Zápisnica z VČS Tvrdošín 10.11.2017

 

Zápisnica

z ustanovujúcej schôdze Základnej organizácie Asociácie včelárov Slovenska konanej dňa 10.11.2017 v Tvrdošíne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

 1. Otvorenie schôdze a oboznámenie prítomných s programom
 2. Oboznámenie prítomných so základnými dokumentami AVS
 3. Vytýčenie princípov a poslania ZO AVS
 4. Voľby predsedu ZO a výboru v zmysle stanov AVS
 5. Diskusia
 6. Schválenie uznesenia – záver

K bodu 1)

Členskú schôdzu otvoril, prítomných privítal a oboznámil s programom schôdze  tajomník Rady AVS Albert Gross, ktorý schôdzu viedol

K bodu 2)

Prítomní boli oboznámení zo základnými dokumentami Asociácie včelárov Slovenska v tomto rozsahu:

Stanovy AVS

Program AVS

Volebný poriadok AVS

Rokovací poriadok AVS

K bodu 3)

Prítomní boli oboznámení o doterajšej činnosti AVS a predpisoch, ktoré sa týkajú včelárstva. Taktiež im bola poskytnutá informácia o spôsobe pomoci včelárom z podporných programov.

K bodu 4)

Prítomní verejným hlasovaním zvolili výbor ZO AVS v zložení:

 • Albert Gross – predseda
 • František Gama – tajomník
 • Marián Ferenčík – člen výboru

a zvolili revízora ZO AVS, ktorým sa stal Jozef Kováč

K bodu 5)

V diskusii p. Gross oboznámil prítomných o technických a administratívnych  detailoch čerpania podpry na opeľovanie podľa výnosu MVRV a podpory z Národného programu rozvoja a stabilizácie slovenského včelárstva.

Poďakoval za prejavenú dôveru a predstavil  koncepciu rozvoja včelárstva v regione.

K bodu 6)

Členská schôdza prijala a jednohlasne schválila nasledujúce uznesenie:

Uznesenie č. 01/2017 ZO AVS Tvrdošín

 1. Členská schôdza berie na vedomie
 2. Stanovy AVS
 3. Program AVS
 4. Volebný poriadok AVS
 5. Rokovací poriadok AVS
 6. Členská schôdza schvaľuje zvolené orgány ZO:
  1. Voľbu nového výboru v zložení
   • Albert Gross – predseda
   • František Gama – tajomník
   • Marián Ferenčík – člen
  2. Voľbu revízora ZO AVS, ktorým sa stal Jozef Kováč

 

 1. Členská schôdza ukladá Výboru ZO:
  1. Spracovať plán činnosti na rok 2017 – 2019 –  splniť do 31.1.2018
  2. Spracovať plán hospodárenia na rok 2013 – splniť do 31.1.2018
  3. Spracovať požiadavky pre podporu z včelárskych programov – splniť do 30.12.2017
 2. Členská schôdza poveruje predsedu ZO AVS Alberta Grossa, aby zastupoval ako knateľ v plnom rozsahu bez obmedzenia ZO AVS v rokovaní s celoslovenskou Radou AVS, štátnymi inštitúciami a inými subjektami.
 3. Členská schôdza splnomocňuje predsedu ZO AVS Alberta Grossa ako konateľa na rokovanie s finančnou inštitúciou Slovenská sporitelňa a.s pri zriadovaní účtu ZO AVS.

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie členskej schôdze ukončené.

V Tvrdošíne  10.11.2017

Zapísal: Ing. František Podstrelený                        predseda ZO AVS:  Albert Gross

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *