Zápisnica zo zasadnutia Rady AVS 10.júna 2021

Zasadnutie RADY AVS 10.6.2021 –on-line forma

Zápisnica

Rokovanie otvoril a viedol tajomník AVS Jaroslav Gasper

Po privítaní členov Rady AVS prečítal návrh programu:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Voľba komisií (návrhová, mandátová), predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice a uznesenia.
 3. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2021/2022 a čerpanie prostriedkov z NPSRSV
 4. Členstvo v SPPK a odvádzanie členského do tejto inštitúcie
 5. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS v rámci koordinácie za obdobie 2020-2021
 6. Návrh novej členskej prihlášky
 7. Zasadnutie SV
 8. Príprava Snemu
 9. Rôzne – kniha veterinárnych úkonov
  – členské preukazy

Anton Strapko navrhol do programu doplniť:

o  zmenu organizačnej štruktúry uverejnenej na webe AVS v dôsledku zmeny počtu ZO.

o  upraviť úvodnú stránku na webe, zapísať zmeny, ktoré v AVS prebehli od jej vzniku

1. Otvorenie a schválenie programu – po prijatí návrhu na doplnenie bol program schôdze jednohlasne schválený

2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie – JarolavGasper navrhol, aby obe komisie pracovali v zložení:

– Ján Šoltýs

– Ján Hudák

– Ľubo Vajda

Za zapisovateľa bol určený Patrik Koštialik. Za overovateľov zápisnice a uznesenia boli navrhnutí:

– Jaroslav Gasper

– Anton Strapko

Prítomní členovia návrhy jednohlasne schválili

3. Žiadosť o schválenie podpory v podpornom roku 2021/2022 a čerpanie prostriedkov z NPSRSV

Jaroslav Gasper prítomných oboznámil so sumárnymi počtami k jednotlivým opatreniam, ktoré zosumarizoval podľa požiadaviek jednotlivých ZO. Upozornil na možnosť čerpania na starostlivosť o stanovište včelstiev len do výšky 3€ na registrované včelstvo. Navrhol čerpať dotáciu aj na poplatky súvisiace s platbami za webové služby. Oboznámil prítomných na možnosť čerpať prostriedky na koordináciu.

Upozornil, že momentálne nevieme vyčerpať všetky finančné prostriedky z NV. Preto vyzval prítomných, aby do konca júna každý kto chce poslal podklady k čerpaniu aj na opatrenia, na ktoré si nepodal žiadosť.

Oboznámil tiež prítomných, že je možnosť pomôcť Ústavu včelárstva v budúcnosti čerpať na projektové veci.

V rámci školení prítomných oboznámil, že všetky sú zrušené a tiež sú zrušené všetky kurzy.

Prijaté uznesenie: poslať vzor zmluvy o dohode a správu o činnostina jednotlivé ZO AVS – Jaroslav Gasper

 1. Členstvo v SPPK a odvádzanie členského do tejto inštitúcie

Členské v tejto organizácii stojí AVS 500€ za kalendárny rok. Prvý rok členstva v SPPK sme platili 250 €, potom to stúplo na 500 €. Ján Hudák navrhol, aby sa členské platilo nie za AVS, ale za združenie Slovenskí včelári. Tiež pripomenul, že faktúru za uplynulý rok nemáme a tak by sme de facto mali zaplatiť za dva roky, teda 1 000€.

Pán Anton Strapko navrhol, že by sme mali zistiť, ako sú na tom ostatní členovia zduženia Slovenskí včelári, či uvedené členské platia alebo nie.

Všetci prítomní zástupcovia sa vyjadrili, že sú proti plateniu poplatku do SPPK.

Uznesenie: Ján Hudák dostal za úlohu zistiť, či v stanovách SPPK členstvo zaniká, ak nezaplatíme ročný poplatok. Má napísať list, že vystupujeme z SPPK.

 1. Návrhy odmien pre funkcionárov AVS v rámci koordinácie za obdobie 2020-2021

Jaroslav Gasper prítomných oboznámil, že v roku 2020 mali schválené čerpanie traja členovia:

Jaroslav Gasper – 1200 €

Ján Hudák – 600 € – Ján Hudák podporu nečerpal

Patrik Koštialik – 300 €

Anton Strapko navrhol, aby každá ZO mohla na koordináciu čerpať samostatne.

Uznesenie: Do plánu na budúci rok pre každú ZO doplniť 600€ na koordináciu – Jaroslav Gasper.

Uznesenie: Prítomní odsúhlasili Jarovi Gasperovi 1680€ na koordináciu a 600€ pre každú ZO.

 1. Návrh novej členskej prihlášky

Jaroslav Gasper navrhol upraviť členskú prihlášku na webovej stránke. Navrhol zverejniť celý postup prihlasovania do AVS.

Uznesenie: upraviť podľa požiadaviek webovú stránku o členstve v AVS – Patrik Koštialik.

 1. Zasadnutie SV

Jaroslav Gasper prítomných informoval, že zasadnutie združenia Slovenskí včelári sa na podnet pani Kubínovej uskutoční v júni. Predchádzať mu bude online stretnutie, kde sa dohodne termín, program a presné miesto. Za AVS sa ho zúčastnia:

Patrik Koštialik, Anton Strapko, Jaroslav Gasper a Ján Mazúch

 1. Príprava Snemu

Jaroslav Gasper vyzval prítomných, aby navrhli miesto a dátum konania snemu. Anton Strapko navrhol, aby sa snem konal po 15 septembri. Predbežne bol dátum konania snemu stanovený na 18. alebo 25 septembra. Miesto konania by mala zabezpečiť ZO Bretka alebo ZO Prešov.

Uznesenie: ZO Bretka zistí možnosť u nich zorganizovať snem v hore uvedených termínoch

9. Zmena organizačnej štruktúry

Anton Strapko upozoornil, že organizačná štruktúra na web stránke ešte obsahuje aj ZO, ktoré už v AVS nie sú. Poslal prítomným návrh na úpravu.

Uznesenie: Patrik Koštialik upraví web s organizačnou štruktúrou 7 ZO AVS.

10. Úprava úvodnej stránky na webe

Anton Strapko upozornil, že úvodná stránka neobsahuje všetky relevantné údaje a je neaktuálna súčasnej situácii v AVS,

Uznesenie: Anton Strapko, pošle prítomným kostru návrhu na doplnenie

11. Rôzne

– Kniha veterinárnych úkonov – Anton Strapko prítomných oboznámil s verziou Knihy veterinárnych úkonov, ktorú používajú vo svojej ZO.

Uznesenie: Jaroslav Gasper zistí, koľko kníh jednotlivé ZO potrebujú.

– Členské preukazy – Jaroslav Gasper vzniesol požiadavku niektorých včelárov o potrebe vydať členský preukaz AVS. Po dlhšej diskusii sme sa dohodli, že každý, kto má možnosť, pošle grafický návrh členského preukazu Jarovi Gasperovi.

– Šoltýs prítomných oboznámil s možnosťou čerpania 2% daní pre združenia. Podmienkou je registrácia v septembri.

Uznesenie: Ján Šoltýs a Ján Hudák dostali za úlohu zistiť podrobnosti k čerpaniu 2 % dani pre AVS.

12. Návrh a schválenie Uznesenia :

Prítomní zástupcovia ZO AVS BJ, Halič, KK, KE a PO……………………………813 hlasov

Neprítomní zástupcovia ZO AVS Bátovce, Bretka……………………………………101 hlasov

Spolu hlasov…………………………………………………………………………………………..914

– Návrh predniesol predseda Návrhovej komisie Ján Šoltýs:

Za: 813 členov………………88,9 ……………………proti : 0 zdržal sa : 0

Overili : Jaroslav Gasper , Anton Strapko

Po diskusii sa Jaroslav Gasper poďakoval prítomným. Patrik Koštialik dostal za úlohu poslať Jarovi Gasperovi a Antonovi Strapkovi zápisnicu.

Zapísal dňa 10. júna 2021 Patrik Koštialik

Schválené uznesenie