať so ZCHVMSKV a podieľať sa na zabezpečení kvalitného chovného materiálu pre našich členov.

9. Zapojiť sa do vypracovania projektu vytvorenia Izolovanej oplodňovacej stanice slovenskej kranskej včely.

10. Zapojiť sa do osvetovej a publikačnej činnosti v oblasti včelárstva, zabezpečiť vydanie rozpracovanej publikácie „ Včelárske prikázania“.

11. Zriadiť Transparentný účet v SLSP, pravidelne informovať členskú základňu o hospodárení AVS

Pridaj komentár