Zápisnica a uznesenie z VČS 11.2.2017

SLOVENSKÝ Zväz včelárov zo Košice

Uznesenie z členskej schôdze ZO SZV Košice konanej dňa 11.03.2017

Výročná schôdza na základe priebehu a výsledkov rokovania prijíma nasledovné uznesenie:

1.SCHVAĽUJE:

– navrhnutý rozpočet na rok 2017

– spoluprácu s botanickou záhradou a navrhuje aj naďalej v nej pokračovať

– nákup nebytového priestoru vo výške schválenej v rozpočte na daný rok

– zníženie platby na členské za jedno včelstvo na 0,45 € pre ZO

– paušálny mesačný príspevok na vecné náklady tajomníkovi v čiastke 150 €

– vo veci zmiernenia škodovej udalosti vyplatiť p. Michalovi Šimkovi z Opátky čiastku 61,23 €

– vystúpenie ZO SZV Košice z členstva v SZV podľa § 4, bod 6 a) Stanov SZV zo dňa 13.11.2016

– zánik organizácie podľa § 10 ods. 4, 3/5 väčšinou hlasov všetkých členov.

– Neodoslanie finančných prostriedkov určených pre RZ v sume 0,01 € za včelstvo a tiež súhlasí s ponechaním týchto peňazí na účte SZV. Jedná sa o sumu 51,86 €.

2. UKLADÁ:

1.) Výboru:

– Spolupracovať s regionálnymi veterinárnymi správami pri zabezpečovaní prevencie a tlmenia chorôb včiel.

– Realizovať a vyhodnotiť opatrenia uložené v revíznej správe.

– Zabezpečiť dodávku liečiv podľa objednávok členov.

– podľa možnosti a záujmu zorganizovať zájazd

– Prejednať na výborovej schôdzi diskusné príspevky.

– previesť majetok ZO SZV Košice na nástupnícku organizáciu ZO AVS Košice

2.) Asistentom úradného veterinárneho lekára:

– Podieľať sa na prevencii a tlmení chorôb včiel na základe požiadaviek „Regionálnych veterinárnych správ“ a regionálneho odboru MP,

– vykonávať prehliadky na zisťovanie chorôb včiel a kontrolu počtu včelstiev pre ktoré je nárokovaná štátna dotácia na podporu opeľovacej činnosti len v tých obciach, ktoré má uvedené v Poverení od RVPS

3.) Členom ZO – SZV:

– Rešpektovať a podriadiť sa pokynom „Štátnej veterinárnej správy“

– Každý včelár je povinný objednané lieky prevziať, kto lieky neprevezme je povinný ich uhradiť v plnej výške, pokiaľ sa dané lieky nepredajú v stanovenom termíne.

– Dohodnúť s príslušným asistentom úradného veterinárneho lekára kontrolné prehliadky včelstiev.

– Viesť knihu veterinárnych úkonov, resp. register použitých liečiv

3. BERIE NA VEDOMIE

– Hodnotiacu správu za rok 2016

– Správu o výsledku hospodárenia za rok 2016

– Správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2016

– Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti VČS

– Informáciu zo zasadnutia z XI. VZ SZV

– Priebeh hlasovania o vystúpení ZO SZV Košice zo SZV nasledovne:

Počet členov v ZO KE………274

Prítomní…………………………..176 členov
Za vystúpenie zo SZV……….172 členov

Proti vystúpeniu zo SZV………0

Zdržali sa……………………………4 členovia

Predseda Uznávacej komisie: Gabriel Komínek
členovia : Jaroslav Chovan
Dr. Pavol Dorič

ZÁPISNICA

Pridaj komentár