Kočovný poriadok

Usmernenie presunu včelstva za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín: Kočovný poriadok.

 I. Všeobecné pokyny

1. Držitelia a majitelia včelstiev registrovaní v Centrálnom registri včelstiev Liptovský Hrádok (ďalej iba „CRV“) podľa platného znenia vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o registrácii včelstiev, môžu presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín.

Vlastník alebo držiteľ včelstiev, už registrovaný v registri ako chovateľ včelstiev, môže presúvať včelstvá za znáškou podľa kvitnutia medonosných rastlín pri splnení nasledovného základného postupu: kočujúci včelár

a. ktorý plánuje presúvať svoje včelstvá (kočovať), kontaktuje v termíne do 1. februára príslušného roka správcu registra, ktorý mu vytvorí prístupové konto v registri. Kočujúci včelár požiada o vytvorenie prístupového konta iba raz – v prvom roku.

Osoba poverená vedením registra je v súčasnosti Ústav včelárstva Liptovský Hrádok (ďalej len „ÚVČ“) email: crv@imafex.sk

b. v termíne najneskôr 14 dní pred prvým dňom presunu včelstiev (najneskôr však do 1 marca príslušného roku), zaeviduje svoje plány kočovania na daný rok do registra a následne kontaktuje úradného veterinárneho lekára na miestne príslušnej RVPS z dôvodu potvrdenia sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev.

c. potvrdí prikočovanie na dočasné stanovište do registra najneskôr do dvoch dní po príchode na dané stanovište.

2. Kočovným poriadkom sa riadia aj včelári, ktorí menia trvalé stanovište včelstiev.

3. Včelári, ktorí presúvajú včelstvá mimo trvalého stanovišťa uvedeného v CRV resp. mimo kataster obce, v ktorom má umiestnené svoje včelstvá, sú povinní po zaevidovaní svojho plánu kočovania do CRV si dať potvrdiť „Sprievodný doklad“ na premiestnenie včelstiev (vzor príloha č. 1 tohto programu). Príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat potvrdzuje na premiestnenie včelstiev sprievodný doklad, ktorí je vygenerovaný CRV. Sprievodný doklad potvrdí príslušná RVPS za podmienok stanovených v „Pláne veterinárnej prevencie a ochrany územia SR“ a v eradikačnom programe moru včelieho plodu (MVP).

– povinné vyšetrenie meliva s negatívnym výsledkom u chovateľov matiek a kočujúcich včelárov hradené chovateľom (zmesné vzorky môžu byť vytvorené maximálne z 25 úľov, vyšetrené musia byť všetky kočujúce včelstvá) vykonanie jarných prehliadok AÚVL (poverený asistent úradného lekára priradený na príslušný rajón) s negatívnym výsledkom v danej lokalite kde sa včely držia

– v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia je chov podozrivý na MVP a úradný veterinárny lekár postupuje podľa platného eradikačného programu, do vylúčenia MVP platí zákaz akéhokoľvek premiestňovania, teda aj kočovania

– trvalé stanovište včelstiev aj kočovné stanovište včelstiev musí byť mimo ohniska a ochranného pásma MVP

4. Včelár plánujúci presunúť včelstvá si zadováži povolenie od majiteľa pozemku na ktorý mieni kočovať (Stačí vyznačiť na sprievodnom doklade) aspoň 5 dní pred vykočovaním.

5. Prikočujúci včelár 5 dní pred príchodom na kočovné stanovište oznámi miestnemu AÚVL presné miesto kde budú včely umiestnené a zároveň označí tabuľkou1). Prípadne urobí aj prípravné práce na stanovišti, ako sú pokosenie trávy a orezanie kríkov a konárov stromov.

6. Včelnica a aspoň jeden prístup k nej musí byť označené informačnou tabuľou, ktorá obsahuje registračné číslo vlastníka, korešpondenčnú adresu prípadne telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje a výstražnú informáciu „ BIOLOGICKÉ NEBEZPEČENSTVO – VČELY“ (tlačené písmo vysoké minimálne 2 cm, na viditeľnom mieste v takej forme, aby bolo chránené pred poveternostnými vplyvmi) a tabuľou v tvare rovnostranného trojuholníka o dĺžke strany 1 m žltej farby, ktorá je umiestnená tak, aby bola dobre viditeľná zo zeme i zo vzduchu.

7. včelár presúvajúci včelstvá do oblasti spadajúcej pod inú RVPS, je povinní nahlásiť prikočovanie príslušnej RVPS do 5 dní. (platné znenie vyhlášky o registrácii včelstiev)

8. Po ukončení kočovania zašle kočovník písomné hlásenie o priebehu kočovania do CRV do piatich dní, najneskôr do 30. septembra.

9. po skončení premiestňovania včelstiev za účelom kočovania musí byť kópia sprievodného dokladu do 30 dní od skončenia kočovania vrátená na RVPS, ktorá ho vydala.

10. pri premiestňovaní včelstiev treba dodržiavať okrem veterinárnych aj dopravné2) a bezpečnostné predpisy.

11. včelár je povinný nahradiť na kočovnom stanovišti škody spôsobené majiteľovi.

12. rojové právo včelára na kočovnom stanovišti nie je dotknuté.

II. Veterinárne požiadavky

1. povinné vyšetrenie meliva u chovateľov matiek a kočujúcich včelárov hradené chovateľom (zmesné vzorky môžu byť vytvorené maximálne z 25 úľov, vyšetrené musia byť všetky kočujúce včelstvá) najneskôr do 30. marca príslušného roku.

2. vykonanie jarných prehliadok AÚVL a prípadný odber vzoriek plodového plástu na  vylúčenie MVP pri podozrení na výskyt v danej lokalite kde sa včely držia

3. AÚVL po vykonaní prehliadky plodísk všetkých včelstiev na stanovišti vyplní tlačivo „klinická prehliadka včelstiev“. Pri podozrení na nebezpečnú nákazu podliehajúcu hláseniu sa riadi vydanými pokynmi úradného veterinárneho lekára

4. v ohnisku a ochrannom pásme MVP, je akékoľvek premiestňovanie včelstiev zakázané. Ak bude vyhlásené ohnisko a ochranné pásmo v mieste prikočovania včelstvá sa nesmú ďalej premiestňovať a musia ostať na mieste do zrušenia ohniska a ochranného pásma úradným veterinárnym lekárom

5. poverený AÚVL v rajóne je povinný  pri podozrení na MVP informovať príslušnú RVPS a následne postupovať podľa pokynov úradného veterinárneho lekára .

6. na základe zaevidovania plánov kočovania v CRV príslušná RVPS, v pôsobnosti ktorej majú včelstvá trvalé stanovište, po preverení nákazovej situácie v miestach určenia zadaných vlastníkom alebo držiteľom zvierat vydáva na premiestnenie včelstiev sprievodný doklad.

7. ak dôjde k  zmene v nákazovej situácii v chovoch včiel v mieste trvalého alebo prechodného stanovišťa včelstiev ako aj v mieste, kam sa majú včelstvá, resp. ich súčasti premiestniť, úradný veterinárny lekár príslušnej RVPS zruší písomný súhlas, ktorý vydal.

8. z dôvodu potreby ochrany zdravia včiel v šľachtiteľských chovov Slovenskej kranskej včely sa nepovoľuje kočovanie do ochranného pásma v okruhu minimálne 5 km od trvalého stanovišťa šľachtiteľských chovov (viď nižšie)

III. Nevydanie sprievodného dokladu na premiestnenie včelstiev

RVPS nevydá sprievodný doklad ak je v  mieste trvalého stanovišťa:

1) podozrenie na MVP až do jeho vylúčenia

2) vymedzené  ohnisko a  ochranné pásmo MVP

3) pri plánovaní prikočovania do ochranného pásma v okruhu minimálne 5 km od trvalého stanovišťa šľachtiteľských chovov

4) pri porušovaní veterinárnych podmienok stanovených platnou legislatívou SR a EÚ a eradikačným programom na MVP v minulých obdobiach

IV. Odporúčanie

Kočovné vozy a prívesy odporúčame umiestňovať vo vzdialenosti 40 m od seba z bezpečnostných a epizootologických (zverozdravotných) dôvodov. treba to trochu rozviesť podľa vašich skúseností

Odporúča sa umiestniť včelstvá mimo miest kde sa zdržiavajú alebo prechádzajú ľudia a hospodárske zvieratá.

V. DOZOR

Dozor nad dodržiavaním kočovného poriadku vykonáva príslušná RVPS prostredníctvom AÚVL povereného na daný rajón.

2 názory na “Kočovný poriadok

  1. Stratil som heslo na prihlásenie do centrálneho registra kočovania.Ako si ho dokážem obnoviť keď ho neviem?Dá sa nejak poslať preverenie na email alebo mobil ako pri vstupoch do iných stránok a následne zmeniť heslo?

Pridaj komentár