Štatút svojpomocného fondu ZO AVS Košice

ŠTATÚT SVOJPOMOCNÉHO FONDU ZO AVS KOŠICE

 ÚVODNÉ USTANOVENIE

 1. Hlavným účelom fondu je zmiernenie škôd vzniknutých členom ZO na ich majetku pri chove včiel a s nimi súvisiacimi činnosťami.
 2. Členstvo vo fonde je dobrovoľné. Členom sa môže sa stať chovateľ včiel organizovaný ZO po zaplatení stanoveného poplatku.
 3. Z fondu sú hradené náklady na zisťovanie škody členmi komisie, ktorú tvorí predseda ZO, tajomník ZO a príslušný dôverník (t.j. cestovné, diéty, mzdy, odborný posudok a pod.).

 

ŠKODOVÉ UDALOSTI

Za škodovú udalosť sa považuje:

 1. Poškodenie alebo zničenie včelstiev, včelárskeho zariadenia a pomôcok živelnou udalosťou t.j. požiarom, bleskom, povodňou, víchricou, pádom stromov a pod.
 2. Poškodenie včelstiev, včelárskeho zariadenia a pomôcok vandalizmom.
 3. Odcudzenie včelstiev

 

Za škodovú udalosť sa nepovažuje:

 1. Pri škodách spôsobených zverou, škodcami, domácimi zvieratami.
 2. Pri použití výbušnín v blízkosti stanovišťa.
 3. Ak člen nemá včelstvo registrované v CEHZ.
 4. Ak nemá uhradený príspevok do svojpomocného fondu ZO.
 5. Škodová udalosť vzniknutá vlastnou nedbalosťou.
 6. V prípadoch telesného poškodenie alebo smrti fyzickej osoby.
 7. Pri škodách na kočovných vozoch, včelínoch, zásobách a zariadení, ktoré člen si môže poistiť individuálnou poistkou.
 8. V prípadoch ak úhrada spadá pod poistenie domácnosti
 9. Ak škoda je zapríčinená majiteľom pri chemickom postreku na pozemku s kultúrou zaujímavou pre včely.
 10. Pri škode na inventári a úľoch na opustenom stanovišti a na stanovišti bez včiel.

 

VÝŠKA POISTNÝCH PRÍSPEVKOV

 1. Príspevky na zmiernenie vzniknutých škôd na včelách a včelárskom majetku sa poskytujú na základe: a) Žiadosti o úhradu škody     b) Zápisnice vypracovanej komisiou ZO AVS        c) Na základe preukázateľných výdavkov členov komisie
 2. Výšku schvaľuje „Výročná členská schôdza“ raz ročne pre postihnutých včelárov.
 3. Úle a včelárske potreby zakúpené za posledných päť rokov doložené dokladom o zakúpení sa uhrádzajú po odpočítaní percenta amortizácie v preukázanej výške (8 % ročne). Úle staršie ako päť rokov, ako aj bez predloženia dokladov a vyrobené svojpomocne sa tieto hodnotia jednotnou sumou 10 € za kus.
 4. Ak člen uhradí do fondu poplatok za menší počet včelstiev ako ich mal k 31. decembru bežného roka, úhrada sa mu zníži v pomere k počtu, ktoré prihlásil a ktoré skutočne v dobe vzniku vlastnil.

 

DOBA PLNENIA

 1. Právo na plnenie vzniká po zaplatení poplatku za škody vzniknuté v období od 1. januára do 31. decembra príslušného roka.
 2. Právo na plnenie zaniká uplynutím ročnej lehoty a nezaplatením poplatkov na ďalšie obdobie, zmenou majiteľa včelstiev.

ZDROJE SVOJPOMOCNÉHO FONDU ZO AVS

 1. Zdrojom fondu je zaplatenie poplatku stanoveným VČS a ktorý uhradí člen podľa počtu zazimovaných včelstiev k 31. decembru bežného roka prostrednictvom ZO AVS a platí pre nasledujúci rok.
 2. V prípade rozšírenia včelstiev, zmenu nahlási člen ZO AVS a uhradí rozdiel medzi stavom k 31. 12. a skutočným stavom ku dňu rozšírenia.

 

PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE NÁHRADY ŠKODY

 1. Náhrada škody sa poskytuje na základe vzniku škodovej udalosti, žiadosti člena, ktorá musí byť zdôvodnená a doložená požadovanými údajmi alebo prílohami, zápisnicou ZO AVS, prípadne stanoviskom polície, či požiarneho zboru.
 2. Žiadosť o úhradu škody sa podáva písomne ZO AVS na formulári, ktorý vydáva ZO AVS.
 3. Člen, ktorý požaduje úhradu je povinný:
 4. a) Dodržiavať všetky právne predpisy a dbať, aby škodová udalosť nevznikla. Ak škodová udalosť nastala, vykonať všetky opatrenia, ktoré rozsah škody znižujú.
 5. b) Bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich dní po zistení škodovej udalosti túto nahlásiť tajomníkovi ZO AVS.
 6. c) V prípade škody na stanovišti včelstiev v pôsobnosti inej ZO, nahlásiť aj. príslušnej ZO.
 7. d) Ak je podozrenie z trestnej činnosti, prípadne priestupku, nahlásiť toto ihneď orgánom polície SR. Výsledok šetrenia priložiť k žiadosti o náhradu škody.
 8. e) Pri požiari vyžiadať si potvrdenie od požiarneho zboru a potvrdenie o predpokladanej príčine požiaru a toto priložiť k žiadosti o náhradu škody.
 9. f) Nedodržanie povinností môže mať za následok zníženie čiastky škody.
 10. V žiadosti je treba uviesť pravdivé údaje o vzniku škody, rozsahu a následkoch:
 11. a) Príčinu vzniknutej škody (požiar, krádež, vandalizmus), dátum udalosti a jej rozsah
 12. b) Druh a počet zničených, alebo poškodených vecí, úľov, dobu ich zakúpenia, prípadne dobu vlastnej výroby, typ úľa
 13. c) Pri krádežiach alebo čiastočnom poškodení včelstiev, ich silu a stav pred a po škodovej udalosti, percento zoslabenia, stratu včelích matiek a pod.
 14. d) Dátum, kedy boli včelstvá evidované v CEHZ.
 15. e) V prípade škody v zimnom období, musí byť v žiadosti o úhradu priložené potvrdenie veterinárnej správy o vyšetrení včiel z dôvodu vylúčenia, že škoda nebola zapríčinená chorobou alebo nákazou včiel.
 16. f) Súhrnný písomný materiál predloží člen tajomníkovi ZO.

 

ÚLOHY ZO AVS

 1. Vydá členovi tlačivo„Žiadosť o úhradu škody“.
 2. Poverená škodová komisia vypracuje zápisnicu o škode a skontroluje úplnosť a platnosť údajov na žiadosti.
 3. Predloží výročnej členskej schôdzi na schválenie úhrady za škodové udalosti.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Svojpomocný fond zanikne, ak sa na tom uznesie výročná členská schôdza. Platnosť štatútu vzniká dňom 2. februára 2019 po schválení VČS. Svojpomocný fond je vedený na osobitnom účte a prostriedky sa nemôžu použiť na iné účely. Zmenu v štatúte možno urobiť len schválením na VČS alebo na členskej schôdzi. O stave finančných prostriedkov členskú schôdzu informuje tajomník ZO na VČS po uplynutí bežného roka.

 

VYKONÁVACIE SMERNICE SVOJPOMOCNÉHO FONDU ZO SZV.

Zámerom štatútu je zmiernenie škody vzniknutej na včelstvách a príslušenstva a nie na plnú náhradu vzniknutých škôd, ako aj z finančných možnosti v príslušnom roku. Príspevok za odcudzené, zničené alebo poškodené úle sa stanovuje:

 1. Nadstavkový klasický úľ bez rozdielu a spôsobe nadobudnutia…10€, plemenáč…5€, ostatné…. 3€.
 2. Pri zakúpení úľov za posledných 5. rokov z pri predložení potvrdenky o zakúpení, bude uhradená škoda po odpočítaní 8 % amortizácie ročne v preukázanej výške.
 3. Po uplynuti 5. ročnej doby sú úle oceňované jednotnou cenou 10 €.
 4. Mriežky, uteplivky, krmitká, sú súčasťou úľa.
 5. V prípade poškodenia alebo zničenia časti úľa sa príspevok úmerne kráti.

Výpočet škody na zásobách:

Výpočet škody na zásobách sa hodnotí podľa ročného obdobia. Zazimované včelstvá môžu byť na 5 – 9 plástoch, preto sa hodnotí v priemeroch, t.j 7 plástov.

 

Obdobie Včely – zásoby + plásty Len včely
Zimné      1.10. – 20.03. 30 € 10 €
Jarné      21.03. – 15.05. 35 € 13 €
Letné     16.05. – 31. 07. 40 € 15 €
Jesenné   1.08. – 30.09.   32 € 12 €

 

Cena za jednotku Celková suma v období
Zimné Jarné Letné Jesenné
Plasty 2 €/ks 5,- 8,- 9,- 5,-
Cukor 0,80 €/kg 12 kg – 6,- 5 kg – 2,5  

12 kg – 6,-
Med 4 €/kg 2 kg – 5,- 3 kg – 7,5 7 kg – 12,- 2 kg – 5,-
Včely 3 €/kg 1,5 kg – 4,5 2 kg – 6,- 4 kg – 12,- 3 kg – 9,-
Matka 6 €/ks 6,- 6,- 6,- 6,-
Plod 3 €/plást 3,- 4,- 5,- 3,-

Súbor na stiahnutie: Štatút + Príloha – Žiadosť SSFZOAVSKE

 

Pridaj komentár