OBEŽNÍK Č.3/2019

Asociácia včelárov Slovenska              

Určené: ZO AVS

V Košiciach, dňa 25.3.2019

Obežník č. 3

 1. Podklady k preplateniu akcií a techn. vecí naplánovaných v žiadosti na podporný rok 2018/2019 žiadame zaslať na adresu Albert Gross, Hrdinov 266, 02744 Tvrdošín do 15. mája 2019.
 2. Nové žiadosti na rok 2019/2020 treba doručiť na email tajomníka jgasper@seznam.cz tiež do 15. mája 2019 podľa vzoru uvedeného v prílohe.
 3. Návrhy na predsedu a členov KRK AVS môžete nahlasovať emailom na tajomníka AVS Gaspera do 27. apríla 2019.
 4. Upovedomte svojich členov, že sa môžu zúčastniť kurzov chovu včelích matiek na linku: https://mail.cvzv.sk/~vcela_hradok/matky.html
  Nahlasovať sa dá len elektronicky. Voľné sú ešte kurzy v KE a LH. KpS – je tam prihlásených už 40 ľudí.
 5. Výstava v BZ v KE s názvom „Včelárstvo“ je naplánovaná na dátum 8.11 – 24. 11. 2019. Chceme ju organizovať pod hlavičkou AVS. Preto čakáme aj na vaše návrhy a pripomienky ku tomuto celoslovenskému podujatiu.
 6. Najbližšie zasadnutie Rady AVS plánujeme 27. apríla 2019.

S pozdravom

Ľubomír Mačko v.r.                                                                           Ing. Jaroslav Gasper
Predseda AVS                                                                                    tajomník AVS

Žiadosť- vzor

PLÁN AKCIÍ – APRÍL

Asociácia včelárov Slovenska – Predsedníctvo

Prešov 22.marca 2019

Uznesenie

 • Na webovom sídle AVS zverejniť dokumenty zo snemu – Stanovy AVS, Organizačný poriadok AVS, Rokovací poriadok AVS.

Term.: 10. 4. 2019                         Zodp.:  Predseda AVS, správca WWW stránky

 • Registrovať na MV SR Stanovy AVS.

Pokračovať v čítaní

História ZO Kežmarok

V roku 1841 vznikol na Spiši Župný hospodársky spolok. Jeho zameraním bolo povzniesť poľnohospodársku výrobu vo všetkých oblastiach, okrem iných aj včelárstva.  V roku 1865 bola vytvorená jeho podsekcia v Kežmarku. Bolo to prvé známe včelárske organizované združovanie včelárov na Spiši. Šesťdesiate roky 19. Storočia boli rokmi, kedy sa včelárska organizácia v Kežmarku vypracovala na vedúce postavenie medzi včelárskymi organizáciami v Uhorsku. Vedúcou osobnosťou bol v tom čase Karol R. Máthey. Pokračovať v čítaní

Uznesenie zo 2. snemu AVS zo dňa 17.2.2019

U z n e s e n i e

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Ružomberku konanom

17.2.2019

Berie na vedomie

 1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti
 2. Informácie o čerpaní dotácii podľa NV pre rok 2017/2018, prerozdelení dotačných prostriedkov
 3. Správu o činnosti AVS. Pán Ing. Strapko požiadal o doplnenie správy o zápis zo stretnutia v Košiciach.
 4. Správu o hospodárení AVS
 5. Správu revíznej komisie
 6. Informácia o návrhu doplnenia NP na čerpanie dotačných prostriedkov
 7. Berie na vedomie výsledky volieb Predsedníctva AVS

Pokračovať v čítaní

Zápisnica z VČS Tvrdošín zo dňa 17.1.2019

 

Zápisnica

Členskej schôdze Základnej organizácie Asociácie včelárov Slovenska konanej dňa 17.1.2019 v Tvrdošíne

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie schôdze a oboznámenie prítomných s programom
 2. Správa o činnosti ZO
 3. Správa o hospodárení ZO a návrh rozpočtu
 4. Informácia o činnosti AVS a čerpaní dotácii
 5. Voľby predsedu ZO, výboru ZO, revízora ZO a delegátov na 2.Snem AVS

a návrh ZO na kandidatúru  predsedu AVS Pokračovať v čítaní

OBEŽNÍK Č.1/2019

Pozvánka na 2. Snem Asociácie včelárov Slovenska

Rada AVS Vás pozýva na 2. Snem Asociácie včelárov Slovenska, ktorý sa bude konať v penzione Blesk v Ružomberku, 17. februára 2019, so začiatkom o 10:00 hod.

Snem tvoria dvaja delegovaní zástupcovia za každú Základnú organizáciu AVS a členovia Rady AVS. Súčet hlasov delegovaných zástupcov ZO AVS je totožný s počtom členov ZO.

Pozvánka na 2. snem AVS