Uznesenie z ustanovujúcej schôdze AVS

U z n e s e n i e

prijaté na Sneme Asociácie včelárov Slovenska v Poprade konanom

9.4. 2017 na MSU Poprad.

  1. Berie na vedomie,
  1. Informáciu o činnosti prípravného výboru a plnení jeho úloh v uplynulom období.
  1. Možnosti postupu pri zabezpečení dotácie na rok 2017/18
  1. Informáciu o dosiahnutých a plánovaných zmenách v SZV od Ing. Rusnáka
  1. Informáciu o účasti a uznášaniaschopnosti
  1. Berie na vedomie výsledky volieb Rady a RK AVS

Pokračovať v čítaní