OBEŽNÍK Č.7/2019

Určené: Členovia Predsedníctva RADY AVS a ÚKRK AVS , zástupcovia ZO AVS

Dňa 16.10.2019

VEC: Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie RADY AVS, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2019 v Haliči, ul. Mieru 68/70 v reštaurácia Zbrojnica so začiatkom od 9.00 hod. http://www.zbrojnica.sk/2018/

Navrhovaný program zasadnutia

  1. Voľba komisií – mandátovej, návrhovej a volebnej, zapisovateľa a overovateľa
  2. Doplnenie RADY AVS z členov ZO AVS Bardejovskí včelári
  3. Správa o činnosti predsedníctva od zasadnutia RADY v Malom Slavkove
    A/ Účet AVS : .4397,81 € ku 16. 10. 2019

B/ Počet – organizácií 10 , členov 892 , včelstiev 17343 stav ku dňu 16. 10. 2019

4.Voľba predsedu AVS
5. Zmena sídla AVS na MV SR – zdroj z registra občianskych združení
6. Informácia – „Schválená výška pomoci v podpornom roku 2018 – 2019 – vyplatenie konečným prijímateľom“
7. Spravovanie webu AVS
8. Vyčlenenie finančných prostriedkov na propagáciu AVS
9. Návrh rozpočtu AVS na rok 2020
10. Návrh  na odmenenie členov AVS pri riadení a koordinácii AVS a ZO AVS
11. Návrh plánu práce na ďalšie obdobie – zasadnutie rady, určenie termínov VČS a termínu snemu, aktivity jednotlivých ZO AVS – vč. nedele a propagačné výstavy AVS
12.Žiadosť p. Štefaňáka o preplatenie časti nákladov spojených s účasťou na Apimondii v Montreale
13. Rôzne

S pozdravom

 

Ľubomír Mačko v.r.    pn                                                                   Ing. Jaroslav Gasper
predseda AVS                                                                                      tajomník AVS

Pridaj komentár