PRIHLÁŠKA DO AVS

Prihlášku prosím zasielajte na adresu:

Asociácia včelárov Slovenska
p. Albert Gross
Hrdinov 266
02744 Tvrdošín

Kontaktný e-mail: asociacia @ vcelarov.sk

Elektronické odosielanie prihlášok:

Elektronicky – e-mailom odoslanú prihlášku považujeme za právny úkon vykonaný elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila (ods. (4) §40 zákona 40/1964 Zb.).

Z ohľadom na prípadnú potrebu preukazovania právneho účinku prihlášky, je potrebné aby bola doručená:

a) listinne, s vlastnoručným podpisom,

b) elektronicky, opatrená kvalifikovaným elektronickým podpisom (ods. 2 Článok 25 Nariadenia (EÚ) č. 910/2014).

Následné úkony už bude možné vykonávať v zmysle stanov a riadiacich dokumentov OZ (ods. (1) §40 zákona 40/1964 Zb.).

Členská prihláška kolektívna

Členská prihláška individuálna