OBEŽNÍK Č.1/2018

určené: členom AVS Košice V Košiciach 21. 02. 2018

Obežník č. 1/2018

  1. Výročná členská schôdza sa uskutoční dňa 3. marca 2018/sobota/ v budove: „Lesy Slovenskej republiky, št. podnik, Moyzesova 18, Košice“. Prezentácia členov od 8.00 hod. Začiatok VČS 8.30 hod. Zo zastávky „Staničné námestie“ chodí autobus č. 17 a vystúpiť na zastávke „Slovenský rozhlas“. Bus ide 6.53 hod.,7.23, 7.53. Program:

1.Otvorenie

2.Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie

3.Hodnotiaca správa za rok 2017

4.Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

5.Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2017

6.Informácie k objednávaniu liečiv

7. Potvrdenie výboru na ďalšie funkčné obdobie – voľby

8.Diskusia

9.Schválenie uznesenia

10.Záver + obed

2. Prednášky sa uskutočnia v botanickej záhrade o 17.00 hod dňa 27.02.2018 –„Technologia včelárenia“– Michal Vinc a o 16.30 hod. dňa 2. marca „Všeobecné včelárstvo“ – Ing. Gasper. Žiadame včelárov, aby uvádzali do prezenčky svoje registračné čísla.

3. Záujemcovia o kočovanie musia požiadať na adrese crv@imafex.sk o prístupové konto do CRV, ak ho ešte nemajú. Do mailu treba uviesť text: „Registrácia kočujúceho včelára“ a pripojiť registračné číslo. Rovnako ako po minulé roky, je povinnosť odovzdať melivo na vyšetrenie na príslušnú RVPS. Jedna vzorka z 25 rodín. Do konca marca si treba naplánovať plán kočovania elektronickou formou.

4. Objednávky na liečivá je nutné odovzdať vyplnené na VČS p. Harmanovi 0918 965 085, imrich.harman@svp.sk . Je to posledný termín na objednanie liečiv.

5. Keď bude dosť záujemcov spravíme opäť „Školenie pre začínajúcich včelárov“ v termínoch 17.3.2018 od 9:00  do 11:00 a 14.4.2018 od 9:00 do 11:00. Nahlásiť sa treba u p. Fridmanovej v BZ: 0903 161 057.

6. Žiadosť o čerpanie prostriedkov podľa NV 135/2017 Z.z. na podporný rok 1. augusta 2018 – 31. júla 2019 treba odovzdať najneskôr na VČS členom mandátovej komisie pri prezenčke.

7. Zájazd plánujeme v termíne 29. 6. 18 – 1. 7. 18 Do Stróže v Poľsku, sú tam včelárske dni. Nahlasovať sa môžete u p. Dudjaka: 0905 980 177, dusko56@yahoo.com.

tajomník ZO AVS Košice predseda ZO AVS Košice
Ing. Jaroslav Gasper Eduard Grega v.r.

Obežník č. 1/2018

Pridaj komentár