Zápisnica z VČS Tvrdošín zo dňa 17.1.2019

 

Zápisnica

Členskej schôdze Základnej organizácie Asociácie včelárov Slovenska konanej dňa 17.1.2019 v Tvrdošíne

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

PROGRAM:

 1. Otvorenie schôdze a oboznámenie prítomných s programom
 2. Správa o činnosti ZO
 3. Správa o hospodárení ZO a návrh rozpočtu
 4. Informácia o činnosti AVS a čerpaní dotácii
 5. Voľby predsedu ZO, výboru ZO, revízora ZO a delegátov na 2.Snem AVS

a návrh ZO na kandidatúru  predsedu AVS Pokračovať v čítaní

Zápisnica z VČS Tvrdošín 10.11.2017

 

Zápisnica

z ustanovujúcej schôdze Základnej organizácie Asociácie včelárov Slovenska konanej dňa 10.11.2017 v Tvrdošíne

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

 1. Otvorenie schôdze a oboznámenie prítomných s programom
 2. Oboznámenie prítomných so základnými dokumentami AVS
 3. Vytýčenie princípov a poslania ZO AVS
 4. Voľby predsedu ZO a výboru v zmysle stanov AVS
 5. Diskusia
 6. Schválenie uznesenia – záver

K bodu 1) Pokračovať v čítaní