Vydávanie poverenia a sprievodný doklad na premiestňovanie včiel

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS“) podľa § 6 ods. 2 písmena a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“) vydáva pre regionálne veterinárne a potravinové správy (ďalej len „RVPS“), v súvislosti s ich kompetenciou podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z., usmernenie na poverenie, a rajonizáciu pre odborne spôsobilé osoby poverené na asistenciu úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere vzoriek a prehliadkach včelstiev na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu (ďalej iba „AÚVL“) pre rok 2017 a na potvrdzovanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev v rámci Národného programu eradikácie moru včelieho plodu v Slovenskej republike na roky 2016-2017.

Podľa platného znenia nariadenia vlády SR o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi, pomoc na vykonanie opatrenia kontrola varroázy, je možné poskytnúť iba na prehliadky včelstiev vykonané poverenými úradnými lekármi alebo poverenými úradnými veterinárnymi asistentmi podľa § 8 ods. 3 písm. y) zákona č. 39/2007 Z. z..

V súvislosti s financovaním osôb vykonávajúcich prehliadky včelstiev je nevyhnutné pridelenie AÚVL ku katastrom (a následné  generovanie poverení) výhradne cez systém CRV (vzor príloha č.1). Vystavenie poverenia len v papierovej forme už nebude Poľnohospodárskou platobnou agentúrou akceptované.

Poverenie a pridelenie AUVL na jednotlivé katastre realizuje RVPS v systéme centrálneho registra včelstiev prevádzkovaného Ústavom včelárstva Liptovský Hrádok (ďalej len „CRV“). Systém umožňuje užívateľom na úrovni RVPS generovanie PDF poverení podľa nimi zadaných údajov. RVPS vždy pred začatím klinických prehliadok vystaví pre AÚVL poverenie na asistenciu úradnému veterinárnemu lekárovi pri odbere vzoriek a prehliadkach včelstiev na diagnostické účely chorôb včiel a včelieho plodu platné na aktuálny rok resp. skontroluje platnosť vydaných poverení. V poverení je potrebné presne vymedziť kataster podľa vopred vytvorenej rajonizácie RVPS. Poverenia je potrebné vždy vydať pred dátumom vykonania klinickej prehliadky alebo odberu úradnej vzorky.

Príslušná RVPS môže vydať poverenie odborne spôsobilým osobám najviac na 3 roky, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 10 ods. 11 zákona č.39/2007 Z. z.. Ak AUVL nespĺňa požiadavku podľa § 10 ods. 11 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. musí predložiť osvedčenie o absolvovaní odborného vzdelávacieho kurzu a zložení odbornej skúšky,  ktorej obsahom je preukázanie teoretických a praktických znalostí z problematiky chovu a chorôb včiel. Osvedčenie vydáva na základe úspešného vykonania záverečnej skúšky absolventovi akreditovaného vzdelávacieho programu akreditovaná vzdelávacia inštitúcia. Akreditovanou vzdelávacou inštitúciou pre ďalšie vzdelávanie podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „zákon č. 568/2009 Z. z.“) je NPPC – VUŽV Nitra, Ústav včelárstva Liptovský Hrádok. Osvedčenie platí na celom území Slovenskej republiky a vydáva sa na dobu neurčitú.

Nakoľko epizootologická situácia v chovoch včiel sa mení, neustále vznikajú nové poznatky týkajúce sa vzniku, vývoja, rozširovania, prevencie a liečenia chorôb a chovu včiel, je potrebné v súlade s § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 568/2009 Z. z. ďalšie vzdelávanie, ktorým si účastník doplňuje, rozširuje, prehlbuje alebo obnovuje kvalifikáciu na výkon odbornej činnosti. Ďalšie vzdelávanie AÚVL (ďalej iba „školenie“) bude vykonávať akreditovaná organizácia v takom rozsahu, aby bola riešená aktuálna problematika týkajúca sa chorôb a chovu včiel. AÚVL, ktorí už boli resp. budú poverení, absolvujú školenie každé 3 roky tak, aby sa zúčastnili školenia najneskôr v tom roku, kedy končí trojročná doba od predchádzajúceho školenia.

Výber AÚVL je v kompetencii príslušnej RVPS s prihliadnutím na plnenie úloh vyplývajúcich z platnej legislatívy, z Národného programu a ďalších metodických pokynov. Počet poverených asistentov pre jednotlivé RVPS musí zohľadňovať počet registrovaných včelstiev na ich území (použiť aktuálne údaje Centrálneho registra včelstiev). Každý poverený AÚVL musí mať presne vymedzenú svoju pôsobnosť a na poverení vystavenom zo systému CRV musí byť presne vymedzený kataster podľa vopred vytvorenej rajonizácie územia RVPS. Na každý rajón musia byť priradení minimálne dvaja AÚVL, ktorí sa v prípade potreby budú zastupovať. Pridelenie katastrov na území jednotlivých RVPS je potrebné striktne vytvoriť podľa  katastrálneho územia, charakteru územia a počtu včelstiev. Pri rajonizácii sa zohľadňuje odborná spôsobilosť, rovnomerné rozdelenie podľa počtu včelstiev a miestna príslušnosť asistenta. Pri rajonizácii sa neprihliada na príslušnosť asistenta k včelárskej organizácii. Rajóny je potrebné stanoviť tak, aby na jedného AÚVL pripadlo minimálne 150 a maximálne 300 včelstiev. V odôvodnených prípadoch (napr. kataster obce s 320 včelstvami, včelár s 315 včelstvami a pod.) je možné navýšiť počet kontrolovaných včelstiev alebo adekvátne znížiť (napr. malý počet včelstiev v katastri obce). RVPS priradí poverených AÚVL ku katastrom prostredníctvom CRV podľa návodu vypracovaného v prílohe č. 2.

Rajonizáciu AÚVL podľa usmernenia realizuje RVPS bezodkladne pred začatím klinických prehliadok v danom roku v termíne najneskôr do 15. marca.

O všetkých vykonaných klinických prehliadkach musia byť vedené úradné záznamy obsahujúce identifikáciu kontrolovaného chovateľa včiel, počet včelstiev a výsledok klinickej prehliadky (napr. mor včelieho plodu príloha č. 2 Národného programu eradikácie moru včelieho plodu „Potvrdenie o vykonaní klinickej prehliadky včelstiev na prítomnosť moru včelieho plodu“).

V prípade ak včelár neumožní poverenému AÚVL klinickú prehliadku resp. odber vzorky, orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe za sťažovanie alebo marenie výkonu veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií alebo iných úradných úkonov pokutu do 300 € podľa § 48 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2007 Z. z.. Fyzickej osobe podnikateľovi alebo právnickej osobe, orgán veterinárnej správy uloží za sťažovanie alebo marenie výkonu veterinárneho dozoru, veterinárnych kontrol a inšpekcií alebo iných úradných úkonov pokutu od 400 do 3 500 € podľa § 50 ods. 1 písm. t) zákona č.39/2007 Z. z..

V súvislosti so zavedením nového modulu v CRV „kočujúci včelár“ bola vykonaná zmena resp. doplnenie eradikačného programu na mor včelieho plodu (príloha č.4 eradikačného programu „Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok“) Na základe tejto zmeny bude akceptovaný iba sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev na účely kočovania vygenerovaný cez systém CRV (nepotvrdzovať rukou vypísaný sprievodný doklad) potvrdený úradným veterinárnym lekárom. Postup je popísaný v prílohe č. 3 tohto usmernenia.

Včelári, ktorí presúvajú včelstvá mimo trvalého stanovišťa uvedeného v CRV resp. mimo kataster obce, v ktorom má umiestnené svoje včelstvá, sú povinní po zaevidovaní svojho plánu kočovania do CRV si dať potvrdiť „Sprievodný doklad“ na premiestnenie včelstiev (vzor príloha č. 1 tohto programu). Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat potvrdzuje sprievodný doklad na premiestnenie včelstiev, ktorí je vygenerovaný CRV. Sprievodný doklad potvrdí príslušná RVPS za podmienok stanovených v „Pláne veterinárnej prevencie a ochrany územia SR“ a v eradikačnom programe moru včelieho plodu (MVP).

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc.

ústredný riaditeľ

Pridaj komentár