Uznesenie z VČS ZO AVS Košice 2018

ASOCIÁCIA VČELÁROV SLOVENSKA ZO KOŠICE

Uznesenie

z výročnej členskej schôdze ZO AVS Košice konanej dňa 3.03.2018

Členská schôdza na základe priebehu a výsledkov rokovania prijíma nasledovné uznesenie:

1. SCHVAĽUJE:

– navrhnutý rozpočet na rok 2018

– spoluprácu s botanickou záhradou a navrhuje aj naďalej v nej pokračovať

– nákup nebytového priestoru vo výške schválenej v rozpočte na daný rok

– paušálny mesačný príspevok na vecné náklady tajomníkovi v čiastke 150 €

– nákup notebooku pre potreby ZO

2. UKLADÁ:

1.) Výboru:

– Spolupracovať s regionálnymi veterinárnymi správami pri zabezpečovaní prevencie a tlmenia chorôb včiel.

– Realizovať a vyhodnotiť opatrenia uložené v revíznej správe.

– Zabezpečiť dodávku liečiv podľa objednávok členov.

– podľa možnosti a záujmu zorganizovať zájazd

– Prejednať na výborovej schôdzi diskusné príspevky.

– previesť majetok ZO SZV Košice na nástupnícku organizáciu ZO AVS Košice

– novelizovať Štatút SVPF ZO AVS KE a predložiť novelizovaný návrh na nasledujúcej VČS

– otvoriť v peňažnom ústave nový bankový účet ZO AVS, naň previesť finančné prostriedky z účtu ZO SZV, tento postupne umorit a zrušiť do 31.12.2018

2.) Asistentom úradného veterinárneho lekára:

– Podieľať sa na prevencii a tlmení chorôb včiel a zisťovaní počtu včelstiev na základe požiadaviek „Regionálnych veterinárnych správ“ a MPRV SR

– vykonávať prehliadky na zisťovanie chorôb včiel a kontrolu počtu včelstiev pre ktoré je nárokovaná štátna dotácia na podporu opeľovacej činnosti len v tých obciach, ktoré má uvedené v Poverení od RVPS

3.) Členom ZO – AVS

Rešpektovať a podriadiť sa pokynom „Štátnej veterinárnej správy“

Každý včelár je povinný objednané lieky prevziať, kto lieky neprevezme je povinný ich uhradiť v plnej výške, pokiaľ sa dané lieky nepredajú v stanovenom termíne.

Dohodnúť s príslušným asistentom úradného veterinárneho lekára kontrolné prehliadky včelstiev.

Viesť knihu veterinárnych úkonov, resp. register použitých liečiv

Označiť svoju včelnicu v zmysle Vyhl.c.285/2017

3. BERIE NA VEDOMIE

Hodnotiacu správu za rok 2017

Správu o výsledku hospodárenia za rok 2017

Správu kontrolnej a revíznej komisie za rok 2017

Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti clenskej schodze

4. POTVRDZUJE ZLOZENIE VYBORU , NAHRADNIKOV A RK v nástupnickej organizácii ZO Košice Asociácie včelárov na ďalšie funkčné obdobie

Predseda: GREGA Eduard

Tajomník: Ing. GASPER Jaroslav

Členovia výboru: Ing. Dušan Dudjak……………

Milan Tóth……………………….

Jozef Klučár……………………..

Milan Kopčo…………………….

Ing. Imrich Harman…………..

Náhradníci: Peter Hlač……………

Zdeno Steiner………

Predseda RK: CHOVAN Jaroslav

Členovia RK: JUDr. Dorič………………

Peter Jurdák

Náhradník RK: Gustáv Černik

Predseda Uznávacej komisie: Gabriel Komínek
členovia : Martin Dedinský
Jozef Štefan

_______________________ ______________________

Predseda AVS ZO KOŠICE tajomník ZO AVS Košice

Pridaj komentár