NEPRIAMY SNEM AVS

Zápis z nepriameho zasadnutia Snemu AVS konaného 2. decembra 2021 on-line formou

 1. Schôdzu otvoril zastupujúci predseda AVS a zároveň tajomník AVS Ing. Jaroslav GASPER, PhD. a prečítal navrhnutý program. S navrhnutým programom všetci zúčastnení súhlasili.
 2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Patrik Koštialik, Ján Hudák, Ing. Jaroslav Gasper
  Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení: Anton Strapko, Ján Slaninka, Martin Vlach
  Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Ing. Jaroslav Gasper a za overovateľov Anton Strapko a Ing. Patrik Koštialik.
  Schôdzu bude viesť tajomník AVS Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
 3. Správu tajomníka AVS predniesol tajomník Ing. J. Gasper
 4. Informáciu zo zasadnutia OZ Slovenskí včelári predniesol predseda SV p. Ján Šoltýs

Pokračovať v čítaní

Pozvánka na online konferenciu

Vážený pán Jaroslav Gasper,

rád by som Vás a všetkých členov a členky Asociácie včelárov Slovenska pozval na blížiacu sa online konferenciu zameranú na ochranu včiel a opeľovačov, tzv. Týždeň opeľovačov v EÚ 2021. Séria virtuálnych udalostí je organizovaná v dňoch 27. – 30. 9. 2021 Európskym parlamentom, Európskou komisiou, Radou E Pokračovať v čítaní

Zápisnica zo zasadnutia Rady AVS 10.júna 2021

Zasadnutie RADY AVS 10.6.2021 –on-line forma

Zápisnica

Rokovanie otvoril a viedol tajomník AVS Jaroslav Gasper

Po privítaní členov Rady AVS prečítal návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová), predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia.
 3. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2021/2022 a čerpanie prostriedkov z NPSRSV
 4. Členstvo v SPPK a odvádzanie členského do tejto inštitúcie
 5. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS v rámci koordinácie za obdobie 2020-2021
 6. Návrh novej členskej prihlášky
 7. Zasadnutie SV
 8. Príprava Snemu
 9. Rôzne – kniha veterinárnych úkonov
  – členské preukazy

Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK Č.1/2021

Obežník č. 1/2021

 

 1. Žiadosti o čerpanie prostriedkov z NPSRSV na podporné obdobie 2021 – 2022, prosím odovzdať tajomníkovi AVS do 20. mája 2021. Poslať na e-mail: jgasper@seznam.cz.
 2. Kurz AÚVL aj ostatné kurzy sú stále pozastavané. Každá ZO nech pošle tajomníkovi koľko nových AÚVL by poslala na školenie začínajúcich AÚVL. Potrebujeme aspoň 20, aby sme v rámci AVS urobili dvojdňové školenie pre úplne nových AÚVL.
 3. Nakúpené veci do termínu 30. marca 2021, určené na preplatenie, už mali byť odovzdané.
 4. Nakúpené techn. veci a akcie realizované od 1. apríla 2021, treba odovzdať tajomníkovi AVS najneskôr do 20. júna. Informujte o tom svojich členov, aby si k tomu prispôsobili nákupy.
 5. Nezabudnite odovzdať nákupy liečiv pre ZO a sprievodné doklady o kočovaní na preplatenie. Tiež do termínu 20 jún 2021.
 6. Zdokladovať platba sa dá jedine výpisom účtu z banky, alebo potvrdením o transakcii s pečiatkou banky a podpisom pracovníka banky a bločkom z pokladne (výdavkové a príjmové bločky). Chcem vás poprosiť, aby ste mi už prestali posielať výpisy a potvrdenia z banky vytlačené doma cez internet banking. PPA neuznáva tieto doklady. A robte si kópie, ktoré si uchovajte 5 rokov od nákupu.
 7. V ZO môžete aj čerpať podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019, zabezpečenie poskytovania pomoci pre konečných prijímateľov pomoci.
 8. Čerpanie podľa § 5 ods. (1) s) NV 337/2019 za celú AVS mali minulý rok schválené traja predstavitelia – tajomník, pokladník a správca webu.
 9. Po rokovaní predstavenstva AVS, bude navrhnuté zvolanie Rady AVS v priebehu mesiaca máj.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Publikované v 2021