Uznesenie z ustanovujúcej schôdze AVS

U z n e s e n i e

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Poprade konanom

9.4. 2017 na MSU Poprad.

 1. Berie na vedomie,
 1. Informáciu o činnosti prípravného výboru a plnení jeho úloh v uplynulom období.
 1. Možnosti postupu pri zabezpečení dotácie na rok 2017/18
 1. Informáciu o dosiahnutých a plánovaných zmenách v SZV od Ing. Rusnáka
 1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti
 1. Berie na vedomie výsledky volieb Rady a RK AVS

Predseda
Ing. Peter Harag

Členovia Rady

Albert Gross

Jozef Štefaňák

Peter Hlač

JUDr. Michal Spáčil

Predseda RK

JUDr. Gustáv Noga

Členovia RK

Ján Mazúch

Ing. Michal Burda

 1. Schvaľuje :
 1. Rokovací poriadok  a Volebný poriadok  AVS
 2. Výšku členského príspevku 0,30 €/ včelstvo ale minimálne 10 €/člen.
 1. Program činnosti AVS na rok 2017/2018 a hlavné úlohy AVS
 1. Asociácia včelárov Slovenska, ako splnomocniteľ, poveruje Alberta Grossa, nar. 26.03.1958, r.č.: 580326/6700, č.OP: EC 493647, bytom Hrdinov 266, 027 44 Tvrdošín, ako splnomocnenca, aby splnomocniteľa zastupoval a konal v jeho mene s bankou Slovenská sporiteľňa, pobočka Tvrdošín, Vojtašáková 23, 027 44 Tvrdošín pri nasledovných úkonoch:
 • uzatvorenie a zmena akejkoľvek zmluvy o bežnom účte, alebo termínovanom účte
 • disponovanie s peňažnými prostriedkami na účte splnomocniteľa a to samostatnebez obmedzenia a určenie osôb oprávnených disponovať s účtom splnomocniteľa
 • zrušenie akéhokoľvek účtu splnomocniteľa v banke a prevzatie zostatku z takto zrušeného účtu
 • požadovanie informácii, ktoré banka o splnomocniteľovi vedie a to aj v prípade, že sú chránené osobitnými právnymi predpismi
 • uzatvorenie, zmenu a zrušenie akejkoľvek zmluvy o doplnkových bankových službách k účtu v banke, vrátane vykonania všetkých  s tým súvisiacich úkonov, najmä prevzatie autorizačných a autentifikačných nástrojov
 • podanie žiadosti o vydanie debetnej, alebo kreditnej karty a jej prevzatie, vrátane ochranných hesiel a kódov ku kartám
 • splnomocnenec je na základe  a v rozsahu tohto plnomocenstva oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa
 1. Ukladá výboru ZO:
 1. Realizovať úlohy vyplývajúce z Plánu  úloh AVS na rok 2017/18
 1. Prerokovať diskusné príspevky z členskej schôdze a podnetné návrhy začleniť do plánu práce AVS  na rok 2017/18.

V Poprade 9.4.2017

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *