Registrácia chovu hospodárskych zvierat

Čo hovorí zákon?

 § 40a veterinárneho zákona

(1) Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

Musí sa preukázať dokladom preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,

Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.

PRIESTUPKY, PORIADKOVÁ POKUTA A INÉ SPRÁVNE DELIKTY

§48

Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu do 300 eur, ak

nezašle hlásenie zmien v chove alebo doklad o premiestení hospodárskeho zvieraťa do centrálneho registra hospodárskych zvierat,

 1. e) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,

(3) Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu od 100 eur do 400 eur, ak

 1. a) nezabezpečí na svoje náklady identifikáciu hospodárskych zvierat,
 2. b) neohlási identifikačné údaje prevádzkovateľovi centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 3. c) nevedie register chovu hospodárskych zvierat podľa § 19 ods. 2 písm. d),
 4. d) neohlási začatie, prerušenie alebo skončenie svojej činnosti orgánu veterinárnej správy,
 5. e) chová hospodárske zvieratá bez predchádzajúcej registrácie chovu.

 

Tlačivá potrebné k registrácii:

https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

 • Oznámenie o chove včelstiev
 • Registrácia chovu – do riadku Názov chovu v 04 napísať „Meno a Priezvisko“!
 • Žiadosť o registráciu chovu

Ku týmto vyplneným tlačivám treba doložiť doklad o oprávnenosti používať pozemok na ktorom budú umiestnené včely.

Postup pri registrácii chovu:

 1. Navštíviť podľa stanovišťa včelstiev príslušnú RVPS, kde oznámite, že chcete začať s chovom včelstiev a chcete zaregistrovať farmu. Buď už donesiete vyplnené tlačivá, alebo Vám oni pomôžu s vyplnením.
 2. Tlačivá „Oznámenie o chove včelstiev“ a „Registrácia chovu“ Vám RVPS opatrí pečiatkou a podpisom.
 3. Pošlete tlačivá na adresu CEHZ do Žiliny, Rosinská cesta 12, 010 08, ak tak neurobí RVPS.
 4. Ak do dvoch týždňov od odoslania tlačív, nepríde žiadna odozva z CEHZ (mali by Vám poslať kód farmy), treba sa dopytovať na kontaktoch: 041-5073 744, cehz@pssr.sk, že kde to viazne a teda kedy Vás zaregistrujú.

Členstvo v AVS

 1. Nakontaktovať sa na predstaviteľov ZO AVS, do ktorej rozmýšľate vstúpiť.
  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/zakladne-organizacie-avs/
 2. Vyplniť členskú prihlášku

  PRIHLÁŠKA DO AVS


  ZO AVS KE má svoju vlastnú prihlášku:
  http://asociacia.vcelarov.sk/index.php/2017/12/07/clenska-prihlaska/

 3. Zaplatiť členské
  výška členského – treba kliknúť na link na hlavnej lište AVS
  http://asociacia.vcelarov.sk/wp-content/uploads/2020/05/%C4%8Clen-poplatok-ZO-AVS-26.5.2020-1.pdf
 4. Tí záujemcovia o členstvo v AVS, ktorí sú už registrovaní v CEHZ buď ako N- neorganizovaný, alebo prechádzajú z inej organizácie, si musia zmeniť organizovanosť na tlačive „Hlásenie zmien“. Je to príloha č. 3 Vyhlášky 285/2017. Tiež si ho môžete stiahnuť na tomto linku: https://www.pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat-2/

Pridaj komentár