OBEŽNÍK Č.1/2020

Obežník č. 1

  1. Opeľovacia činnosť – dotácia 2020. Je potrebné z CEHZ si vygenerovať „Prílohu B“ k dátumu 31. 05. 2020. Žiadosti (prílohu A a prílohu B) je potrebné doručiť elektronicky na adresu: svs@orava.sk a následne osobne alebo poštou /podpísanú a opečiatkovanú/ čo najskôr, avšak vzhľadom na termín podávania centrálnej žiadosti SV na MPRV SR najneskôr do 9. 08. 2020 na adresu sekretariátu SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická 612/12, 028 01 Trstená. Kópie formuláru B a Žiadosti A  si  ponechajú ZO AVS pre archiváciu a budúcu prípadnú kontrolu z  MPRV SR.
  2.  Žiadame všetkých štatutárov, aby  pri akejkoľvek zmene dátumu, času,  miesta a témy naplánovanej  vzdelávacej aktivity oproti predloženému ročnému plánu 2019/2020 túto skutočnosť písomne oznámili  najneskôr 10 dní pred uskutočnením vzdelávacej aktivity priamo na Sekretariát OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na e-mailovú adresu svs@orava.sk. Vyplnený Vzor tlačiva je v prílohe.
  3. Prehliadky včelstiev /augustové, do 5 sept./ treba urobiť v termíne 1. 8. – 5. 9. 2020. Potrebné prílohy /31 a 32/ vám posielam v prílohe tohto e-mailu. Nepoužívajte iné prílohy! Ku týmto prílohám treba ešte priložiť „Poverenia“ získané od RVPS. Tohto roku by mali AÚVL dostať vygenerované „Ročné hlásenia“ od RVPS. Ináč je potrebné použiť predlohu Prílohy č. 2 podľa Vyhlášky 285/2017. Kto si dokáže vygenerovať prehliadky z CEHZ, tak môže aj tie použiť a nemusí vypĺňať prílohy č. 31 a 32. Tieto prílohy s povereniami treba odoslať tajomníkovi AVS do 15. 10. 2020.
  4. Kurz AÚVL pre členov AVS je naplánovaný na 19. marca 2021 v Košiciach na UVLF. Aby sme nemuseli každý rok plánovať kurzy AÚVL žiadam predstaviteľov jednotlivých ZO AVS, aby zvážili čo najväčšiu účasť svojich AÚVL na tomto kurze. Na kurzy plánované SZV sa nemôžu prihlásiť členovia AVS. Už pri prihlasovaní na kurz musíte čestne prehlásiť, že ste členom SZV.  Poprosím predstaviteľov jednotlivých ZO AVS, aby mi nahlásili svoje požiadavky ohľadom AÚVL. Termín do 1. augusta.

Ing. Jaroslav Gasper, PhD.
tajomník a zastupujúci predseda AVS

 

Príloha A

Príloha-č.-31-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište

Príloha-č.-32-Prehliadka-včelstiev-trvalé-stanovište-–-súhrn-za-organizáciu

Zmena-termínu-prednášky

Pridaj komentár