Štart majú za sebou, teraz smelé plány

Výročná členská schôdza žilinskej Základnej organizácie (ZO) Asociácie včelárov Slovenska (AVS) bola v Žiline v nedeľu 4. februára t. r. a na podujatí zúčastnilo 111 včelárov. Schôdzu začal a viedol predseda ZO AVS JUDr. Gustáv Noga, ktorý medzi Žilinčanmi privítal predsedu AVS Ing. Petra Haraga. Sedembodový program začali plniť správou o činnosti za minulý rok 2017.

Predniesol ju predseda JUDr. Gustáv Noga. V úvode svojho vystúpenia rok 2017 označil v rámci slovenského včelárstva za prelomový. Asociácia oficiálne vznikla zaregistrovaním 13. Januára 2017 a do konca roka sa členská základňa zvýšila na 616 členov, pričom záujem vstúpiť do AVS prejavujú ďalší včelári.

Asociácia vznikla na základe hromadného odchodu členov zo Slovenského zväzu včelárov (SZV) pre nespokojnosť s prácou vedenia SZV voči širokej členskej základni. Pomery vo zväze väčšina prestala tolerovať a rozhodla sa založiť novú včelársku organizáciu, ktorá bude združovať slovenských včelárov – začínajúcich aj pokročilých, veľkovčelárov aj chovateľov čo len jednej včelej rodiny. Základným princípom AVS je transparentnosť, serióznosť, prehľadný tok finančných prostriedkov a všestranná pomoc všetkým včelárom. AVS sa svojím členom venuje po odbornej stránke vzdelávania, ale aj pomoci pri nákupe liečiv a pracovných pomôcok. Súčasným konkrétnym krokom je prechod od pesticídnych liečiv na ekologické ošetrovanie včelstiev, čím bude rešpektovaná celospoločenská požiadavka. Žilinskí včelári sa stretávajú každú poslednú stredu v mesiaci, kde neformálnou diskusiu riešia aktuálne problémy, navzájom sa radia a hľadajú východiská vedúce k zefektívneniu včelárskej práce.

V ďalšej časti predseda JUDr. Gustáv Noga oboznámil prítomných priateľov včelárov s obsahom vyhlášky č. 285/2017 o identifikácii a registrácii včelstiev.

Na tento účel zriadia systém obvodových dôverníkov, ktorí budú operatívne plniť úlohy výbor priamo v teréne na včelniciach. V pláne činnosti na tento rok kládol dôraz na už osvedčené včelárske stredy, výbor bude pre svojich členov hromadne objednávať a expedovať liečivá, organizovať ober časopisu Slovenský včelár a výbor spracuje plán čerpania dotácií do 10. júna 2018.

Predseda AVS Ing. Peter Harag vo svojom vystúpení uviedol, že asociácia má v súčasnosti 616 členov a predpokladá, že ešte v tomto roku členská základňa prevýši tisícku. Vyzval prítomných, aby vo svojom okolí objavovali a podchytili neregistrovaných včelárov, lebo to je prvý akútny krok v oblasti prevencie voči chorobám včiel a teda ich úbytku. Ak budú na Slovensku registrovaní všetci chovatelia včiel, dostanú sa k potrebným informáciám a inštrukciám a toto je tá najlepšia cesta rozvoja slovenského včelárstva.

V obsiahlej diskusii žilinskí včelári ostro kritizovali súčasný stav rozdeľovania štátnej finančnej pomoci v oblasti včelárstva. Štát ročne poskytuje do segmentu včelárstva 1,2 mil. eur, no k samotným včelárom sa dostáva iba mizivé percento a preto sú zvedavý, na čo je suma 1.2 mil. eur použitá. Taktiež diskutovali o návšteve včelárskej firmy LISOŇ v Poľsku, rozhodli sa vytvoriť kluby, ktorú sa budú venovať začínajúcim včelárom, apiterapii, včelárskym slovenským tradíciám, výrobe produktov z vosku. Takisto vážne uvažujú usporiadať medzi svojimi členmi súťaž o najkrajšiu včelnicu, včelín a maringotku.

Pred záverom podujatia mal odbornú prednášku pr. Štefan Mikuláš na tému Mor včelieho plodu. Jeho vystúpenie sa stretlo s veľkým ohlasom a včelári sa dožadovali, aby táto prednáška bola publikovaná a tým pádom prístupná každému včelárovi, čím by sa výraznou mierou zvýšila prevencia voči tejto pliage.

Mgr. Štefan Debnár,

tajomník ZO AVS Žilina

Názor na “Štart majú za sebou, teraz smelé plány

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *