Zápisnica z VČS Tvrdošín zo dňa 17.1.2019

 

Zápisnica

Členskej schôdze Základnej organizácie Asociácie včelárov Slovenska konanej dňa 17.1.2019 v Tvrdošíne

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie schôdze a oboznámenie prítomných s programom
 2. Správa o činnosti ZO
 3. Správa o hospodárení ZO a návrh rozpočtu
 4. Informácia o činnosti AVS a čerpaní dotácii
 5. Voľby predsedu ZO, výboru ZO, revízora ZO a delegátov na 2.Snem AVS

a návrh ZO na kandidatúru  predsedu AVS

 1. Diskusia
 2. Schválenie uznesenia – záver

 

K bodu 1)

Členskú schôdzu otvoril, prítomných privítal a oboznámil s programom schôdze  predseda ZO AVS Albert Gross, ktorý schôdzu viedol

 

K bodu 2)

Stručnú správu o činnosti predniesol predseda ZO

 

K bodu 3)

Príjmy a majetok ZO tvoria len minimálne členské príspevky vo výške 0,10 € na včelstvo. Rozpočet je postavený len na paušálne administratívne poplatky.

 

K bodu 4)

Prítomní boli oboznámení o doterajšej činnosti AVS a predpisoch, ktoré sa týkajú včelárstva. Taktiež im bola poskytnutá informácia o spôsobe pomoci včelárom z podporných programov.

 

K bodu 5)

Prítomní verejným hlasovaním zvolili výbor ZO AVS v zložení:

 • Albert Gross – predseda
 • František Gama – tajomník
 • Marián Ferenčík – člen výboru

 

zvolili revízora ZO AVS, ktorým sa stal Jozef Kováč. Zastupovaním ZO AVS Tvrdošín na 2. Sneme poverila ZO delegátov Alberta Gross a Vojta Langera a za predsedu AVS navrhli ako kandidáta JUDr. Gustáva Nogu.

 

K bodu 5)

V diskusii p. Gross oboznámil prítomných o technických a administratívnych  detailoch čerpania podpory na opeľovanie podľa výnosu MVRV a podpory z Národného programu rozvoja a stabilizácie slovenského včelárstva.

.

K bodu 6)

Hlavným motívom diskusie boli úhyny včelstiev a s tým súvisiace postupy a skúsenosti členov ZO. Informáciu o účinkoch a charakteristike prípravku Ekopol poskytol Albert Gross.

 

K bodu 7)

Členská schôdza prijala a jednohlasne schválila nasledujúce uznesenie:

 

Uznesenie č. 01/2019 ZO AVS Tvrdošín

 

 1. Členská schôdza berie na vedomie
 2. Správu o činnosti a hospodárení ZO AVS
 3. Informáciu o čerpaní dotácii a návrh NP
 4. Informáciu o návrhoch dokumentov 2. Snemu AVS

 

 1. Členská schôdza schvaľuje:
  1. Voľbu nového výboru v zložení
   • Albert Gross – predseda
   • František Gama – tajomník
   • Marián Ferenčík – člen
  2. Voľbu revízora ZO AVS, ktorým sa stal Jozef Kováč
  3. Alberta Grossa, ako zástupcu ZO AVS v Rade AVS
  4. Gustáva Nogu, ako kandidáta na predsedu AVS na 2. Snem
  5. Plán činnosti AVS a rozpočet na roky 2019-2020

 

 1. Členská schôdza ukladá Výboru ZO:
  1. Spracovať plán činnosti na rok 2019 – 2020 –  splniť do 31.2.2019
  2. Spracovať plán hospodárenia na rok 2013 – splniť do 31.2.2019
  3. Spracovať požiadavky pre podporu z včelárskych programov – splniť do 30.4. podporného roka

 

 1. Členská schôdza poveruje Alberta Grossa a Vojtecha Langera zastupovaním ZO AVS Tvrdošín na 2. Sneme AVS konaného dňa 17.4.2019 v Ružomberku.

 

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo zasadnutie členskej schôdze ukončené.

 

V Tvrdošíne,  17.1. 2019

 

Zapísal a overil:  Jozef Kováč                      predseda ZO AVS:  Albert Gross

Pridaj komentár