NEPRIAMY SNEM AVS

Zápis z nepriameho zasadnutia Snemu AVS konaného 2. decembra 2021 on-line formou

 1. Schôdzu otvoril zastupujúci predseda AVS a zároveň tajomník AVS Ing. Jaroslav GASPER, PhD. a prečítal navrhnutý program. S navrhnutým programom všetci zúčastnení súhlasili.
 2. Do návrhovej komisie boli navrhnutí a schválení: Ing. Patrik Koštialik, Ján Hudák, Ing. Jaroslav Gasper
  Do mandátovej a volebnej komisie boli zvolení: Anton Strapko, Ján Slaninka, Martin Vlach
  Za zapisovateľa zápisnice bol zvolený Ing. Jaroslav Gasper a za overovateľov Anton Strapko a Ing. Patrik Koštialik.
  Schôdzu bude viesť tajomník AVS Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
 3. Správu tajomníka AVS predniesol tajomník Ing. J. Gasper
 4. Informáciu zo zasadnutia OZ Slovenskí včelári predniesol predseda SV p. Ján Šoltýs

 

 1. Register občianskych združení – tajomník poslal každému link: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=ZWQ7IrcjEpNHMp5SdxzOryCpK7BMAf6LplM0at0CUnHPizYVapoT%2b6dNhk1tXGkd

Kde si mohol odkontrolovať údaje o svojej základnej jednotke. Každá zmena sa musí hlásiť do tohto registra cez materskú AVS, takže treba po zmene štatutára poslať tajomníkovi uznesenie z VČS, z ktorého jednoznačne vyplýva, že bol zvolený nový štatutár. Vzápätí  tajomník odošle na odbor „Občianske združenia“ MV SR patričné tlačivo aj s uznesením a E-kolkom. V súčasnosti treba urobiť zmeny na poste predsedu AVS a tiež predsedu AVS ZO Bátovce.

OZ Bardejovskí včelári sú na MV SR vedený osobitne: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=p2e62WxRDLf7r7LY1Wk1JyIJDKBwNWHIgz4M2Ao58jhhCstzG4Obvbx%2fnDbkqWsL

Takže oni si musia prípadnú zmenu svojich štatutárov urobiť sami po vlastnej linke.

 

 1. Správu o hospodárení za rok 2020 a 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 predniesol pokladník AVS Ján Hudák.

 

 1. Správu KRK predniesol pokladník Ján Hudák s poverením od predsedu KRK Františka Kuruca (nemal mikrofon na PC)

 

 1. Členské preukazy – informoval tajomník – podľa Polymedie preukaz o rozmeroch 86 mm x 54 mm s obojstrannou tlačou, zalaminovaný by vyšiel za 1 ks 0,35 € + DPH (0,07 E) = 0,42 €, vytvorenie základnej grafiky pre jednu ZO = 30 € + DPH, varaibilné dáta pre jednu ZO 100 € + DPH.

ZO ktorá bude chcieť pre svojich členov vystaviť členský preukaz, pošle zoznam členov v excelovskej tabuľke. Na preukaze bude logo, názov organizácie, nápis: Členský preukaz, kód farmy, meno, priezvisko, ?dátum narodenia?, bydlisko.

 

 1. Rôzne + diskusia

Gasper – máme e-mailovú adresu asociacia@vcelarov.sk a na ňu ešte stále reaguje bývalý tajomník AVS p. Gross. Či by sa tá e-mailová adresa nedala nejako zmeniť alebo zrušiť.

Koštialik – môžeme ju zrušiť a na miesto nej uvádzať e-mailovú adresu tajomníka AVS

Strapko – navrhuje prerozdeliť hlasy, ktoré má AVS v OZ Slovenskí včelári. Navrhuje ich prerozdeliť na: Šoltýs 4 hlasy, Koštialik 2, Strapko 2 a Slaninka (ZO Bátovce) 2.

Slaninka – potrebuje čas na rozmyslenie, lebo ešte len teraz sa stal predsedom v Bátovciach a nevie, čo všetko to obnáša.

Strapko – doplnil „Plán hlavných úloh“ podľa požiadaviek jednotlivých ZO, prepošle to potom tajomníkovi a zavesíme to na web AVS.

Šoltýs – ešte sa dá zaregistrovať u notára na 2 % z daní pre AVS. On do toho v rámci svojej ZO ide, osobitný účet treba len ak sa jedná o sumu vyššiu ako 33 000 €. On bude robiť aj reklamu, na tie 2 % z daní pre včelárov, zaplatí aj bilboord. Navštívil notára a ten mu vysvetlil, čo všetko k tomu potrebuje. Zaplatil 66 €. Bude nás o rok informovať.
Môžeme si dať náklady spojené webhostingom  a domény si môžeme dať uplatniť cez NV 337/2019.
Hudák – výroba preukazov pre celú AVS by nás vyšla na 1340 €. 100 preukazov vyjde na 180 €.

Šoltýs – výroba preukazov sa nedá preplatiť cez publikovanie a propagáciu. Žiada, aby sa včelári spolupodieľali na článkoch v časopise Slovenský včelár, aby publikovali niektoré svoje včelárske veci.

Gasper – preukazy len pre tie  ZO, ktoré prejavia záujem, nie en – block pre všetkých. Požiadal predstaviteľov jednotlivých ZO, aby nahlásili nádejných včelárskych odborníkov, ktorí by sa mohli stať prednášateľmi vo včelárstve. Mali by ovládať gramatiku, pripraviť si prezentáciu v power pointe a odprednášať to pred komisiou. Sám navrhuje dvoch, ktorí  by mohli sa stať prednášateľmi p. Šoltýsa a Michala Šimka (predsedu ZO KE). Ďalej načrtol možnosť čerpania prostriedkov pre tajomníkov ZO cez § 5 ods. 1 písm. f) NV 337/2019 Z.z.

Ján Hudák – žiada vytvoriť nejaký výstup ku CEHZ. Vysvetlil akú majú problémy vo svojej ZO, pričom CEHZ nereaguje na e-maily ani na listy. Žiadna odozva, keď im niečo napíšete. Majú tam nezrovnalosti, niektoré prehliadky nie sú nahodené v CEHZ.

 1. Správa mandátovej komisie – je súčasťou tejto zápisnice
 2. Voľbyspráva volebnej komisie – je prílohou tejto zápisnice
 3. Návrh na uznesenie – predniesol tajomník Jaroslav Gasper. Po doplnení požiadavky Jána Hudáka o napísaní listu na CEHZ, bolo uznesenie jednohlasne schválené a je prílohou tejto zápisnice.
 4. Záver – tajomník AVS poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť, zaželal pevné zdravie a dúfa, že sa na budúce už stretneme osobne a ukončil schôdzu.

 

 

 1. 12. 2021 Jaroslav Gasper

Uznesenie

Správa mandátovej komisie