Zápisnica zo schôdze konanej 18.11.2018 v Košiciach

Zápisnicazo zasadnutia predsedov a tajomníkov ZO AVS , funkčných členov Rady AVS a  Revíznej komisie AVS dňa 18.11. 2018 o 11.00 hod. v  Košiciach , v priestoroch Botanickej záhrady

Počet prítomných: ….11…. Príloha č.1 Prezenčná listina

1/ Voľba:

Predsedajúceho rokovania : Anton Strapko

Zapisovateľa: Ľubomír Mačko Pokračovať v čítaní

Uznesenie z ustanovujúcej schôdze AVS

U z n e s e n i e

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Poprade konanom

9.4. 2017 na MSU Poprad.

  1. Berie na vedomie,
  1. Informáciu o činnosti prípravného výboru a plnení jeho úloh v uplynulom období.
  1. Možnosti postupu pri zabezpečení dotácie na rok 2017/18
  1. Informáciu o dosiahnutých a plánovaných zmenách v SZV od Ing. Rusnáka
  1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti
  1. Berie na vedomie výsledky volieb Rady a RK AVS

Pokračovať v čítaní