OBEŽNÍK Č.8/2019

Určené: ZO AVS

V Košiciach, dňa 18.12.2019

Obežník č. 8

 

  1. Na účty vašich ZO AVS bola presunutá dotácia za opeľovaciu činnosť v r. 2019 vo výške 4 €/včelstvo, podľa stavov včelstiev k 31. 5. 2019 v CEHZ. Na základe vašich žiadostí, ktoré ste poslali  na opeľovaciu činnosť, si vytvorte výplatné listiny. Vzor výplatnej listiny je v prílohe tohto obežníka. Výplatné listiny podpísané včelármi, je potrebné zaslať do 31. 1. 2020 na adresu: OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI, Oravická  612/12, 028 01 Trstená. Kópie si uschovajte pre vlastnú potrebu.
  2. Odvod členského do Združenia „Slovenskí včelári“ je navrhnutý v rozpočte na rok 2020 v sume 0,25 €/včelstvo. V r. 2019 to bolo 0,16 €/včelstvo. Zasadnutie SV je zvolané na 4. 1. 2020.
  3. Žiadame všetkých štatutárov, aby  pri akejkoľvek zmene dátumu, času,  miesta a témy naplánovanej  vzdelávacej aktivity oproti predloženému ročnému plánu 2019/2020 túto skutočnosť písomne oznámili  najneskôr 10 dní pred uskutočnením vzdelávacej aktivitypriamo na Sekretariát OZ SLOVENSKÍ VČELÁRI na e-mailovú adresu svs@orava.sk. Vzor tlačiva je v prílohe.
  4. Podklady k preplateniu podľa NV 135/2017 ste už odovzdali všetci /vykonaných do 30. 11. 2019/. Okrem prehliadok včelstiev. Poprosím, aby ste poslali na adresu tajomníka všetky vaše požiadavky na preplatenie, ktoré ste realizovali do 31. 12. 2019 tajomníkovi AVS do konca januára 2020.
  5. Prehliadky včelstiev /augustové, do 5 sept./ by som poprosil zaslať do 31. 12. 2019. Potrebné prílohy vám posielam v prílohe tohto e-mailu. Kto si dokáže vygenerovať prehliadky z CEHZ, tak môže aj tie použiť.
  6. Od 1. 11. 2019 platí nové NV 337/2019 a tiež k tomu vydaná príručka, ktorá je aj s prílohami zavesená na našom webe: http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/category/dotacie/2019-2020/
  7. VČS odporúčame vykonať do konca februára 2020. Potom sa bude plánovať Snem AVS. Termín ešte nevieme, ale najneskôr do 15. 4. 2020 sa uskutoční Snem AVS. Na VČS okrem hodnotiacej správy za rok 2019, správy o hospodárení za rok 2019 a návrhu rozpočtu na rok 2020, o stave majetku, správa revíznej komisie, odporúčame prejednať aj objednávky liečiv na rok 2020, oboznámiť členov s NV 337/2020 a hlavne s jej príručkou pre žiadateľa, objednávanie časopisov a možnosť zájazdu na Apislaviu do Minska 18. – 22. 9. 2020. Zápisnicu a uznesenie z VČS odoslať tajomníkovi AVS.
  8. Členské na rok 2020 v sume 0,30 €/včelstvo, odviezť na transparetný účet do konca februára 2020 a menný zoznam členov s počtom včelstiev poslať tajomníkovi AVS.
  9. Z objednaných reklamných vecí došli zatiaľ zápisníky s perom, darčekové sady „Valentina“ – pero s lampičkou v krabičke a perá. Budem to posielať na adresu štatutára ZO AVS na dobierku.

 

Na záver vám prajem šťastné a pokojné Vianoce a veselé vykročenie  do Nového roku 2020.

 

Ing. Jaroslav Gasper
tajomník a zastupujúci predseda AVS

Priloha č.25 – Prehliadky včelstiev

Priloha č.26 – Prehliadky včelstiev súhrn za ZO

Výplatná listina dotačných prostriedkov 2019

Zmena termínu prednášky

Pridaj komentár