Činnosť a aktivity AVS po VZ

Činnosť a aktivity AVS po VZ, ktoré sa uskutočnilo 12- 13. 11. 2016 v BB

1. 26. októbra 2016 bolo prvý krát v histórii zverejnené na stránke PPA čerpanie prostriedkov podľa NV 107/2014 – tento úspech sa podaril ešte pred VZ v BB

2. Založenie občianskeho združenia s názvom „Asociácia včelárov Slovenska“. Presnejšie 13. 1. 2017 boli MV SR schválené Stanovy a ostatné dokumenty potrebné k založeniu a činnosti nového združenia. (Organizačný, rokovací a volebný poriadok).

3. Vytvorenie „Kočovného poriadku“ 29. 1. 2017 zastrešeného ŠVPS, na ktorý včelári čakali desiatky rokov. Treba ho ešte doladiť ale už je niečo na svete. Etický kódex vytvorený SZV ani zďaleka nedosahuje kvality a potreby kočovného poriadku.

4. Zvolanie prvého snemu do Popradu členov aj sympatizantov AVS. 24. apríla 2017.

5. 29. apríla 2017 zrušenie navrhovaných troch rokov existencie včelárskej organizácie, ktorá by mohla žiadať o prostriedky z NPSRSV – Kto to navrhol sa nevie. Nikto sa nechce priznať.

6. Vytvorenie transparentného finančného účtu AVS (máj 2017), čo je zatiaľ najväčší unikát v histórii včelárskych organizácií.

7. Vydanie knižočky „Včelárske prikázania“ v máji 2017, ktorá má nebývalý ohlas medzi včelármi. A aj cez 2000 výtlačkov bude málo. Vydaná bola bez dotácií , čisto na náklady autora. Pokrstená bola 28. mája 2017 na vč. nedeli v Žiline a v Košiciach na vč. nedeli 9. júla 2017.

8. Vytvorenie občianskeho združenia „Slovenskí včelári“ 6. júna 2017, ktorým sa naplnila požiadavka podľa NV 135/2017 o zastupovaní minimálne 10 % z celkového počtu včelárov a včelstiev. . Toto občianske združenie tvorí 5 subjektov.

9. Podaná žiadosť na čerpanie prostriedkov podľa NV 135/2017 na MPRV SR aj s predpísanými prílohami.

10. Vyšetrenie ekopolu na prítomnosť amitrazu (sept. 2017), keďže niektorí „prednášatelia“ šírili teraz už môžeme potvrdiť poplašnú správu o prítomnosti amitrazu v ekopole.

11. Podaná žiadosť na opeľovaciu činnosť podľa výnosu MPRV 356/2011 – 100.

12. Zorganizovanie výstavy s názvom „Včelárstvo“ v BZ UPJŠ v Košiciach. v dňoch 4. 11. – 19. 11. 2017. V dňoch 11. – 12. 11. 2017 sa uskutočnili odborné prednášky.

13. Včelársky ples v Košiciach – 27. január 2018

14. Zaviedlo sa fixné členské do ústredia 0,30 €/včelstvo a vylúčili sme tým všetky možné špekulácie každoročného navyšovania členského podľa inflácie. Uľahčila sa tým aj práca tajomníkov ZO.

Práce okolo organizácie je veľa. Budú sa dopĺňať Stanovy a vylepšovať webová stránka atď. Naša organizácia je ochotná spolupracovať s každým, ale nedá sa spolupracovať s niekým, kto podhadzuje polená novovzniknutej organizácii. V SZV musí dôjsť k zmene na poste predsedu a podpredsedov, lebo to sú tí ľudia, ktorí polámali Svätoplukove prúty, keďže nereflektovali na požiadavky radových včelárov. V SZV ostala ešte veľká časť včelárov, ktorí sú nespokojní s ľuďmi na ústredí v SZV. Privítame medzi sebou každého, len by to nemal byť človek, ktorý sa podieľal na zneužívaní doteraz nastaveného systému čerpania prostriedkov podľa NPSRSV a zmätočného hospodárenia s členskými príspevkami.
AVS vznikla ako rovnocenný konkurenčný subjekt a zrušili sme monopol ZSV a SZV v jednej osobe s tým, že budeme presadzovať to, čo včelári skutočne potrebujú a nebudeme im nanucovať to, čo vyhovuje iba určite j skupine.

Prajeme všetkým včelárom zdravé včely a uspokojivé včelárske výnosy.

Tento príspevok vznikol ako reakcia na príhovor Ing. Gála uverejnený v čas. Včelár č. 10.

Pridaj komentár